Sv. Helena – 18. srpna

Kategorie: Galerie světců

18.8.2012

18. srpna, připomínka
Postavení: císařovna
Úmrtí: asi 329
Patron: měst Frankfurtu, Pesara a Ascoli, biskupství trevírského, bamberského a basilejského; je patronkou dolů, hledačů pokladů, barvířů, výrobců jehel, ale také ochránkyní proti blesku a ohni, pomocnicí k nalezení ztracených věcí a odhalení krádeží
Atributy: císařská koruna, kostel, kříž, hřeby

ŽIVOTOPIS

Pocházela z Bithýnie. S Konstanciem Chlorem, kterého upoutala svou krásou, měla syna Konstantina, pozdějšího císaře zvaného Veliký. Od něj se jí dostalo povýšení do císařské hodnosti a stala se pak vzornou křesťankou s citlivým vztahem k chudým a trpícím. Stavěla chrámy a jak se traduje, ve své horlivosti nalezla i pravý Kristův kříž. Zemřela ve vysokém věku v Nikomédii.

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

POZDNÍ POVOLÁNÍ MILUJÍCÍ ŽENY V DĚJINNÉM RÁMU VELKÉ ŘÍŠE

Narodila se asi kolem roku 255 v Drepanum (jejím synem bylo přejmenováno na Helenopolis) v maloasijské Bithýnii (v dnešním Turecku). Ač nevznešeného původu, stala se družkou vysokého římského důstojníka Konstancia Chlora, kterého upoutala svou krásou. Kolem roku 280 se jim v Naissus (Niš v Srbsku) narodil syn Konstantin, kterého s láskou dobře vychovávala. Kolem roku 293 její muž Konstancius dal přednost kariéře a vyměnil ji za Theodoru, dceru císaře Maximiana Herculea, se kterou se oženil.

Maximian Herculea, vládnoucí Západu z Milána, byl od r. 285 spolucísařem Diokleciána, který od předcházejícího roku panoval nad světovou říší Římskou sám a od r. 285 vládl z Nikomedie Východu. Vládnout, znamenalo též bránit se útokům vnějších nepřátel. Proto si každý v r. 292 vybral pomocníka jako pretoriánského prefekta s vojenskými schopnostmi. V roce 293 Dioclecián zavedl formu vlády, v níž předsedaly dvě dvojice panovníků, tzv. tetrarchii, a pomocníkům byla svěřena vláda jakoby nad čtvrtinou území s titulem „císař“ (byli označováni i jako spolucísaři). Novými spolucísaři se tak stali Konstancius Chlorus vybraný Maximianem s titulem „augustus“ a Galerius, partner augusta Diokleciána. Jedna dvojice vládla západní říši a druhá východní. Zatímco Galerius působil v panonském Sirmiu, Konstancius Chlorus sídlil v Trevíru a jeho území zahrnovalo Gallii a Británii (t.č. v rukou uzurpátora Carausia). Jeho augustus Maximian sídlil nejprve v Miláně a poté v Ravenně. Oba augustové skončili vládu r.305 a na jejich trůny dosedli císařové.

Konstancius Chlorus následující rok zemřel a vojsko prohlásilo jeho nástupcem syna Konstantina, kterého měl s Helenou. Ten po vyřízení záležitostí v Anglii přistál v Galii a r. 311 vytáhl na Řím. Tam se totiž usadil syn Maximiana Herculea Maxencius.

K Římu táhnul s pouhými 90.000 mužů pěchoty a 8.000 jezdci, zatím co jeho protivník měl pěchotu 170.000 bojovníků a 18.000 jezdců. V úzkosti prosil jediného pravého Boha o pomoc a pak spatřil na obloze světlý zářivý kříž a kolem něj nápis v řečtině „V tomto znamení zvítězíš.“ Ve snu pak byl prý Kristem vyzván, aby toho znamení užíval a s ním u Milnijského mostu zvítězil.

Helena se pravděpodobně od propuštění Konstanciem zdržovala v Trevíru. Její syn, který se po otcově smrti stal císařem a po vítězství nad Maxencianem (r. 312) i jediným vládcem západní říše, si zachoval lásku k matce a povolal ji na císařský dvůr jako císařovnu s titulem Augusta. Dovolil jí užívat pokladnice a nechal razit mince s jejím obrazem. Ze všech darů, které více jak 60tiletá Helena dostala, si nejvíce vážila víry a pozdní povolání se snažila dohnat horlivostí a štědrými skutky k povznesení Církve. V Římě se postarala o vystavění chrámu sv. Kříže a v Cařihradě zasvěceného apoštolům.

Kolem r. 325 vykonala významnou pouť do Svaté země, údajně na pokyn ve snu. Na Kalvárii se prý setkala s pohanstvím v podobě uctívání Venuše. Její modlu dala zničit a nechala očistit Golgotu od nánosu zeminy a smetí. Nalezla přitom, s přispěním Jeruzalémského biskupa Makaria, Kristův kříž, trojici hřebů i Spasitelův hrob. (Dle tradice k potvrzení pravosti Kristova kříže došlo dotekem mrtvého, který ožil.) O její zásluze na nalezení kříže mluví v témže století sv. Ambrož, který Helenu nazval „Velkou ženou svaté památky“. V Palestině, na hoře Olivetské, nechala postavit basiliku Nanebevstoupení a basiliku Narození v Betlémě. Velmi cítila s lidmi v nouzi, s trpícími a pomáhala jim. Mnozí byli od ní obslouženi u jejího stolu, jiní propuštěni z vězení nebo z nucených prací. Helena zemřela 18.8. 330 v Nikomédii (dnešní Izmir) v Turecku.

Sv. Helena je pohřbena na Kapitolu v chrámu S. Maria in Aracoeli v Římě. K uznání její svatosti došlo aklamací lidu i schválením církevní autoritou.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Helena objevila kříž Spasitele v zemi a odstraňovala ho v životě bližních. Tam se ho musím naučit vidět i já, vcítit se do potřeb druhých začít jim opravdu pomáhat.

Bože, Tys vedl svou služebnici Helenu k správnému poznání a naplnil ji svou láskou; prosíme Tě: naplň těmito svými dary i nás, abychom Ti sloužili s upřímným srdcem jako ona a vydávali o Tobě svědectví svou vírou i životem. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

(na podkladě závěrečné modlitby breviáře)

www.catholica.cz

Dnes je…

  • 14. 4. 2024
  • 3. neděle velikonoční
    Liturgická barva: bílá
  • Připomínáme si:
    • v církevním kalendáři: sv. Lambert
    • v občanském kalendáři: Vincenc
  • Liturgické čtení:
Biblický citát na dnešní den
Máme přímluvce u Otce: Ježíše. (1 J 2,1)

Citát na dnešní den

Milosrdenství je připraveno ke všemu,

sejít až na samé dno lidství.

Se svolením převzato z knihy: Daniel Ange, Odpuštění, 
kterou vydalo nakladatelství Paulínky.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna k Božímu milosrdenství

29.3.2024

Novéna začíná vždy na Velký pátek a končí v sobotu před svátkem […]

Křížová cesta – neděle 24. 3. ve 14 hodin

23.3.2024

Pozvání na křížovou cestu v našem kostele

Mše sv. k sv. Josefu – 19. 3. 2024 v našem kostele – 17:30

12.3.2024

V úterý 19. 3. 2024 bude v našem kostele sv. Petra a […]

Křížová cesta v našem kostele – neděle 10. 3. od 14 hodin

8.3.2024

Zveme na křížovou cestou naším kostelem v neděli 10. 3. 2024 od […]

Modlitby vhodné pro postní dobu

22.2.2024

K Nejdražší Krvi Páně
Růženec k Svaté Tváři
Pobožnost k Nejsvětějším ranám