Sv. Matěj, apoštol – 14. květen

Kategorie: Galerie světců

14.5.2012

 

Sv. Matěj
Matthias, Apostolus

ŽIVOTOPIS

Palestinský rodák, který je představen jako skromný proselyta, jenž byl po nanebevstoupení Páně vyvolen losem do apoštolského sboru na místo zrádného Jidáše. Evangelium hlásal až v Africe. Zemřel asi v 63 roce mučednickou smrtí.

VYVOLENÝ SVĚDEK RADOSTNÉ ZVĚSTI

Pocházel prý ze zbožné bohaté rodiny v Betlémě a toužil po příchodu Mesiáše. Dostal se mezi jeho 72 učedníků a chodil za ním od křtu u Jordánu.

Po nanebevstoupení Pána Ježíše se učedníci sešli s jeho Matkou i dalšími ženami ke společné modlitbě. Bylo pohromadě asi 120 lidí a Petr se ujal slova a připomenul, že se muselo splnit slovo Písma, kde Duch svatý už ústy Davidovými mluvil o Jidáši a zopakoval, co se s ním stalo. Pak uvedl z Písma důvod, proč k nim mluví: „Jeho pověření ať převezme jiný.“(Ž 109,8) Protože v posvátné dvanáctce apoštolů, která se symbolicky vázala i k 12ti kmenům Izraele, byla mezera po Jidášově zrádném odchodu, navrhl Petr volbu náhradníka z těch, kteří s Ježíšem chodili od jeho křtu až po nanebevstoupení. Vybrali dva Josefa zv. Barsabás a Matěje. Pak se modlili: „Ty, Pane, znáš srdce všech lidí; ukaž, koho z těch dvou sis vyvolil, aby převzal místo v této apoštolské službě, kterou Jidáš opustil a odešel tam, kam patří.“ Potom jim dali losy a los padl na Matěje; tak byl připojen k jedenácti apoštolům.(Sk1,24-26)

Po seslání Ducha svatého odešel hlásat evangelium a svědčit o Kristově vzkříšení. Své působení začal v Palestině a po jeho odchodu z této oblasti nemáme o něm další doložené zprávy a musíme se spokojit s tradicí předávanou ústně. Přes Malou Asii vedla jeho apoštolská cesta až prý mezi lidožrouty. Působil v Severní Africe v Núbii a v Etiopii (Habeši). Podle sv. Jeronýma tam skončil svůj život. Místo dnes není zaručené.

Vraťme se však ještě k jeho životu. Traduje se jako jeho heslo tento příkaz: „Podrobuj tělo umrtvováním, aby se Duch stal podobný Ukřižovanému.“

Klement Alexandrijský, teolog a církevní spisovatel ze 2.-3. století uvádí ve svém díle Stromata tyto tři Matějovy výroky:

„Obdivuj časné věci tak, abys v nich objevil Boží velikost.“

„Duši vychováváme ve víře a v poznání tím, že bojujeme proti tělu, tvrdě s ním zacházíme a nedovolujeme mu žádný hříšný požitek.“

„Když hřeší soused vyvoleného, tehdy mívá hřích i vyvolený. Neboť kdyby se choval jak učí Slovo, i jeho soused by se styděl hříšně žít!“

Matěj nás v těchto větách učí vidět všude stopy Boží a obdivovat Boží velikost. Poukazuje na smysl křesťanské askeze být schopni se ovládat, mít sílu proti hříšným požitkům. A za třetí poukazuje na naši spoluzodpovědnost za druhé, nechováme-li se podle nauky evangelia. Stále se dokola poukazuje na život prvních křesťanů, jak ovlivňovali své vrstevníky, a my menší možnosti nemáme. Rozdíl a problém je v tom, že nám nevěřící nezávidí šťastný život, plný hýřivé lásky k druhým, protože touto láskou nežijeme. Naopak, vidí chování křesťanů, které je proti pravidlům evangelia a aniž ho znají, řeknou: „Jako oni, žít nechceme!“ Se sv. Matějem se tedy pusťme do své obnovy.

Ježíš řekl apoštolům: „Vy mi budete svědky!“(Sk 1,8; Lk 24,48) A Matěj věrně plnil tento závazek, který s vyvolením přijal.

Apoštolové jsou přímými svědky Kristova zmrtvýchvstání, ale příkaz vydávat svědectví o Kristu neplatí jen apoštolům, nýbrž i nám. Vždyť i my jsme skrze svatý křest vyvoleni a povoláni za jeho svědky a máme účast na jeho životě..

Podle tradice Matěj zemřel mučednickou smrtí, k níž bylo použito sekery. Někde se také mluví o předchozím kamenování.

Biskup Agricius na počátku 4. století přinesl jeho ostatky do Trevíru jako dar císařovny Heleny. Na začátku druhého tisíciletí byly vyzvednuty. Lebka se dostala do relikviáře podoby busty do chrámu S. Maria Maggiore v Římě. Další relikviář je snad z té doby v Padově, kde je pohřben i sv. Lukáš a původní zdobená schránka zůstala s ostatními ostatky v kostele sv. Matěje v Trevíru.

14. května, svátek
Postavení: apoštol
Úmrtí: s.I.

Patron:
stavebních řemeslníků, řezníků, cukrářů, kovářů, krejčích, mládeže zejména v souvislosti začátku školního roku; vzýván je proti manželské neplodnosti, při černém kašli a neštovicích
Atributy: sekera, kniha a svitek, kopí, kamení

www.catholica.cz

Dnes je…

 • úterý 5. 12. 2023
 • úterý 1. adventního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Sába
  • v občanském kalendáři: Jitka
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Iz 11,1-10
  • Žalm: Zl 72
  • Evangelium: Lk 10,21-24
Biblický citát na dnešní den
Nikdo nebude škodit. (Iz 11,9)

Citát na dnešní den

Myslíš si,

 že ten, kdo pro tebe tak trpěl, tě opustí? 

To si nikdy nemysli.

(Adam Scott, kartuzián ze 13. století)

www.pastorace.cz

Nové články

Pozvánka na adventní mši sv. 19. 12. 2023 v našem kostele

2.12.2023

V ÚTERÝ 19. PROSINCE BUDE SLOUŽIT MŠI SV. S ADVENTNÍMI ZPĚVY P. […]

Koncert Lanškrounského ženského pěveckého sboru v kostele – 15. 12. 2023

1.12.2023

Plakát č.4_koncert zensky sbor
OBEC RUDOLTICE ZVE VŠECHNY OBČANY
NA VÁNOČNÍ KONCERT
V PÁTEK 15. […]

Novéna k slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie, které církev slaví 8. prosince

29.11.2023

Od 29. listopadu do 7. prosince
je možné se modlit novénu k Neposkvrněnému […]

Bohoslužby každou neděli

21.10.2023

I nadále se modlíme každou neděli od 10:30 společný sv. růženec – […]

Změna místa v konání bohoslužeb

21.10.2023

Od neděle 15. 10. se sv. růženec i bohoslužby slova konají přes […]