Sv. Filip a Jakub Menší (Alfeův), apoštolové

Kategorie: Galerie světců

3.5.2012

OPUSTIT VŠECHNO A JÍT ZA JEŽÍŠEM

Apoštol Filip se narodil v Betsaidě u Genezaretského jezera podobně jako apoštolové Petr a Ondřej. Oženil se a měl dcery. Povolán byl mezi prvními apoštoly (viz Jan 1,43n). První tři synoptická evangelia ho zmiňují jen v seznamu apoštolů a to vždy na pátém místě. Jan o něm píše:

„Ježíš se rozhodl vydat na cestu do Galileje. Vyhledal Filipa a řekl mu: Následuj mě! – Filip zase vyhledal Natanaela a řekl mu: Nalezli jsme toho, o němž psal Mojžíš v Zákoně i proroci, Ježíše, syna Josefova z Nazareta.“(Jan 43-45) .

Filip měl z Ježíšova pozvání velikou radost, nemohl ji v sobě udržet, musel se sdělit s přítelem (pozdějším ap. Bartolomějem) a pozvat i jeho k následování. P. Šuránek k dnešní památce apoštolů napsal: „Uměli opustit všechno a jít za Ježíšem. To je ta krásná láska, kterou žije svět.“ Ježíšova přítomnost, v níž je skryto i srdce Božího království, je tou skvělou a drahocennou perlou, která moudrému obchodníku stojí za to, aby prodal úplně všechno co má a koupil ji (srov. Mt 13,46).

„Následuj mě!.“ Tak zve Ježíš i každého z nás. A jen na nás záleží, zda se „perly jeho přátelství“ chopíme. Uvěříme jako Filip s Jakubem, že „perla,“ za kterou musíme dát všechno, nás nakonec uvede ve strhující nekonečné štěstí?

V Janově evangeliu se Ježíš obrátil na Filipa před zázračným nasycením davu (Jan 6,5n). Čteme tam také, že řečtí poutníci, chtějíce se setkat s Ježíšem, požádali Filipa o zprostředkování (Jan 12,21). A později se Filip táže po Otci. Kristus mu s jemnou výčitkou nechápavosti odpovídá: „..Tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě neznáš? Kdo vidí mne, vidí i Otce…“ (Jan 14,8-11).

Po seslání Ducha svatého kázal v Malé Asii, poslední léta života hlásal evangelium ve Frýgii. Život skončil ukamenováním na kříži v Hieropoli.

Apoštol Jakub mladší nebo-li Alfeův (či Kleofášův) je v synoptických evangeliích uváděn na 9. místě. Hovoří se o něm jako o Ježíšově bratru (Mt 13,55; Mk 6,3; Gal1,19), ač byl bratrancem. Ve způsobu hebrejské mluvy se nazývali bratry blízcí pokrevní příbuzní a dokonce i přátelé.

Jeho matka Marie je uváděna s ženami na Kalvárii, mezi Marií z Magdaly a Salome a společně jsou připomínány jako ty, které se o Ježíše staraly, když byl v Galileji (viz Mk 15,40n). A je připomínána i mezi těmi, které zvěstovaly zmrtvýchvstání (Lk 24,10). Na Východě se častěji stávalo, že dvě rozličná jména patřila témuž muži. Toto se týká i manžela Jakubovy matky, Kleofáše Alfea.

Z některých údajů, např. Sk 12,17, kde Petr po vysvobození z vězení žádá, aby to oznámili Jakubovi a bratrům, vysvítá významné místo Jakuba ml., který se stal biskupem v Jeruzalémě. Na Jeruzalémském sněmu v letech 49-50 Jakub navrhl některé normy pro soužití křesťanů, pocházejících ze židovství a z pohanství (Sk 15, 13-21). Jemu ap. Pavel po návratu ze třetí misijní cesty podával zprávu (Sk 21,17-26). Pavel v listu Galatským také píše: „Jakub a Petr a Jan, kteří byli uznáváni za sloupy církve..“ Ještě i z dalších míst je patrné významné postavení Jakuba (Sk 21,18).

Vedoucí představitelé židovství proto naléhali na tohoto vlivného apoštola, aby přestal s hlásáním o Kristu a když jim nevyhověl, rozhodli se ho umlčet násilím. Přesto však si ho někteří Židé pro jeho vlastnosti velmi vážili a mnozí z nich přijímali křesťanství. Historik Eusébius napsal o jeho nestranné spravedlnosti i o úctě ke starozákonní tradici a zbožnosti.

Apoštol Jakub také napsal list určený okruhu křesťanských obcí, v němž vyzývá k životu z víry, požaduje spravedlnost k bližním i dobré skutky a ukazuje na zlo zneužívání jazyka k hříchu. Rovněž odsuzuje pýchu. Nakonec připomíná udělování svátosti nemocných: „Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne, a dopustil-li se hříchů, bude mu odpuštěno. Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého.“(Jak 5,14-16)

V roce 62, po smrti prokurátora Festa, tedy v době nepřítomnosti římského vladaře, velekněz Hanan II. nařídil shodit Jakuba z chrámové hradby. Ten se však po pádu ještě prý vzchopil k modlitbě za své nepřátele. Ti ho za to kamenovali a jeden muž mu zasadil smrtelnou ránu dřevěným kyjem. Pohřben byl na místě umučení. Tam umístěný náhrobní kámen se dochoval do doby císaře Hadriána, vládnoucího v letech 117-138. Pak se až do IV. století o jeho hrobu přesně nevědělo, ale nevědomost skončila nalezením jeho ostatků a uložením v kostele vystavěným v místě. Část relikvií byla v VI. století přenesena do Říma a s ostatky apoštola Filipa uložena do kostela „Svatých dvanácti apoštolů.“

Jejich společný svátek, ve starém kalendáři uváděný 1.5. souvisí s přenesením jejich ostatků a hlavně s posvěcením římské basiliky Dvanácti apoštolů 1.5. 570. V novém liturgickém kalendáři došlo k přesunu svátku o dva dny zřejmě pro památku Josefa Dělníka a Atanáše, uč. církve.

www.catholica.cz 

Dnes je…

 • pondělí 15. 4. 2024
 • pondělí 3. velikonočního týdne
  Liturgická barva: bílá
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Anastázie
  • v občanském kalendáři: Anastázie
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Sk 6,8-15
  • Žalm: Zl 119
  • Evangelium: Jan 6,22-29
Biblický citát na dnešní den
Odvrať mě od cesty lži. (Ž 119,29)

Citát na dnešní den

Nepodlehněte pokušení myslet si,

že zlo je silnější!

„Nikdy se nenechte odradit,
nikdy nepodlehněte pokušení myslet si,
že zlo je silnější,
že to nejhorší nikdy nemá konce
a že vaše úsilí je zbytečné."

(papež František k italským karabinierům 16.9.2023)

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna k Božímu milosrdenství

29.3.2024

Novéna začíná vždy na Velký pátek a končí v sobotu před svátkem […]

Křížová cesta – neděle 24. 3. ve 14 hodin

23.3.2024

Pozvání na křížovou cestu v našem kostele

Mše sv. k sv. Josefu – 19. 3. 2024 v našem kostele – 17:30

12.3.2024

V úterý 19. 3. 2024 bude v našem kostele sv. Petra a […]

Křížová cesta v našem kostele – neděle 10. 3. od 14 hodin

8.3.2024

Zveme na křížovou cestou naším kostelem v neděli 10. 3. 2024 od […]

Modlitby vhodné pro postní dobu

22.2.2024

K Nejdražší Krvi Páně
Růženec k Svaté Tváři
Pobožnost k Nejsvětějším ranám