Proč je vůbec křest tak důležitý?

Kategorie: AktualityLiturgické texty

14.8.2012

Křest – proč je vlastně tak důležitý?

Křest je první ze sedmi svátostí církve. Těchto sedm svátostí je hlubokým znamením Boží blízkosti člověku. Jestliže má růst náš vztah s nějakým člověkem, musí být živá vzájemná komunikace, touha setkávat se a lépe poznávat. Podobnou cestou musíme jít i ve vztahu s Bohem. Nemůžeme se ho sice dotknout, vidět jeho úsměv nebo ucítit jeho vůni. Ale i v tom nám vychází vstříc. Svěřuje své církvi svátosti, ve kterých se za viditelnými znameními (jako je třeba chléb, víno nebo voda) skrývá jeho neviditelná milost – pomoc, síla, která nás provází a pomáhá nám na naší cestě ke svatosti – plnosti života v Kristu. Pro děti je k pochopení vhodný obraz sedmi studánek, ze kterých můžeme pít na naší namáhavé životní cestě.

Důležitost křtu
Křest je vstupní branou k životu z víry. Otevírá cestu k Božímu království, je základem, bez něhož nelze dál stavět. Jako všechny svátosti i křest ustanovil sám Ježíš, když apoštolům přikázal: „Jděte, učte všechny národy a křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého!“ (Mt 28,19). Pouze pokřtěný člověk může přijímat další svátosti.

Křest se uděluje ponořením do vody nebo omytím vodou. Přitom se říká: N (jméno), já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
„Pokřtít“ (řecky baptizein) znamená „ponořit“ nebo „omýt“. Také Ježíš byl pokřtěn – v řece Jordánu od Jana Křtitele. On, jediný spravedlivý, se staví do zástupu hříšníků, aby vzal naše hříchy na sebe a vstupem do Jordánu posvětil vodu k našemu křtu.

Co vlastně křest přináší, jaké má účinky?
Křtem se člověk stává Božím dítětem – křesťanem. Co to přesně znamená, nám pomůže přiblížit symbol vody, použité při křtu.

 • Voda je ve všech kulturách symbolem života. Také křest přináší nový život. Každý z nás se kdysi fyzicky narodil, ale teprve křtem se rodíme pro nadpřirozený život, stáváme se dětmi Božími
 • Křest spojuje jednotlivce nejen s Bohem, ale také se všemi, kteří se Kristu otevřeli. Skrze křest jsme se stali „jedním tělem“. Jsme přijati do společenství církve.
 • Voda také smývá špínu z našeho těla. Podobně voda křtu očišťuje člověka od každé poskvrny hříchu, tedy křtem je odpuštěn dědičný hřích i všechny osobní hříchy.

Křest je úzce spjat s Ježíšovou smrtí na kříži a jeho zmrtvýchvstáním. V listu Kolosanům čteme: „Křtem jste byli spolu s Kristem položeni do hrobu, a tím také zároveň s ním vzkříšeni, protože jste uvěřili v moc Boha, který ho vzkřísil z mrtvých.“ (Kol 2,12)
Proto se nejčastěji křtí o Velikonocích nebo alespoň v neděli, kdy má co nejvíc zářit radost z Ježíšova vítězství nad smrtí a hříchem.

Řádným služebníkem křtu je biskup, kněz nebo jáhen. Hrozí-li nebezpečí smrti, může udělit křest každý člověk (dokonce i sám nepokřtěný), má-li opravdový úmysl křtít a dělá to způsobem, jakým křtí církev, tedy vodou a trojiční formulí.

A kdo vůbec může být pokřtěn?
Podle církevního práva je k přijetí křtu způsobilý každý dosud nepokřtěný člověk.
Křest se uděluje jednou provždy a nemůže být ani odvolán ani opakován. Vtiskuje křesťanovi totiž nezrušitelné duchovní znamení (pečeť) jeho příslušnosti ke Kristu. Proto se neopakuje ani křest udělený od bratří z nekatolických církví, jestliže byl udělen platně (omytím vodou či ponořením a ve jménu Nejsvětější Trojice).

Církev počítá se křtem dětí i dospělých. Ti, kdo přijímají křest jako dospělí, procházejí určitou dobou přípravy – katechumenátem, v němž jsou postupně připravováni na přijetí svátostí a na začlenění do společenství církve.

Církev od počátku křtila také děti. Když rodiče a kmotři přinesou dítě ke křtu, protože si přejí předat mu nejen dar života, ale i dar víry, musí slíbit, že své dítě budou cestou víry doprovázet a vést. Každý dospělý, i když byl pokřtěn jako dítě, se pak octne před rozhodnutím, zda bude podle své víry žít. Ale pro to, aby se mohl rozhodnout, musí vědět pro co a k čemu.

Je křest nutný pro spásu?
Bez křtu neexistuje spojení s Kristem, bez spojení s Kristem neexistuje přístup k nebeskému Otci. Církev nezná kromě křtu jiný prostředek, aby připravila vstup do věčné blaženosti. Sám Ježíš tvrdí: „Jestliže se nenarodí někdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího království“ (Jan 3,5). Přesto doufáme, že i ten, kdo bez vlastní viny není pokřtěn, může být spasen tak, že poctivě hledá Boha a žije čestně podle svého svědomí.

„Poklad víry máme v nádobě hliněné“ (2 Kor 4,7). Musíme být vděční za dar křtu. Křest nás ale nezbavuje ani pokušení, ani sklonu k lenosti či sobectví. Nový život v nás může dobře růst, ale také snadno chřadnout a odumírat. Každý den se snažme o poctivý život s Bohem, abychom dosáhli svatosti a stali se opravdovým světlem světa.

www.katolik.cz

Dnes je…

 • 25. 2. 2024
 • 2. neděle postní
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Valburga
  • v občanském kalendáři: Liliana
 • Liturgické čtení:
Biblický citát na dnešní den
Důvěřuji, i když jsem velmi sklíčen! (Ž 116,10)

Citát na dnešní den

Otevřená nebesa osvěcují mé životní putování.

Když se zahledím do těchto zářivých nebes, dostávám odvahu 

projít temnotou, nenechat se přemoci strachem...

www.pastorace.cz

Nové články

Modlitby vhodné pro postní dobu

22.2.2024

K Nejdražší Krvi Páně
Růženec k Svaté Tváři
Pobožnost k Nejsvětějším ranám

Výsledek Tříkrálové sbírky v Rudolticích: 40 169 Kč

9.1.2024

Letos se při TKS 6. 1. 2024 vykoledovalo pro účely Oblastní Charity […]

Tříkrálová sbírka 2024 – 6. ledna

4.1.2024

plakátek TKS_2024
Tříkrálová sbírka startuje v České republice již po dvacáté čtvrté. Výtěžek ze […]

Betlémské světlo – u nás v kostele

23.12.2023

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
přivezené skauty přímo z místa narození Ježíše Krista
je možné si […]

Pozvánka na adventní mši sv. 19. 12. 2023 v našem kostele – od 17:30

2.12.2023

V ÚTERÝ 19. PROSINCE BUDE SLOUŽIT MŠI SV. S ADVENTNÍMI ZPĚVY P. […]