Sv. Marie Magdaléna – 22. července

Kategorie: Galerie světců

1.8.2012

PŘÍBĚH NADĚJE NA ŽIVOT V KRISTOVĚ LÁSCE

22. července, památka
Postavení: učednice Páně
Úmrtí: s. I.
Patron: kajícníků, studentů, zajatců, svedených, zahradníků a hlásí se k ní i mnoho dalších řemesel;
Atributy: nádobka s mastí, kříž, kniha, lebka; zobrazována bývá také jako kajícnice v jeskyni nebo s anděly

ŽIVOTOPIS

Kristovou mocí vysvobozena ze zajetí démonů lnula k němu velkou láskou. Neopustila Ježíše ani na jeho křížové cestě. Dostalo se jí vyznamenání tím, že záhy zrána uviděla Vykupitele, který vstal z mrtvých. Zeptal se jí: „Koho hledáš?“ A oslovil ji pak vlastním jménem „Marie!“. Dal se jí poznat a učinil ji první zvěstovatelkou velikonoční radosti.

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

Pocházela z Magdaly od Genezaretského jezera a píší o ní evangelia. Křesťanská tradice se na ni vždy dívala tak trochu jako na dotvrzení Ježíšových slov: „Přišel jsem spasit hříšníky!“ (srov. Mt 9,13; Mk 2,17; Lk 5,32 a 19,10; Jan 12,47; 1Tim 1,15)

Současní vykladatelé shodně s martyrologiem ukazují Marii Magdalénu jako ženu, ze které Ježíš vyhnal sedm zlých duchů či démonů (viz Lk 8,2 a Mk 16,9). Je na místě připomenout si, že sedmička je symbolickým číslem plnosti. Marie Magdaléna do setkání s Kristem žila v nějakém těžkém duševním stavu či rozpoložení, které se mohlo týkat i těla.

Marie Magdaléna je obrazem zdánlivě ztraceného života, který skrze Krista se stává životem silně prožívané lásky, pro kterou jako první hovořila se zmrtvýchvstalým Kristem.

O cestě jejího hledání se krásně vyjadřují Nové profily citací z meditace v Lectio divina,Queriniana,Brescia 2002:

„Marie Magdaléna hledá toho, kterého miluje, a hledá ho, dokud není od něho nalezena.“

Zmínku o vyhnání duchů spojovali západní církevní otcové s příběhem Marie, o níž Ježíš v domě farizeově řekl: „Její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny, protože projevila velkou lásku. Komu se málo odpouští málo miluje.“(Lk 7,47)

Křesťanská tradice od doby Řehoře Velikého viděla v tomto největší shodu a proto obě Marie ztotožnila. Dnes je to zpochybněno, celou skutečnost neznáme, ale podstatné je, že Kristus jí dal smysl života a že se z ní stala věrná a milující duše. Nejen pravidelně bývala ve skupině žen, které Ježíše doprovázely, starajíce se o jeho běžné lidské potřeby, ale byla i na jeho bolestné cestě, kde apoštolé chyběli a pod jeho křížem.

Setkání s Ježíšem po zmrtvýchvstání u jeho hrobu popsal sv. Jan ve 20. kapitole evangelia. Marie Magdaléna vyšla první den po sobotě už za tmy ke hrobu. Uviděla odvalený hrobní kámen a běžela to říci nejdříve Petrovi. Za nimi se vrátila zpět ke hrobu, kde Ježíše při setkání považovala zprvu za zahradníka, ale jak ji on oslovil zajásala s radostným zvoláním „Rabuni!“, v překladu Mistře! Ježíš jí však řekl: „Nedotýkej se mne, dosud jsem nevystoupil k Otci. Ale jdi k mým bratřím a pověz jim, že vystupuji k Otci svému i Otci vašemu a k Bohu svému i k Bohu vašemu. A Marie Magdaléna se stala první hlasatelkou radostné zvěsti, o níž svědčila i svým životem.

Připomíná se, že byla mezi ženami při seslání Ducha svatého (srov. Sk 1,14). Legendární zprávy se shodují na jejím odchodu z Jeruzaléma. Dle některých odešla s Lazarem až do Provensálska, tedy na dnešní území jižní Francie. Mnohé zmínky svědčí o jejím příchodu do Efezu, kde zemřela a byla pohřbena. To tvrdí zejména východní církev, jejímž přičiněním byly ostatky sv. M. Magdaleny asi na přelomu 10. století údajně přeneseny do Cařihradu. Na Západě se ale také objevila v 11. století zpráva, že za křižáckých výprav se její ostatky dostaly do Vézelay v Burgundsku. 

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Roznášet radostnou zvěst je úkolem každého křesťana. Jak se s ním ve svém životě vypořádám? Je můj život svědectvím přináležitosti ke Kristu? Zamyslím se nad těmito otázkami i při přípravě ke svátosti smíření, aby přispěla k mému plnému obrácení a můj život i k užitku druhým.

Bože, Tvůj jednorozený Syn poslal Marii Magdalénu, aby jako první zvěstovala jeho učedníkům radostné velikonoční poselství; na její přímluvu dej, ať i my hlásáme vzkříšeného Krista a jednou ho spatříme ve věčné slávě. Neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

(závěrečná modlitba z breviáře)

www.catholica

Dnes je…

 • středa 29. 5. 2024
 • středa 8. týdne v mezidobí
  Liturgická barva: zelená
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Maximin
  • v občanském kalendáři: Maxmilián
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: 1Pt 1,18-25
  • Žalm: Zl 147
  • Evangelium: Mk 10,32-45
Biblický citát na dnešní den
Slovo Páně trvá navěky. (1P 1,25)

Citát na dnešní den

Pokora nás zachraňuje

před Zlým.

Pokora je nepřemožitelnou silou...

www.pastorace.cz

Nové články

Pozvánka na mši sv. a přednášku PhDr. R. Malého – úterý 7. 5. 2024

28.4.2024

V úterý 7. 5. bude v našem kostele sloužena MŠE SV. od […]

Novéna k Božímu milosrdenství

29.3.2024

Novéna začíná vždy na Velký pátek a končí v sobotu před svátkem […]

Křížová cesta – neděle 24. 3. ve 14 hodin

23.3.2024

Pozvání na křížovou cestu v našem kostele

Mše sv. k sv. Josefu – 19. 3. 2024 v našem kostele – 17:30

12.3.2024

V úterý 19. 3. 2024 bude v našem kostele sv. Petra a […]

Křížová cesta v našem kostele – neděle 10. 3. od 14 hodin

8.3.2024

Zveme na křížovou cestou naším kostelem v neděli 10. 3. 2024 od […]

Modlitby vhodné pro postní dobu

22.2.2024

K Nejdražší Krvi Páně
Růženec k Svaté Tváři
Pobožnost k Nejsvětějším ranám