Litanie za dušičky

Kategorie: K zamyšleníLiturgické texty

4.11.2014

Litanie_za_dušičky; Seznam_modlitebních_intencí_za_dušičky_na_každý_den_v měsíci

Litanie za dušičky

Pane, smiluj se nad nimi,                                                                   Pane, smiluj se nad nimi,

Kriste, smiluj se nad nimi,                                                                Kriste, smiluj se nad nimi,

Kriste, uslyš nás,                                                                               Kriste, vyslyš nás,

Otče z nebes, Bože,                                                                          smiluj se nad nimi,

Synu, Vykupiteli světa, Bože,                                                          smiluj se nad nimi,

Duchu Svatý, Bože,                                                                          smiluj se nad nimi,

Svatá Trojice, jeden Bože,                                                                smiluj se nad nimi,

Svatá Maria,                                                                                      oroduj za ně,

Svatá Boží Rodičko,                                                                         oroduj za ně,

Svatá Panno panen,                                                                          oroduj za ně,

Bolestná Matko,                                                                               oroduj za ně,

Královno nebe,                                                                                 oroduj za ně,

Svatý Michaeli,                                                                                 oroduj za ně,

Všichni svatí andělé,                                                                         orodujte za ně,

Svatý Jane Křtiteli,                                                                           oroduj za ně,

Svatý Josefe,                                                                                     oroduj za ně,

Všichni svatí patriarchové a proroci                                                 orodujte za ně,

Svatí Petře a Pavle                                                                            orodujte za ně,

Svatý Jane,                                                                                        oroduj za ně,

Všichni svatí apoštolé a evangelisté,                                                orodujte za ně,

Všichni svatí učedníci Páně,                                                             orodujte za ně,

Všechna svatá nemluvňátka,                                                            orodujte za ně,

Svatý Štěpáne,                                                                                  oroduj za ně,

Svatý Vavřinče,                                                                                oroduj za ně,

Svatý Vincente,                                                                                oroduj za ně,

Všichni svatí mučedníci,                                                                   orodujte za ně,

Svatý Řehoři,                                                                                    oroduj za ně,

Svatý Augustýne,                                                                             oroduj za ně,

Svatý Martine,                                                                                  oroduj za ně,

Všichni svatí biskupové a vyznavači                                                orodujte za ně,

Všichni svatí učitelé církve,                                                              orodujte za ně,

Svatý Benedikte,                                                                              oroduj za ně,

Svatý Dominiku,                                                                               oroduj za ně,

Svatý Františku,                                                                                oroduj za ně,

Všichni svatí kněží a jáhni,                                                               orodujte za ně,

Všichni svatí mniši a poustevníci,                                                     orodujte za ně,

Svatá Maří Magdaléno,                                                                    oroduj za ně,

Svatá Kateřino,                                                                                 oroduj za ně,

Svatá Barboro,                                                                                  oroduj za ně,

Všechny svaté panny a vdovy,                                                         orodujte za ně,

Všichni svatí Boží,                                                                            orodujte za ně,

Buď jim milostiv,                                                                              ušetři je Pane,

Buď jim milostiv,                                                                              vysvoboď je Pane,

Od všeho zlého,                                                                                vysvoboď je Pane,

Od přísnosti tvé spravedlnosti,                                                         vysvoboď je Pane,

Od výčitek svědomí,                                                                        vysvoboď je Pane,

Od hlubokého zármutku,                                                                  vysvoboď je Pane,

Od bolestné touhy,                                                                           vysvoboď je Pane,

Od tvrdého zajetí,                                                                             vysvoboď je Pane,

Od stravujícího ohně,                                                                       vysvoboď je Pane,

Od všech trestů,                                                                                vysvoboď je Pane,

Skrze tvoje zázračné vtělení,                                                            vysvoboď je Pane,

Skrze tvoje svaté narození,                                                               vysvoboď je Pane,

Skrze tvoje nejsladší jméno,                                                             vysvoboď je Pane,

Skrze tvůj křest a svatý půst,                                                            vysvoboď je Pane,

Skrze tvou nejhlubší pokoru,                                                            vysvoboď je Pane,

Skrze tvou dokonalou poslušnost,                                                    vysvoboď je Pane,

Skrze tvou vnější chudobu,                                                              vysvoboď je Pane,

Skrze tvou trpělivost a vlídnost,                                                       vysvoboď je Pane,

Skrze tvou nekonečnou lásku,                                                          vysvoboď je Pane,

Skrze tvé trpké utrpení,                                                                    vysvoboď je Pane,

Skrze tvůj krvavý pot strachu,                                                          vysvoboď je Pane,

Skrze tvé zajetí,                                                                                vysvoboď je Pane,

Skrze tvé bolestné bičování,                                                             vysvoboď je Pane,

Skrze tvé trýznivé trním korunování                                                vysvoboď je Pane,

Skrze tvé potupné vysmívání,                                                           vysvoboď je Pane,

Skrze tvé nespravedlivé odsouzení,                                                  vysvoboď je Pane,

Skrze tvé vyčerpávající nesení kříže,                                                vysvoboď je Pane,

Skrze tvé ukrutné ukřižování,                                                           vysvoboď je Pane,

Skrze tvou mučivou opuštěnost,                                                       vysvoboď je Pane,

Skrze tvou svatou smrt,                                                                    vysvoboď je Pane,

Skrze tvých svatých pět ran,                                                             vysvoboď je Pane,

Skrze tvé Nejsvětější Srdce,                                                             vysvoboď je Pane,

Skrze tvé slavné zmrtvýchvstání,                                                     vysvoboď je Pane,

Skrze tvé zázračné nanebevstoupení,                                               vysvoboď je Pane,

Skrze seslání Ducha svatého,                                                            vysvoboď je Pane,

Skrze orodování tvé Svaté Matky,                                                   vysvoboď je Pane,

Skrze orodování všech tvých andělů a svatých,                               vysvoboď je Pane,

My ubozí hříšníci,                                                                             prosíme tě vyslyš nás,

Abys trpící duše ušetřil,                                                                    prosíme tě vyslyš nás,

Abys jim všechny hříchy odpustil,                                                   prosíme tě vyslyš nás,

Abys je ze soužení a trápení zachránil,                                             prosíme tě vyslyš nás,

Abys je skrze tvou drahocennou krev vysvobodil,                           prosíme tě vyslyš nás,

Abys jim dal účast na všech dobrých skutcích všech křesťanů,       prosíme tě vyslyš nás,

Abys naši modlitbu za ně vždy vyslyšel,                                          prosíme tě vyslyš nás,

Abys je skrze svatého archanděla Michaela a tvé svaté anděly

potěšil a do věčného světla přivedl,                                               prosíme tě vyslyš nás,

Abys je brzy blaženým pohledem na tebe omilostnil,                      prosíme tě vyslyš nás,

Abys našim rodičům, sourozencům, přátelům a dobrodincům

věčné blaho uštědřil,                                                                      prosíme tě vyslyš nás,

Aby ses nad dušemi, na které nikdo na zemi nemyslí,

milostivě slitoval,                                                                           prosíme tě vyslyš nás,

Abys všem věřícím v Krista vnukl milosrdnou lásku k duším,         prosíme tě vyslyš nás,

Abys všem duším zemřelých věčný pokoj udělil,                             prosíme tě vyslyš nás,

Ty, Králi slávy,                                                                                 prosíme tě vyslyš nás,

Ježíši, Synu Boží,                                                                              prosíme tě vyslyš nás,

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,                                         ušetři je Pane,

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,                                         vyslyš je Pane,

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,                                         smiluj se nad nimi, Pane

Dnes je…

  • sobota 25. 3. 2023
  • Liturgická barva: bílá
  • Připomínáme si:
    • v církevním kalendáři: Slavnost Zvěstování Páně
    • v občanském kalendáři: Marián
  • Liturgické čtení:
Biblický citát na dnešní den
Vyžádej si znamení od Boha. (Iz 7,11)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]

Výročí + P. Josefa Krajíčka + 27. 2. 2020

27.2.2023

 
P.Krajíček_data_ovečky