Jak se zpovídat?

Kategorie: K zamyšleníPraktické rady

12.4.2012

K zamyšlení: Jak se zpovídat?


Jak se správně zpovídat? – „Nejlépe nijak“ – soudí někteří lidé a mají proti zpovídání mnoho výhrad a ještě víc nechuti. – „Proč mám ve zpovědnici odříkávat knězi – člověku jako já, – kdejaký hloupý nápad, kdejaké šlápnutí vedle? Já při tom neprožívám žádnou lítost, ale zato spíš trapnost.“

Bída je, když si to tak jen myslíš a neřekneš to nahlas a knězi. Kněz by ti mohl odpovědět, že takovéhle zpovídání by bylo opravdu trapné. Řekl by ti, že z kdejaké maličkosti se zpovídat nemusíš. Řekl by ti, že i mimo svátost pokání můžeme Bohu vyznávat svá provinění /např. při večerním zpytování svědomí, při kajícím úkonu na začátku mše, při společné kající pobožnosti/ – a když jich litujeme z lásky k Bohu a odvrátíme se od nich, Bůh nám naše viny promíjí.

Ale řekl by ti také, že tím svátostná zpověď knězi přesto neztrácí smysl. Nejen u těžkých hříchů – tam církev povinnost zpovědi ukládá. Ale osobní zpověď má smysl i tam, kde přímo povinná není, kde člověk zápolí s obvyklým mračnem špatných myšlenek, sobectví, pýchy a kdejakých pokušení.

Rozuměj tedy: vykonat svátostnou zpověď je katolický křesťan povinen jen tehdy, když těžce zhřešil. To se u normálního člověka tak často nestane, ba myslím, že u mnoha křesťanů se to za celý život nestane.

Ale i tak je osobní zpověď jasným projevem – viditelným znamením – odvrácení od hříšných návyků, projevem upřímné vůle k napravení. Kněz tu má příležitost k duchovnímu vedení a formaci charakteru.

Jak často chodit k takové zpovědi ze zbožnosti? Nejlépe pravidelně měsíčně. Lékaři objevili užitečnost pravidelných prohlídek. Církev to zná a dávno už praktikuje v této zpovědi ze zbožnosti.

Ovšem pro dobré duchovní vedení ve zpovědi je jeden předpoklad: zvol si moudrého stálého zpovědníka, který tě pozná a může tě soustavně vést. Ovšem nezapomeň, že svátostné rozhřešení je stejně platné od každého kněze, jen když přicházíš s upřímnou lítostí a dobrou vůlí chtít se polepšit.

Jsou také společné kající pobožnosti, při nichž kněz může za určitých mimořádných okolností udělit i rozhřešení, ale sebelepší společné formy kající pobožnosti nemohou nahradit osobní vyznání, osobní rozhovor kněze s kajícníkem, osobní přijetí rozhřešení. Společné kající pobožnosti jsou však výbornou přípravou, dispozicí na osobní svatou zpověď a my naše úvahy o svátosti smíření také společnou kající pobožností uzavřeme.

Jak se tedy osobní zpověď koná?

Doma jsme se snažili zpytovat své svědomí, poznat své hříchy. Litovali jsme jich, rozhodli se napravit, začít znovu a lépe. Teď přistupujeme ke zpovědnici s důvěrou v Boží dobrotu a v Boží odpuštění. Není to tak docela samozřejmé odpuštění přijmout a sám si odpustit. Vzpomeň na Jidáše: On svůj hřích doznal – veřejně se z něj vyznal, litoval ho opravdově. A přesto zůstal zoufalcem. Proč? Neuvěřil, že mu Pán odpustí, neodpustil si sám.
Ještě jedno odpuštění je zapotřebí, než vstoupíš do zpovědnice: musíš odpustit druhým, těm, kteří se provinili na tobě. Musíš, říkám. Tuto podmínku nám připomíná Otčenáš, kdykoliv se jej modlíme. Musíš překonat pocit, že druhý je tvůj nepřítel. Musíš překonat nenávist a touhu po pomstě, svou uraženou samolibost. Kdybys neodpustil, postaví se neodpuštěná vina mezi tebe a Otce, uzavře tvé prosbě o odpuštění přístup k Bohu.
Ale je v lidských silách odpustit násilníkovi, který ti ubližuje a ještě se ti posmívá? – Je to možné, ale jen tehdy, když si uvědomíš, že je chudák. Že pravý chudák nejsi ty, ale ten, kdo ti ublížil.

Ve zpovědnici vynech úvodní: „já bídný hříšník…“ a místo toho se krátce představ, jestli tě kněz nezná. Ne jménem, ale situací: Je mi 20 let, svobodný, mám známost. Naposledy jsem se zpovídal tehdy a tehdy, měl jsem to a to předsevzetí a tak a tak se mi v něm dařilo – nedařilo. Nebuď rozvláčný. Pověz stručně a jasně své povahové chyby, zlozvyky, hříchy, vše, co se mi zdá důležité. Není třeba úzkostlivě vypočítávat kdejakou chybičku – vždyť Bůh je vševědoucí, zná tě dobře. Neodříkávej slova zpovědního zrcadla – to je všeobecné – ty mluv o svém životě. Přiznej otevřeně, co ti tvé svědomí vytýká.

Nebuď úzkostlivý. To nejdůležitější k odpuštění není, co děláš ty, ale co udělal Pán Ježíš. A nebuď ustaraný: rozhodující moment ve zpovědnici nejsou slova tvá, ale slova kněžského rozhřešení. Ta ti dávají vědomí, že vina a hřích jsou zahlazeny.

Pamatuj si: kdo se dobře vyzpovídat chce, ten se také dobře vyzpovídá. Při obvyklé zpovědi ze zbožnosti, kde se vyznáváme jen ze zběžných provinění, tam je dobře soustředit se na jednu věc, která tě nejvíc mrzí, na svou hlavní chybu, a ostatní zahrnout do aktu lítosti.

A po rozhřešení, při opuštění zpovědnice? Poneseme si radost z velikého zážitku setkání s otcovskou dobrotou Boží.

Svátost smíření je dar vzkříšeného Krista. Kdo si toto uvědomí, ten tuto svátost přijímá vděčně a rád.

Mons. Ladislav Simajchl
(převzato z: www.fatym.com)

Dnes je…

 • pondělí 25. 9. 2023
 • pondělí 25. týdne v mezidobí
  Liturgická barva: zelená
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Kleofáš
  • v občanském kalendáři: Zlata
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Ezd 1,1-6
  • Žalm: Zl 126
  • Evangelium: Lk 8,16-18
Biblický citát na dnešní den
Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem. (Ž 126,5)

Citát na dnešní den

Nezapomínejte na chudé, milujte je,

protože v nich je ukřižovaný Ježíš,

který čeká na své zmrtvýchvstání.

Nezapomínejte na chudé,
protože právě oni vám otevřou dveře do nebe.

Papež František 20. září 2023

www.pastorace.cz

Nové články

Čtvrteční adorace za kněze a duchovní povolání – 31. 8. od 9 do 17 hodin

30.8.2023

Už po několikáté jste zváni k osobní modlitbě před Nejsvětější Svátostí oltářní, […]

Litomyšlské dny barokní tradice – úvodní mše sv. 13. 8. 2023

31.7.2023

http://www.baroknilitomysl.cz/2023.php

Pozvánka na mši sv. 14. 8. 2023 náš kostel

31.7.2023

POZVÁNKA NA MŠI SV. 14. 8. 2023