Svátek Povýšení sv. Kříže – 14. září

Kategorie: Galerie světců

14.9.2012

Historie svátku:

Počátky slavení tohoto svátku sahají do 5. století, kdy se 14. září vystavovaly v Jeruzalémě zbytky dřeva z Kristova kříže k uctění věřícími. Na Východě se svátek začal slavit v 7. století a později došlo k jeho rozšíření na celou církev.

K svátku se pojí i další události. Je připomínáno nalezení svatého kříže, o které se zasloužila císařovna Helena (pam. 18.8.) při své pouti do Svaté země kolem r. 325. Za den nalezení se udávalo 13. září a k slavnostnímu vyvýšení kříže v Konstantinově bazilice nad Božím hrobem došlo asi v r. 335. Druhá vzpomínka se týká znovuzískání svatého kříže z Persie. Tam se jeho ostatky dostaly jako válečná kořist Chosroese II. v r. 614. Císař Heraklius je r. 628 přinesl zpět do Jeruzaléma a zde 3.5. předal patriarchovi Zachariášovi. K tomuto datu vznikl na Západě svátek nesprávně označováný výrazem „Nalezení sv. Kříže,“ zatímco na Východě bylo slaveno pouze 14. září jako „Povýšení sv. Kříže.“ – Toto převzal Západ více jak o století později. V Miláně je prý doložen dokonce až v 11. století.

KŘÍŽ – ZNAK NAŠÍ SPÁSY

Povýšen byl z nástroje smrti na nástroj spásy a ze symbolu zla na symbol života. Na něm Kristus zvítězil nad „ZLEM“ a přemostil tak propast vytvořenou hříchem. Sv. Efrém uvedl, že „Ježíš postavil svůj kříž jako most nad smrtí, aby po něm přecházely duše z krajiny smrti do krajiny života.“

Na tuto skutečnost poukazuje starozákonní předobraz dnešního čtení. V něm uštknutí od hadů působilo smrt, ale pohled na toho, který byl z Hospodinova pokynu Mojžíšem vztyčený na kůlu, vedl k záchraně života. V textu je důležité zdůraznění, že k záchraně dochází ve spojení Mojžíšovy modlitby za lid s lítostí lidu. – „Hřešili jsme, když jsme mluvili proti Hospodinu…“

Víra, lítost nad proviněním a modlitba jsou tři prvky, které s pohledem na kříž proměňují lidské srdce a zachraňují duši. Nejhlubším tajemstvím kříže je láska. – Jen v ní můžeme porozumět a dosáhnout ospravedlnění. Opravdové slavení svátku „Povýšení svatého Kříže“ se uskutečňuje jeho povýšením v našem srdci.

Jako dávná zkušenost se říká: „Skrze kříž, k Bohu blíž.“ Skrze kříž nás k nebeskému Otci přivádí Ježíšova láska. Její poznání nás uschopňuje milovat a máme milovat jako Ježíš i skrze kříž v našem životě.

„V tomto znamení zvítězíš!“ – To byl příslib, kterého se dostalo Konstantinovi ve snu s viděním kříže. Nejde však o magické znamení, ale o přijetí Krista a jeho učení. Toto přijetí znamená i cestu následování, zejména následování s křížem neseným z lásky (viz Mt 16,24). Jde o vztah ke kříži – Kristem nesenému na Golgotu i našemu, který má být nesen s Ježíšem.

Pohané měli kříž pouze za krutý a nejpotupnější popravčí nástroj, proto zůstal pro mnohé kříž nepřijatelný. Přesto se dnes hrdinům připíná záslužný kříž jako vyznamenání. Na jedné straně se zamítá utrpení a na druhé kříž nepřestává být nástrojem nápravy, zejména tam, kde se rozbujela nákaza. Aby se zabránilo jejímu šíření, volí se i bolestivé prostředky. Stačí vzpomenout na jaké zákroky se chodí k zubaři nebo na vedlejší účinky chemoterapie. Tou nejhorší nákazou, která ničí věčný život, je hřích.

Nad ním je vítězný Kristův kříž. Ten vysvětluje utrpení a ukazuje cestu jeho zhodnocení ve spojení s láskou. Kříž je důkazem Boží lásky a symbolem víry, která vítězí nad světem.

Ve druhém čtení breviáře k dnešnímu dni říká sv. biskup Ondřej Krétský: „Slavíme svátek kříže a spolu s Ukřižovaným se nám dostává povýšení, takže pod námi zůstává země s našimi hříchy a získáváme nebe. Tolik toho má v moci kříž, a kdo má kříž, má poklad.“

Další slova, která v dnešním dni stojí za úvahu, vyslovil o kříži sv. Bonaventura, učitel církve (s pam.15.7.), když se ho jako doktora teologie zeptal Tomáš Akvinský, ze kterých knih čerpá své hluboké myšlenky. Bonaventura ukázal na kříž a odpověděl: „To je moje knihovna, v níž jsem se naučil všemu, co umím.“

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Dnešní úvahu zaměřím na slova hymnu se snahou porozumět kříži.

Bože, Tys chtěl, aby všichni lidé byli spaseni křížem Tvého Syna; dej, ať pochopíme, že jeho smrt na kříži je vítězstvím nad smrtí, a doveď i nás do slávy vzkříšení. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

( závěrečná modlitba z breviáře)

HYMNUS ze svátku Povýšení svatého Kříže

Kříži věrný, ze všech stromů

vzácný strome jediný,

žádný se ti nevyrovná

listím, květem, ovocem.

Blahé dřevo, blahým hřebem

blahé drží břemeno.

Opěvujte, ústa, vavřín

v slavném boji získaný,

o skvělém vítězství kříže

pějte slavný chvalozpěv:

kterak Vykupitel světa

obětován zvítězil.

S prarodiči svedenými

Tvůrce soucit projevil:

zakázaný plod když snědli,

a tak smrti propadli,

naznačil, že jiné dřevo

vzniklou škodu napraví.

Svatý kříži, ty jsi nesl

za hřích lidstva smírný dar,

stal ses novou archou spásy

světu, který ztroskotal,

z tebe stéká k spáse světa

Beránkova svatá krev.

Dnes je…

 • úterý 26. 9. 2023
 • úterý 25. týdne v mezidobí
  Liturgická barva: zelená
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Kosma a Damián
  • v občanském kalendáři: Andrea
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Ezd 6,7-8.12b.14-20
  • Žalm: Zl 122
  • Evangelium: Lk 8,19-21
Biblický citát na dnešní den
Do domu Hospodinova půjdeme s radostí. (Ž 122,1)

Citát na dnešní den

Nikdy nezahyne národ,

dokud bratr bude bratru odpouštět...

Tento odkaz sv. Václava 
je velmi konkrétní,
pro každého z nás.

Nakolik je však praktický,
natolik je těžko uskutečnitelný.
Kdo z nás se nepotýkal s tím,
že odpuštění "prostě nejde"?! (více)

www.pastorace.cz

Nové články

Čtvrteční adorace za kněze a duchovní povolání – 31. 8. od 9 do 17 hodin

30.8.2023

Už po několikáté jste zváni k osobní modlitbě před Nejsvětější Svátostí oltářní, […]

Litomyšlské dny barokní tradice – úvodní mše sv. 13. 8. 2023

31.7.2023

http://www.baroknilitomysl.cz/2023.php

Pozvánka na mši sv. 14. 8. 2023 náš kostel

31.7.2023

POZVÁNKA NA MŠI SV. 14. 8. 2023