Panna Maria Andělská – 2. srpna

Kategorie: Galerie světců

1.8.2012

Panny Marie Andělské z Porciunkule

Serafínský otec František ve své veliké lásce k blahoslavené Panně Marii věnoval zvláštní péči kostelíku, který se nazývá „Svatá Maria Andělská“ nebo „z Porciunkule“. Místo nazval Porcinkulí, v překladu podílečkem (lat. portio = podíl). Dostal ho od benediktinských mnichů i s kostelíkem, který opravil a v němž položil šťastný základ řádu Menších bratří i později připravil počátek řádu klarisek.

František pro ctnost chudoby nechtěl být vlastníkem místa, ale jen trvalým uživatelem, a proto benediktinům na Monte Subasio za něj odváděl jako roční nájem koš ryb nalovených v blízkém potoce. František byl přesvědčen, že i když vyvoleným se uděluje Boží milost na každém místě, přece jen byl kostelík P. Marie Andělské v Porciunkuli místem hojnějších milostí a častěji navštěvovaným nejvyššími duchy. Horlivým bratrům kladl na srdce, aby v chudých chýškách přebývali na podílečku s mariánským kostelíkem a místo nikdy neopouštěli. A dodával: „Když byste jednou stranou byli vyhnáni ven, vejděte druhou, neboť toto místo je skutečně svaté a přebývá zde Bůh“ . Připomínal též:  „Zde dostane, oč žádá, každý, kdo v pokoře srdce prosí.“

Chtěl, aby Porciunkule, místo jejich služby Bohu, byla jakoby zrcadlem řádu, svědčícím o jeho pokoře a chudobě. Tam se ve všem zachovávala nejpřísnější kázeň mlčení, práce i jiných předpisů řehole. Bratři se ve dne v noci zaměstnávali Boží chválou a vedli andělský život, jak uvádí bratr Tomáš z Celana ve spisu použitém ke druhému čtení o dnešní františkánské slavnosti.

František vždy velmi toužil po záchraně hříšníků a přál si, aby jeho milovaný kostelík přispíval k obrácení lidí a sloužil k duchovní obnově. Jednou, při nočním setrvávání v kostelíku Panny Marie Andělské, dostal ve zjevení pokyn, aby šel do Perugie za papežem Honoriem III. vyžádat si pro kostelíček Porciunkuli odpustky k výročnímu dni jeho posvěcení.

Na papežův dotaz, kolik roků odpustků žádá, odpověděl: „Ať mi vaše svatost ráčí dát ne roky, ale duše. Chci, budete-li souhlasit, aby každý, kdo přijde do toho kostela vyzpovídán a s lítostí nad hříchy, byl zbaven jak všech svých hříchů, tak viny a trestu na nebi i na zemi, od křtu až po vkročení do tohoto kostelíka.“ A na námitku dodal: „To, co žádám, není ze mne, ale od Toho, který mne poslal, našeho Pána Ježíše Krista.“ Nato papež pronesl souhlas, který platil pro 2.8. 1216 i všechny další výroční dny.

Pravost těchto odpustků nepřímo potvrzují papežské dokumenty, obsahující jejich udělování dalším františkánským kostelům od XIV. století. Dne 16.4. 1401 je papež Bonifác IX. už udělil i minoritskému kostelu sv. Jana Křtitele v Jindřichově Hradci. Papež Sixtus IV. r.1480 a 1482 je udělil ve dvou letech všem františkánským kostelům tří řádů, ale jen pro jejich členy. Až papež Řehoř XV. je roku 1622 udělil všem věřícím, kteří tyto kostely ve výroční den navštíví a papež Inocenc XI. pak r. 1687 potvrdil, že je možné získávat je i pro zemřelé. Pius X. r. 1910 zmocnil biskupy k určování dalších kostelů s porciunkulovými odpustky a od roku 1966 bylo Apoštolským listem Pavla VI. i následnou Apoštolskou konstitucí „Učení o odpustcích“ stanoveno, že ve farních kostelích lze tyto plnomocné odpustky získat 2. srpna. Tím se odpustku od Krista na přímluvu Panny Marie dostalo největšího rozšíření.

Nad kostelíkem Panny Marie Andělské byla v XVI. a XVII. století dílem papeže Pia V. vybudovaná krásná renesanční bazilika v půdorysu kříže, který je symbolem vykoupení. Kolem kostelíka byla budována 115 let a ke konci minulého století byly pod ní objeveny zbytky starého kláštera.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Nebudu váhat se získáním plnomocného odpustku. Zúčastním se dnes mše svaté ve farním kostele a přijetím Kristova Těla a modlitbami (Otče náš, Zdrávas Maria) na úmysl sv. Otce budu chtít získat milosti odpustku. Nesmím však zapomenout, že k základním podmínkám pro získání patří jak vyloučení zalíbení ve hříchu, a to i lehkém, tak vykonání svátosti smíření (v blízké době, nemusí být týž den).

Všemohoucí Bože, slavíme památný den Panny Marie, Královny andělů, a prosíme: na její přímluvu dávej i nám z nevyčerpatelného bohatství své milosti. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

( závěrečná modlitba breviáře)

POZNÁMKA

připomínka a ve františkánském řádu slavnost

www.catholica.cz

Dnes je…

  • 25. 2. 2024
  • 2. neděle postní
    Liturgická barva: fialová
  • Připomínáme si:
    • v církevním kalendáři: sv. Valburga
    • v občanském kalendáři: Liliana
  • Liturgické čtení:
Biblický citát na dnešní den
Důvěřuji, i když jsem velmi sklíčen! (Ž 116,10)

Citát na dnešní den

Otevřená nebesa osvěcují mé životní putování.

Když se zahledím do těchto zářivých nebes, dostávám odvahu 

projít temnotou, nenechat se přemoci strachem...

www.pastorace.cz

Nové články

Modlitby vhodné pro postní dobu

22.2.2024

K Nejdražší Krvi Páně
Růženec k Svaté Tváři
Pobožnost k Nejsvětějším ranám

Výsledek Tříkrálové sbírky v Rudolticích: 40 169 Kč

9.1.2024

Letos se při TKS 6. 1. 2024 vykoledovalo pro účely Oblastní Charity […]

Tříkrálová sbírka 2024 – 6. ledna

4.1.2024

plakátek TKS_2024
Tříkrálová sbírka startuje v České republice již po dvacáté čtvrté. Výtěžek ze […]

Betlémské světlo – u nás v kostele

23.12.2023

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
přivezené skauty přímo z místa narození Ježíše Krista
je možné si […]

Pozvánka na adventní mši sv. 19. 12. 2023 v našem kostele – od 17:30

2.12.2023

V ÚTERÝ 19. PROSINCE BUDE SLOUŽIT MŠI SV. S ADVENTNÍMI ZPĚVY P. […]