Rok svatého Josefa: Plášť sv. Josefa – Třicetdník modliteb ke svatému Josefovi

Kategorie: Aktuality

18.2.2021

Vysvětlení o posvátném plášti svatého Josefa Tato „novéna“ je o tom, jak si osobitým a zvláštním způsobem vyprosit patronát tohoto velkého světce a zároveň mu vzdávat úctu. (Ne se mu klanět, protože v Katolické církvi se klaníme pouze Trojjediného Bohu.)

Tato modlitba se modlí třicet po sobě následujících dnech na památku třiceti let, které svatý Josef strávil ve společnosti Ježíše Krista, Božího Syna.                                  Rok svatého Josefa.docx_

Pokud se z nějakého důvodu stane, že se nemůžete modlitbu v některý z třiceti dnů pomodlit, můžete v třicátníku („třicetdníku“) pokračovat a doplnit chybějící modlitbu třicátý den tolikrát, kolik dní jste během třicátníku vynechali.

Mimořádně milosti, které se dají obsáhnout touto modlitbou, jsou nesčetné. Sv Terezie říká:
Pokud chcete v tento třicátník skutečně věřit, dokažte si to sami sobě tím, že se ho budete modlit na nějaký úmysl – a na konci budete přesvědčeni.

A abyste získali ještě více milostí, připojte modlitby za duše v očistci. Se stejným zájmem, s jakým se snažíme osušovat slzy trpících duší, můžeme také doufat, že svatý Josef bude pomáhat sušit vaše slzy ve vašich potřebách. Tímto způsobem se plášť svatého Josefa rozprostře přes vás a bude sloužit jako štít proti všem těm nebezpečím, které nás postihují, abychom všichni jednou s milostí Boží dosáhli bránu věčné spásy.

Kéž se svatý Josef na nás usmívá a žehná nás všechny.

Ježíš a Maria zvou celý svět milovat, ctít a modlit se ke svatému Josefovi

Sám Pán Ježíš řekl sv. Markétě: „Přeji si, abys každý den přednášela zvláštní modlitby k mé Matce i ke svatému Josefovi, mým nejsladším ochráncům.“

Panna Maria řekla ctihodné Dagretě: „Musíš si dát záležet na tom, abys neustále zvětšovala svou lásku a oddanost k tomuto velkému světci. Ve svých potřebách se musíš utíkat pod jeho ochranu, za všech okolností musíš povzbuzovat co možná největší množství lidí, aby si osvojovali tuto úctu …, neboť o cokoli můj oddaný manžel prosí v nebi, to Všemohoucí Bůh dá na zemi.

Třicetdník začni modlitbami oběti svatému Josefovi

Pak se modli modlitby třicetdníku

Ve jménu Otce Syna i Ducha svatého. Amen.

Ježíši, Maria, Josefe, dávám Vám své srdce i svou duši.

(Pomodli se 3x Sláva Otci jako poděkování Otci za to, že vyzdvihl svatého Josefa na stupeň takové mimořádné důstojnosti.)

Obětování

Ó slavný patriarcho svatý Josefe, pokorně se skláním před tebou. Prosím Pána Ježíše, tvou Neposkvrněnou manželku Marii a všechny anděle a svaté v nebeské dvoraně, aby se přidali k této úctě k tobě. Nabízím ti tento drahocenný plášť s příslibem své nejupřímnější víry a úcty. Slibuji udělat vše, co je v mé moci, abych si tě ctil během svého života a tak dokazoval svou lásku k tobě.

Pomoz mi, svatý Josefe. Pomáhej mi teď i během života, ale zejména ve chvíli smrti tak, jak pomáhali tobě Ježíš a Maria, abych se jednoho dne mohl k tobě přidat v nebi a tam tě ctít celou věčnost.

Ó slavný patriarcho, svatý Josefe, skloněný před tebou a tvým božským Synem Ježíšem, ti obětuji se srdcem plným oddanosti, tento vzácný poklad modliteb. Jsem si vědom množství ctností, které zdobily tvou svatou osobu. V tobě, slavný patriarcho, se splnil sen tvého předchůdce Josefa egyptského, kterého Bůh poslal, aby připravil cestu pro tvou přítomnost na Zemi. Nejenže jsi byl obklopen zářivou nádherou paprsků božského slunce, Ježíše, ale nádherně ses odrážel v brilantním světle tajemného měsíce – Blahoslavené Panny Marie.

Ó slavný patriarcho, pokud příklad starověkého Jakuba, který osobně šel poblahopřát svému nejoblíbenějšímu synovi, povýšenému na egyptského ministra, poslouží tomu, aby všechno jeho potomstvo odešlo za ním, neměl by příklad Ježíše a Marie, kteří si tě ctili svou nejvyšší úctou a důvěrou, sloužit i mně, tvému ​​oddanému služebníku, abych tě obdaroval tímto převzácným pláštěm, utkaným z modliteb ke tvé cti?

Svatý Josefe, pros, aby všemohoucí Bůh obrátil svou laskavou tvář ke mně. Jako starověký Josef nezavrhl svoje vinné a kruté bratry, ale přijal je s láskou, ochraňoval je a zachránil je od hladu a smrti, tak i já teď tebe prosím, dej, aby mě Pán nikdy neopustil v tomto slzavém údolí. Dej, aby mě vždy počítal za jednoho z tvých oddaných služebníků, kteří žijí v pokoji pod ochranou tvého svatého pláště.

Dej, abych žil pod tvou ochranou každý den života, ale zejména ve chvíli, kdy naposledy vydechnu.
Amen.

Modlitby

I.

Zdráv buď slavný, svatý Josefe, ty, kterému byly svěřeny nesmírné poklady nebe i země a ty, který jsi byl pěstounem Pána, který se stará o všechna stvoření světa. Po své manželce, Panně Marii, jsi světcem nejvíce hodným naší lásky a úcty. Ze všech svatých jsi byl právě ty vyvolený pro tu nejvyšší čest, starat se, vést, živit a dokonce objímat Mesiáše, o kterého by se byli chtěli starat mnozí králové.

Svatý Josefe, zachraň mou duši a od Božího milosrdenství mi získej vyplnění té prosby, za kterou se pokorně modlím. A co se týče svatých duší v očistci, prosím, vypros jim velkou úlevu v utrpení.

(3x Sláva Otci …)

II.

Ó mocný, svatý Josefe, tys byl prohlášen za patrona všeobecné církve, proto tě vzývám jako největšího ochránce sklíčených a obětuji nespočetné množství požehnání tvému ​​nejštědřejšímu srdci, které je stále připraveno pomáhat v jakékoli potřebě.

K tobě, slavný svatý Josefe, přicházejí vdovy, sirotci, opuštění, truchlící, utlačovaní.

Neexistuje žal, bolavé srdce nebo úzkost, kterou by jsi nepotěšil.

Prosím tě, využívej k mému prospěchu ty dary, které ti Bůh dal, dokud neobsáhnu odpověď na mou prosbu.

A vy svaté duše v očistci, proste svatého Josefa za mě, prosím.

(3x Sláva Otci …)

III.

Jsou nesčetné zástupy těch, kteří se modlili k tobě přede mnou a dosáhli úlevy a pokoje, milosti i dobrodiní. Mé srdce, tak smutné a usoužené, nemůže najít pokoj uprostřed této zkoušky, ve které jsem se ocitl. Slavný svatý Josefe, ty znáš všechny mé potřeby dříve, než je vložím do modlitby. Ty víš, jak je důležitá tato moje prosba.

Skláním se před tebou s těžkými povzdechy pod tíhou problému, který je přede mnou. Neexistuje lidské srdce, kterému bych se mohl svěřit se svým žalem. Pokud bych i našel soucitnou duši, která by mi byla ochotna pomoci, i tak by mi nepomohla. Jen ty mi můžeš pomoci v mém trápení, svatý Josefe.

Proto tě prosím, vyslechni mou naléhavou prosbu.

Sv. Terezie píše: „Svět by měl vždy vědět, že o cokoli bude prosit svatého Josefa, dostane to.

Ó svatý Josefe, Utěšiteli zarmoucených, smiluj se nad mým trápením a smiluj se nad těmi ubohými dušemi, které vkládají tolik naděje do svých modliteb k tobě.

(3x Sláva Otci …)

IV.

Ó vznešený patriarcho, svatý Josefe, díky tvé dokonalé poslušnosti Bohu se můžeš za mě přimlouvat.

Díky svému svatému životu, plnému milosti a dobrodiní, vyslyš mou modlitbu.

Pro své nejsladší jméno, pomoz mi.
Pro své nejsvětější slzy, potěš mě.
Pro své žaly, přimlouvej se za mě.
Pro své radosti, potěšuj mě.
Od každého ublížení na těle i na duši, osvoboď mě.
Od všeho nebezpečí a pohromy, ochraň mě.

Pomáhej mi svými mocnými přímluvami a vyhledávej pro mě, skrze svou moc a milosrdenství, vše, co je potřebné pro mou spásu, obzvláště však milost, kterou nyní tak naléhavě potřebuji.

(3x Sláva Otci …)

V.

Slavný, svatý Josefe, nesčetné jsou milosti a dobrodiní, které jsi obdržel pro zarmoucené duše. Ty jsi skrze své přímluvy u našeho Pána schopný potěšit nemocné, utlačované, pronásledované, zrazené, zbavené jakékoli lidské útěchy, dokonce i ty, kteří nemají chléb života a všechny, kteří se utíkají o tvou mocnou přímluvu ve své situaci.

Nedovol, nejdražší svatý Josefe, abych byl jediným, komu by byla odmítnuta prosba, o jejíž splnění tě teď tak upřímně prosím …

Ukaž svou laskavost a štědrost i mně, abych mohl s díkůvzdáním volat: „Věčná sláva našemu svatému patriarchovi, svatému Josefovi, mému velkému ochránci na zemi a obránci svatých duší v očistci.

(3x Sláva Otci …)

VI.

Věčný Otče, jenž jsi na nebesích, skrze zásluhy Ježíše a Marie, tě vroucně prosím, abys vyslyšel mou prosbu. Ve jménu Ježíše a Marie se skláním před Tvou božskou přítomností a volám, abys přijal mou nadějeplnou prosbu, abych vydržel v modlitbách a abych mohl být přičten k zástupům těch, kteří žijí pod patronátem svatého Josefa. Rozšiř své požehnání na tento drahocenný poklad modliteb, které mu dnes obětuji jako záruku své oddanosti.

(3x Sláva Otci …)

… konec třicátníku

Závěrečná modlitba třicetdníku

(Modlí se v poslední, 30. den.)

Ó slavný patriarcho, svatý Josefe, ty, kterého Bůh vyvolil nade všechny muže, abys byl pozemskou hlavou nejsvětější z rodin, vroucně Tě prosím, přijmi mě do záhybů svého přesvatého pláště, aby ses stal ochráncem a správcem mé duše!

Od této chvíle si tě vybírám za svého otce, ochránce, poradce, patrona a prosím tě, abych mohl vložit do tvého správcovství i své tělo, duši, všechno, čím jsem, vše co vlastním, svůj život i svou smrt.

Pohlédni mě jako na jedno ze svých dětí, ochraňuj mě od proradnosti mých nepřátel, viditelných i neviditelných. Pomáhej mi v každé chvíli ve všech potřebách; utěšuj mě v hořkosti života, ale zejména v hodině smrti.

Ztrať alespoň slůvko za mě u Božského Vykupitele, kterého jsi byl hodný držet v náručí, i u Panny Marie, své nejčistší manželky. Vypros mi ta požehnání, které mě mohou přivést ke spáse. Zahrň mě mezi ty, kteří jsou ti nejdražší a já se vynasnažím být hodným tvého patronátu.
Amen.

K tomuto každý den přidej:

LITANIE KE SVATÉMU JOSEFOVI

Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se.
Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi
Bože Synu, Vykupiteli světa, smiluj se nad námi
Bože Duchu svatý, smiluj se nad námi
Bože v Trojici Jediný, smiluj se nad námi
Svatá Maria, oroduj za nás
Svatý Josefe, oroduj za nás
Slavný potomku Davidův, oroduj za nás
Světlo patriarchů, oroduj za nás
Snoubenče Boží rodičky, oroduj za nás
Přečistý strážce svaté Panny, oroduj za nás
Živiteli Syna Božího, oroduj za nás
Pečlivý ochránce Kristův, oroduj za nás
Hlavo svaté Rodiny, oroduj za nás
Josefe nejspravedlivější, oroduj za nás
Josefe nejčistší, oroduj za nás
Josefe nejrozumnější, oroduj za nás
Josefe nejmužnější, oroduj za nás
Josefe nejhodnější, oroduj za nás
Josefe nejvěrnější, oroduj za nás
Zrcadlo trpělivosti, oroduj za nás
Milovníku chudoby, oroduj za nás
Vzore pracujících, oroduj za nás
Ozdobo rodinného života, oroduj za nás
Ochránce panen, oroduj za nás
Útěcho nešťastných, oroduj za nás
Naděje nemocných, oroduj za nás
Patrone umírajících, oroduj za nás
Postrachu zlých duchů, oroduj za nás
Ochránce církve, oroduj za nás

Beránku Boží, tys na sebe vzal hříchy světa,
– smiluj se nad námi

Beránku Boží, tys na sebe vzal hřích světa,
– smiluj se nad námi

Beránku Boží, tys na sebe vzal hřích světa,
– smiluj se nad námi

V. Ustanovil ho pánem domu svého
O. A správcem veškerého majetku svého.

Modleme se:

Bože, který jsi v nevýslovné Prozřetelnosti vybral svatého Josefa za snoubence Panny Marie, přesvaté Rodičky svého Syna, dopřej nám, prosíme, abychom si zasloužili jeho přímluvu v nebi, když ho jako svého Ochránce vzýváme na zemi. Který žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

K tobě se utíkáme, svatý Josefe, ve svých souženích a prosíme o pomoc tebe i tvou nevěstu. S důvěrou voláme k tobě, abys nás ochraňoval.

Pro lásku, která tě pojila s neposkvrněnou Pannou a Bohorodičkou, – a pro otcovskou lásku, s kterou jsi objímal Ježíše, – pokorně prosíme: – shlédni milostivě na dědictví, – které si Ježíš Kristus získal svou krví, – a přispívej nám v našich potřebách svou mocnou přímluvou. – Starostlivý strážce svaté Rodiny, – opatruj vyvolený lid Ježíše Krista. – Odvrať od nás, laskavý otče, – všechnu nákazu bludů a mravní zkaženosti. – Náš mocný ochránce – milostivě nám z nebe pomáhej v tomto boji s mocnostmi temna – a jako jsi kdysi vysvobodil Ježíše z nebezpečí života, – tak nyní braň církev Boží proti úkladům nepřátel – a proti všemu protivenství. – Nás pak všechny ustavičně ochraňuj, abychom podle tvého příkladu a s tvou pomocí – svatě žili, zbožně zemřeli – a dosáhli věčné blaženosti v nebesích.
Amen.

(Kancionál 11)

Prosby na počest skrytého života svatého Josefa s Ježíšem a Marií:

Svatý Josefe, pros, aby Ježíš přišel do mé duše a posvěcoval mě.

Svatý Josefe, pros, aby Ježíš přišel do mého srdce a inspiroval ho láskou.

Svatý Josefe, pros, aby Ježíš přišel do mé mysli a osvěcoval ji.

Svatý Josefe, pros, aby Ježíš vedl mou vůli a posiloval ji.

Svatý Josefe, pros, aby Ježíš vedl moje myšlenky a očišťoval je.

Svatý Josefe, pros, aby Ježíš vedl mé touhy a usměrňoval je.

Svatý Josefe, pros, aby Ježíš shlédl mé skutky a požehnal mně.

Svatý Josefe, pros, aby mě Ježíš rozpálil láskou k Němu.

Svatý Josefe, vypros mi od Ježíše napodobování tvých ctností.

Svatý Josefe, vypros mi od Ježíše skutečnou pokoru ducha.

Svatý Josefe, vypros mi od Ježíše měkkost srdce.

Svatý Josefe, vypros mi od Ježíše pokoj duše.

Svatý Josefe, vypros mi od Ježíše bázeň před Otcem.

Svatý Josefe, vypros mi od Ježíše touhu po dokonalosti.

Svatý Josefe, vypros mi od Ježíše jemnost srdce.

Svatý Josefe, vypros mi od Ježíše čisté srdce plné lásky.

Svatý Josefe, vypros mi od Ježíše svaté přijímání utrpení.

Svatý Josefe, vypros mi od Ježíše moudrost víry.

Svatý Josefe, vypros mi od Ježíše vytrvalost v dobrých skutcích.

Svatý Josefe, vypros mi od Ježíše sílu nést své kříže.

Svatý Josefe, vypros mi od Ježíše odpoutanost od materiálních věcí tohoto světa.

Svatý Josefe, vypros mi od Ježíše milost vždy kráčet po úzké cestě vedoucí do nebe.

Svatý Josefe, vypros mi od Ježíše milost vyhýbat se všem příležitostem ke hříchu.

Svatý Josefe, vypros mi od Ježíše svatou touhu po věčné radosti.

Svatý Josefe, vypros mi od Ježíše milost vytrvat při Něm až do konce.

Svatý Josefe, neopusť mě.

Svatý Josef, pros, aby tě mé srdce nikdy nepřestalo milovat a aby tě mé srdce i rty neustále chválily.

Svatý Josefe, pro lásku, kterou jsi měl k Ježíši, dej, abych se naučil milovat Ho.

Svatý Josefe, přijmi mne milostivě za svého oddaného služebníka.

Svatý Josefe, dávám se ti; přijmi mé prosby a vyslechni mé modlitby.

Svatý Josefe, neopusť mě v hodině mé smrti.

Svatý Josefe, děkuji Ti.

Ježíši, Maria, Josefe, dávám vám svoje srdce i svou duši.

3x Sláva Otci

MODLITBA ZA ŠŤASTNOU HODINU SMRTI

Blahoslavený svatý Josefe, který jsi naposledy vydechl v náručí Ježíše a Marie, vypros mi prosím milost šťastné smrti.

Chraň mě před útoky nepřítele v hodině bolesti a úzkosti, do které tě teď zvu, abys mi mohl pomáhat svou přítomností a chránit mě svou mocí.

Vypros mi tuto milost, ó, svatý Josefe, abych mohl vydechnout duši v chvále říkaje v duchu, když nebudu moci nahlas, tato slova: „Ježíši, Maria, Josefe, dávám vám své srdce i svou duši“ Amen.

VZÝVÁNÍ SVATÉHO JOSEFA

Pamatuj, ó nejčistší manželi Požehnané Panny Marie, můj dobrotivý ochránce, svatý Josefe, že nikdy nebylo slyšet, aby ten, kdo se dostal pod tvou ochranu a vyhledal tvé přímluvy, nebyl dosáhl pomoci. S důvěrou se skláním před tebou a vroucně prosím o tvou mocnou přímluvu.

Ó, pěstoune našeho drahého Vykupitele, neodvrhni mou prosbu, ale ve svém milosrdenství mě vyslechni a vyslyš a odpověz mi. Amen.

Slavný svatý Josefe, manželi Panny Marie a panenský Ježíšův pěstoune, shlédni na mě a dohlížej na mě. Veď mě po cestě posvěcující milosti a postarej se o naléhavé potřeby, za které tě nyní prosím, a zahrň je do záhybů svého otcovského pláště. Odstraň ty překážky a potíže, které stojí v cestě mé modlitbě, a dej, aby šťastná odpověď na mé prosby mohla sloužit k větší slávě Boží a k mé věčné spáse.

Jako příslib své nehynoucí vděčnosti slibuji, že budu rozšiřovat slova o tvé slávě a obětovat díky Pánu za to, že tak velmi požehnal tvou moc a sílu v nebi i na zemi. Amen.

Tato novéna je o tom, jak si osobitým a zvláštním způsobem vyprosit patronát tohoto velkého světce a zároveň mu vzdávat úctu.

Zdroj: Plášť svatého Josefa. Z několika pramenů přeložil a sestavil Vl. Repka

Převzato z facebook – Svätý Jozef, článek z 12. 4. 2015 naleznete zde.

(Na Fatym.com vydáno v Roce sv. Josefa, 6. 1. 2021)

 

Dnes je…

 • středa 29. 5. 2024
 • středa 8. týdne v mezidobí
  Liturgická barva: zelená
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Maximin
  • v občanském kalendáři: Maxmilián
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: 1Pt 1,18-25
  • Žalm: Zl 147
  • Evangelium: Mk 10,32-45
Biblický citát na dnešní den
Slovo Páně trvá navěky. (1P 1,25)

Citát na dnešní den

Pokora nás zachraňuje

před Zlým.

Pokora je nepřemožitelnou silou...

www.pastorace.cz

Nové články

Pozvánka na mši sv. a přednášku PhDr. R. Malého – úterý 7. 5. 2024

28.4.2024

V úterý 7. 5. bude v našem kostele sloužena MŠE SV. od […]

Novéna k Božímu milosrdenství

29.3.2024

Novéna začíná vždy na Velký pátek a končí v sobotu před svátkem […]

Křížová cesta – neděle 24. 3. ve 14 hodin

23.3.2024

Pozvání na křížovou cestu v našem kostele

Mše sv. k sv. Josefu – 19. 3. 2024 v našem kostele – 17:30

12.3.2024

V úterý 19. 3. 2024 bude v našem kostele sv. Petra a […]

Křížová cesta v našem kostele – neděle 10. 3. od 14 hodin

8.3.2024

Zveme na křížovou cestou naším kostelem v neděli 10. 3. 2024 od […]

Modlitby vhodné pro postní dobu

22.2.2024

K Nejdražší Krvi Páně
Růženec k Svaté Tváři
Pobožnost k Nejsvětějším ranám