Novéna za zastavení epidemie koronaviru

Kategorie: AktualityLiturgické texty

16.3.2020

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200316novena-pro-zastaveni-epidemie-koronaviru

V souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19 vyhlásil brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle pro brněnskou diecézi na úterý 17. března „vědomý a citelný celodenní půst“. Zároveň je to den, kdy se můžeme začít modlit novénu k Panně Marii a zástupu světců, aby nám i lidem celého světa pomohli. Závěrečný den pak vychází na slavnost Zvěstování Páně.

Na prosby nás všech, kdo se chceme zapojit do novény pro zastavení pandemie, čeká Panna Maria i zástup světců, aby mohli nám a lidem celého světa pomoci. Začátek novény je dán situací. V jednotlivých dnech se chceme obracet na svaté, kteří u daného dne, většinou podle martyrologia, mají z lidského hlediska své výročí, které je důvodem vzájemného obdarování s námi. Zde nabídnuté texty aktuální novény začínající s postem dne 17. 3. 2020:
Vlastní novénu začínáme každý den křížem a úkonem kajícnosti s postojem před Bohem, soustředěnou modlitbou „Otče náš“ a potom modlitbou duchovního svatého přijímání. K němu jsou zde nabízeny dvě varianty:
Z dětství sv. Josefa Escrivá: „Chtěl bych tě přijmout, Pane, s onou čistotou, pokorou a zbožností, s jakou tě přijala tvoje svatá Matka, v duchu a s vroucností svatých. Zůstávej se mnou svou milostí.“
nebo uváděnou na TV Noe: „Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v Nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já tebe chci dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně aspoň duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil.“
Pokračujeme modlitbou sv. o. Pia:
„Ó Maria, nejsladší Matko naše a Rodičko Vtěleného Slova, poklekáme před tebou, když jsme se duchovně spojili s tvým Synem a přijímáme tento den jako velký dar Boží.
Celou svou bytost vkládáme do tvých rukou a do tvého Srdce, všechno v nás ať je tvoje: rozum a vůle, tělo i duše. Svou mateřskou láskou utvářej v nás nový život, život tvého Ježíše.
Královno nebes, podporuj i naše sebemenší skutky svým mateřským vnuknutím. Dej, aby se při svaté a neposkvrněné Oběti staly všechny čistými a Bohu milými. Dobrotivá Matko, učiň nás svatými, jak to od nás očekává Pán Ježíš a oč ustavičně toužebně prosí tvoje svaté Srdce. Amen“
Životopis pro rozjímání – Myšlenky a další modlitby pro jednotlivé dny novény za zastavení pandemie COVID-19:
1. den 17. 3. – Nemyslet jen na sebe! Uvědomit si proč žiji a existenci mých bližních i Boha, který mne i je nesmírně miluje.
Obracíme se dnes na našeho světce Jana Sarkandra (pam. 6. 5.), který v tento den r. 1620 zemřel na následky mučení, při němž vzýval jména Ježíše, Marie a Anny nejstručnějším způsobem. Ve vězení měl útěchu z radosti pramenící z jeho vědomého spojení s Bohem a Marií, kteří mu s přímluvou Anny pomáhali vytrvat v nejtěžších chvílích. Chtěl být absolutně věrný ve svém povolání (proto prosil o pomoc s obracením listů breviáře, který se i tam modlil) – ani my, nemysleme dnes na sebe a buďme věrni svému povolání (Božího dítěte, laika, matky, otce, zdravotníka…).
Dnešní evangelium nás učí potřebě odpuštění. Ochota k odpouštění druhým je pro naše vyslyšení prvořadým úkolem. Kdo by to nedokázal, ať za to alespoň prosí.
Zde vyslovme své prosby týkající se pandemie a víry, které můžeme zakončit modlitbou:
Prosíme o to pro velikost Boží lásky zjevené v Kristově kříži, k slávě Nejsvětější Trojice, k radosti mateřského srdce Královny nebe a svatých, které prosíme o přímluvu:
Matko Ukřižovaného Syna a Matko naše, oroduj za nás a za celý svět.
Svatý Josefe, oroduj za nás a za celý svět.
Svatá Anno, oroduj za nás a za celý svět.
Svatý Jane Sarkandře, oroduj za nás a za celý svět.
Svatý Patriku (– dnes připomínaný) – oroduj za nás a za celý svět.
Svatá Gertrudo (– dnes připomínaná) – oroduj za nás a za celý svět.
Svatá Zdislavo (http://catholica.cz/index.php?id=2317), patronko rodin a českého národa, oroduj za nás a za celý svět.
Svatá Anežko (http://catholica.cz/index.php?id=4835), oroduj za nás a za celý svět.
Svatý otče Pio, oroduj za nás a za celý svět.
(Můžeme přidat prosby ke svým patronům)
Všichni svatí pomocníci a patroni, orodujte za nás a za celý svět.
Pane, žehnej naší zemi. Ať světlo tvé milosti svítí všemu jejímu lidu.
Ochraň ho před každým zlem, které ho ohrožuje, posiluj v něm vzájemnou lásku a dej, ať pozná, jak dobré je v síle modlitby nést každou radost i bolest. Amen.
Jako součást novény je navrhována modlitba celého růžence (radostného, bolestného a slavného; případně i světla).
2. den 18. 3.– Začátek novény je stejný, jako je uveden před 1. dnem.
Nyní je čas objevit správný směr k poznání pravdy a držet se pravé nauky.
Dále se obracíme na sv. Cyrila Jeruzalémského, který je dnes v kalendáři jako učitel církve. Žehnal, učil, pomáhal chudým, nemocným a opuštěným. Objasňoval učení víry, sv. Písma i tradici. Vyzařoval lásku, kterou neoslabilo ani vyhnanství, v němž celkem prožil asi 11 let. V dnešním evangeliu Ježíš říká, že nepřišel zákon zrušit, ale naplnit a slibuje odměnu těm, kdo se přikázáními budou řídit a jim učit. Nepřišel zrušit to, co i lidský rozum může poznávat jako dobré a opravdu lidské, jak uvádí rozjímání k dnešnímu dni v elektronickém misálu. Hledáním pravdy se dochází k moudrosti (jako v případě sv. Augustina – pam. 28. 8.) a kdo nepřestává hledat moudrost, najde pravdu.
Bůh chce pro nás ta největší dobra, proto neváhejme prosit a vyslovme své prosby týkající se pandemie a víry, které můžeme zakončit modlitbou:
Prosíme o to pro velikost Boží lásky zjevené v Kristově kříži, k slávě Nejsvětější Trojice, k radosti mateřského srdce Královny nebe a svatých, které prosíme o přímluvu:
Matko Ukřižovaného Syna a Matko naše, oroduj za nás a za celý svět.
Svatý Josefe, oroduj za nás a za celý svět.
Svatý Cyrile Jeruzalémský, oroduj za nás a za celý svět.
Svatý Eduarde (dnes připomínaný) – oroduj za nás a za celý svět.
Svatý Salvatore Grionesos (dnes připomínaný) – oroduj za nás a za celý svět.
Svatá Zdislavo, patronko rodin a českého národa, oroduj za nás a za celý svět.
Svatá Anežko Česká, oroduj za nás a za celý svět.
Svatý Václave (http://catholica.cz/index.php?id=4696), oroduj za nás a za celý svět.
(Můžeme přidat prosby ke svým patronům)
Všichni svatí pomocníci a patroni, orodujte za nás a za celý svět.
Pane, žehnej naší zemi. Ať světlo tvé milosti svítí všemu jejímu lidu.
Ochraň ho před každým zlem, které ho ohrožuje, posiluj v něm vzájemnou lásku a dej, ať pozná, jak dobré je v síle modlitby nést každou radost i bolest. Amen.
Jako součást novény je navrhována modlitba celého růžence (radostného, bolestného a slavného; případně i světla).
3. den 19. 3. – Začátek novény je stejný, jako je uveden před 1. dnem.
– Pojem „spravedlnost“ v očích lidských a u Boha, který je nejvýše spravedlivý i milosrdný, nebývá vždy stejný. Bůh je Láska, zatímco lidská spravedlnost často postrádá ctnosti potřebné k jejímu dovršení (lásku jako opak touhy po pomstě, poznání pravdy a pokoru jako opak pýchy aj.).
Dnes liturgickou slavností myslíme především na svatého Josefa a obracíme se k němu o pomoc. Je patronem Čech od r. 1654 a za patrona celé Církve byl 8. 12. 1870 prohlášen papežem Piem IX. Dále je např. patronem manželů a křesťanských rodin, mládeže, dělníků a různých řemeslníků, karmelitánů, vychovatelů, cestujících, vyhnanců, umírajících a je vzýván v zoufalých situacích i jako patron dobré smrti (více o tomto světci na http://catholica.cz/?id=997). Je důvěryhodný vzor spravedlivého muže.
„Bůh svěřuje Josefovi poslání chránit Marii, Ježíše i církev. I my jsme odpovědni za to, co nám Bůh svěřil“ (z letošního Malého průvodce postní dobou).
Ve své spravedlnosti máme směřovat k dokonalosti Boží (srov Mt 5,48). Josefova spravedlnost souvisí s odpovědností za svěřenou rodinu a jednání podle pokynů anděla poslaného Bohem. Ještě před tím se mu za spravedlnost počítá jeho postoj milosrdenství, který byl protichůdný tehdejší „spravedlnosti“.
Prosme Boha o pomoc k dosažení podobného postoje spravedlnosti i přijetí pohledu na ni a vyslovme zvláště své prosby o víru a za zastavení pandemie, které můžeme zakončit modlitbou:
Prosíme o to pro velikost Boží lásky zjevené v Kristově kříži, k slávě Nejsvětější Trojice, k radosti mateřského srdce Královny nebe a svatých, které prosíme o přímluvu:
Matko Ukřižovaného Syna a Matko naše, oroduj za nás a za celý svět.
Svatý Josefe, patrone náš a celé církve, oroduj za všechny nemocné, ohrožené a za celý svět.
Blahoslavení Marceli Callo, Marku z Montegallo a Sibylino Biscossi (dnes v martyrologiu připomínaní) – orodujte za všechny ohrožené a za celý svět.
Svatá Zdislavo, patronko rodin a českého národa, oroduj za nás a za celý svět.
Svatá Anežko Česká, oroduj za nás a za celý svět.
Svatý Václave, oroduj za nás a za celý svět.
(Můžeme přidat prosby ke svým patronům)
Všichni svatí pomocníci a patroni, orodujte za nás a za celý svět.
Pane, žehnej naší zemi. Ať světlo tvé milosti svítí všemu jejímu lidu.
Ochraň ho před každým zlem, které ho ohrožuje, posiluj v něm vzájemnou lásku a dej, ať pozná, jak dobré je v síle modlitby nést každou radost i bolest. Amen.
Jako součást novény je navrhována modlitba celého růžence (radostného, bolestného a slavného; případně i světla).
4. den 20. 3. – Začátek novény je stejný, jako je uveden před 1. dnem.
Aby naše dnešní činnost byla v souladu s pravou láskou.
Dnes si církev ve světě připomíná našeho světce Jana Nepomuckého, jehož svátek v naší zemi slavíme 16. 5. Jak uvedeno na http://catholica.cz/index.php?id=2382. Ztělesnil v sobě ideál znalce Božích tajemství, který pilným studiem a kázní usiloval o mravní dokonalost. Je vzýván za mlčenlivost a proti vodním živelným pohromám. Můžeme ho prosit, abychom se ani my neprovinili jazykem, kterým se dá způsobit zlo nemenší povodni. Evangelium nám dnes připomíná největší dvě přikázání postavená na lásce k Bohu a druhým lidem. Soustřeďme se dnes na vše, co mluvíme a konáme, aby bylo v souladu s touto láskou.
Bůh dnes po nás chce lásku a maximální ohleduplnost jednoho ke druhému. Prosme nyní o tyto ctnosti, zvláště potřebné v krizové situaci i v souvislosti se zastavením pandemie, a za ochranou v našich městech a obcích před koronavirem. Své prosby můžeme zakončit modlitbou:
Prosíme o to pro velikost Boží lásky zjevené v Kristově kříži, k slávě Nejsvětější Trojice, k radosti mateřského srdce Královny nebe a svatých, které prosíme o přímluvu:
Matko Ukřižovaného Syna a Matko naše, oroduj za nás a za celý svět.
Svatý Josefe, oroduj za nás a za celý svět.
Svatý Jane Nepomucký, oroduj za nás a za celý svět.
Svatí: Josefe Bilczewski, Kutberte, Vulframe a blahoslavení: Františku Quere, Baptisto Spagnoli a Hippolyte Galantini, kteří jste se obětovali pro církev, (dnes připomínaní v martyrologiu) – orodujte za všechny ohrožené a za celý svět.
Svatá Zdislavo, patronko rodin a českého národa, oroduj za nás a za celý svět.
Svatá Anežko Česká, oroduj za nás a za celý svět.
Svatý Václave, oroduj za nás a za celý svět.
(Můžeme přidat prosby ke svým patronům)
Všichni svatí pomocníci a patroni, orodujte za nás a za celý svět.
Pane, žehnej naší zemi. Ať světlo tvé milosti svítí všemu jejímu lidu.
Ochraň ho před každým zlem, které ho ohrožuje, posiluj v něm vzájemnou lásku a dej, ať pozná, jak dobré je v síle modlitby nést každou radost i bolest. Amen.
Jako součást novény je navrhována modlitba celého růžence (radostného, bolestného a slavného; případně i světla).
5. den 21. 3. – Začátek novény je stejný, jako je uveden před 1. dnem.
Přiznání viny a život z lásky ospravedlňují.
Dnešní evangelium o farizeji a celníkovi je zaměřené na lidi, kteří si na sobě zakládají, že jsou dobří, a přitom ostatními pohrdají.
Dále se obracíme na dva svaté poustevníky vzpomínané dnes v martyrologiu. Serapiona, u kterého vidíme, jak vypadá láska, která nezná hranic. Druhým je Mikuláš z Flüe, otec rodiny s 10 dětmi, kajícník a obnovitel míru. Označení za poustevníka ještě neznamená, že většinu života strávil v poustevně, ale častěji to, že z období v samotě s Bohem získával prospěch pro sebe i pro druhé. Někteří světci přivádějí k poznání, že je možné učinit si takovou poustevnu i ve svém srdci. Dnes to vyzkoušejme a pohovořme si s Bohem, kterého prosíme o pomoc pro velikost jeho lásky zjevené v Kristově kříži, k slávě Nejsvětější Trojice, k radosti mateřského srdce Královny nebe a svatých, které prosíme o přímluvu:
Matko Ukřižovaného Syna a Matko naše, oroduj za nás a za celý svět.
Svatý Josefe, oroduj za nás a za celý svět.
Svatý Serapione (dnes připomínaný), oroduj za nás a za celý svět.
Svatý Mikuláši z Flüe (dnes připomínaný), oroduj za nás a za celý svět.
Svatá Zdislavo, patronko rodin a českého národa, oroduj za nás a za celý svět.
Svatá Anežko Česká, oroduj za nás a za celý svět.
Svatý Václave, oroduj za nás a za celý svět.
(Můžeme přidat prosby ke svým patronům)
Všichni svatí pomocníci a patroni, orodujte za nás a za celý svět.
Pane, žehnej naší zemi. Ať světlo tvé milosti svítí všemu jejímu lidu.
Ochraň ho před každým zlem, které ho ohrožuje, posiluj v něm vzájemnou lásku a dej, ať pozná, jak dobré je v síle modlitby nést každou radost i bolest. Amen.
Jako součást novény je navrhována modlitba celého růžence (radostného, bolestného a slavného; případně i světla).
6. den 22. 3. – Začátek novény je stejný, jako je uveden před 1. dnem.
Uzdravení ze slepoty…
Dnešní evangelium hovoří o uzdravení ze slepoty, které vede k vyznání víry v Ježíše. Kdo nevidí Boží lásku, je jako slepý, který potřebuje uzdravení. K tomuto zamyšlení přidejme slova dnešní modlitby po přijímání:
„Bože, ty osvěcuješ každého člověka na tomto světě; osvěcuj naše srdce světlem své milosti, abychom vždy poznávali, co odpovídá tvé vůli, a dovedli tě opravdově milovat. Skrze Krista, našeho Pána.“
Znovu se ještě obracíme k svatému Janovi Sarkandrovi ve spojení s výročím přijetí jeho kněžského svěcení v Brně. Ze světců dnes připomínaných prosíme o pomoc i dalšího mučedníka Mikuláše Owena, malého, prostého jezuitu, o němž bylo napsáno, že nikdo nepomohl kněžím tolik jako on. Ani kruté mučení, které vedlo k jeho smrti, ho nedonutilo k prozrazení kněží. Jsme opět u vědomého spojení s Bohem, jemuž se potřebujeme naučit, abychom prokazovali více lásky a měli více sil k věrnosti.
Bůh chce pro nás ta největší dobra, proto neváhejme prosit a vyslovme své prosby týkající se pandemie a víry, které můžeme zakončit modlitbou:
Prosíme o to pro velikost Boží lásky zjevené v Kristově kříži, k slávě Nejsvětější Trojice, k radosti mateřského srdce Královny nebe a svatých, které prosíme o přímluvu:
Matko Ukřižovaného Syna a Matko naše, oroduj za nás a za celý svět.
Svatý Josefe, oroduj za nás a za celý svět.
Svatý Jane Sarkandře, oroduj za nás a za celý svět.
Svatý Mikuláši Oweno (dnes připomínaný), oroduj za nás a za celý svět.
Svatá Zdislavo, patronko rodin a českého národa, oroduj za nás a za celý svět.
Svatá Anežko Česká, oroduj za nás a za celý svět.
Svatý Václave, oroduj za nás a za celý svět.
(Můžeme přidat prosby ke svým patronům)
Všichni svatí pomocníci a patroni, orodujte za nás a za celý svět.
Pane, žehnej naší zemi. Ať světlo tvé milosti svítí všemu jejímu lidu.
Ochraň ho před každým zlem, které ho ohrožuje, posiluj v něm vzájemnou lásku a dej, ať pozná, jak dobré je v síle modlitby nést každou radost i bolest. Amen.
Jako součást novény je navrhována modlitba celého růžence (radostného, bolestného a slavného; případně i světla).
7. den 23. 3. – Začátek novény je stejný, jako je uveden před 1. dnem.
Růst víry znamená její vyjádření skutky.
V dnešním evangeliu slyšíme o uzdravení syna královského úředníka, které je opět spojeno s vírou, dokonce dvakrát. Nejprve důvěrou v Ježíšovu moc ho uzdravit a potom, když se dozvěděl, že horečka mu přestala ve chvíli, kdy Ježíš řekl: Jdi, tvůj syn je zdráv. Druhé vyjádření, že uvěřil, naznačuje jeho ochotu uskutečňovat to, co Ježíš učil.
Dnes martyrologium připomíná blah. Metoděje Trčku (http://catholica.cz/?id=1052), mučedníka komunistického režimu, který se v Praze stal knězem, konal lidové misie, opakovaně se vracel na Svatou Horu, kde sloužil uprchlíkům. Potom i v Brně, ve Stanislavi i na Ukrajině mezi řeckokatolíky a v Michalovcích. Po utrpení ve více vězeních, které přijímal s důvěrou v Boha, který s křížem dává i sílu k jeho nesení, umíral se slovy, že se na nikoho nehněvá a všem odpouští. Tak svým životem uskutečňoval to, co Ježíš učil.
Po těchto dvou příbězích se zahledím na růst víry ve svém životě. Od kdy je nejdůležitější? – Odpověď vložme do modlitby s prosbou o posílení růstu víry i o zastavení pandemie a dodejme: Prosíme o to pro velikost Boží lásky zjevené v Kristově kříži, k slávě Nejsvětější Trojice, k radosti mateřského srdce Královny nebe a svatých, které prosíme o přímluvu:
Matko Ukřižovaného Syna a Matko naše, oroduj za nás a za celý svět.
Svatý Josefe, oroduj za nás a za celý svět.
Blahoslavený Metoději Trčko, oroduj za nás a za celý svět.
Svatá Zdislavo, patronko rodin a českého národa, oroduj za nás a za celý svět.
Svatá Anežko Česká, oroduj za nás a za celý svět.
Svatý Václave, oroduj za nás a za celý svět.
(Můžeme přidat prosby ke svým patronům)
Všichni svatí pomocníci a patroni, orodujte za nás a za celý svět.
Pane, žehnej naší zemi. Ať světlo tvé milosti svítí všemu jejímu lidu.
Ochraň ho před každým zlem, které ho ohrožuje, posiluj v něm vzájemnou lásku a dej, ať pozná, jak dobré je v síle modlitby nést každou radost i bolest. Amen.“
Jako součást novény je navrhována modlitba celého růžence (radostného, bolestného a slavného; případně i světla).
8. den 24. 3. – Začátek novény je stejný, jako je uveden před 1. dnem.
„Hle, jsi zdráv. Už nehřeš, aby tě nestihlo něco horšího!“
Evangelium dnes mluví opět o uzdravení. Jde o osamělou osobu nemocnou 38 let. Co by mohlo být horšího? – to, co může způsobit hřích.
Na dnešek vychází připomínka sv. Kateřiny Švédské, která je vzývána proti potratům i proti záplavám. Jako mladá vdova se rozhodla ze všech sil sloužit Bohu v nemocných i v těch, co trpěli hlady. Dbala na rady své matky Brigity (pozdější patronky Evropy, poutníků i umírajících, se svátkem 23. 7.), která jí doporučovala kající skutky, i na její upozornění, že s pokušením a s různými riziky se bude setkávat všude. Výchova rodiči k respektování mravních zásad a následné odhodlání k boji s pokušeními u potomků jsou natolik nedostatečná, že ohrožují celou společnost pro následky absence víry.
Za růst víry v našem národě a za zastavení pandemie koronaviru nyní vyslovme své prosby, které můžeme zakončit modlitbou:
Prosíme o to pro velikost Boží lásky zjevené v Kristově kříži, k slávě Nejsvětější Trojice, k radosti mateřského srdce Královny nebe a svatých, které prosíme o přímluvu:
Milostiplná Panno Maria, oroduj za nás a za celý svět.
Matko Ukřižovaného Syna a Matko naše, oroduj za nás a za celý svět.
Matko, ochránkyně nenarozeného života, oroduj za nás a za celý svět.
Svatý Josefe, oroduj za nás a za celý svět.
Svatá Kateřino Švédská, oroduj za nás a za celý svět.
Svatá Brigito, patronko Evropy, oroduj za nás a za celý svět.
Svatá Zdislavo, patronko rodin a českého národa, oroduj za nás a za celý svět.
Svatá Anežko Česká, oroduj za nás a za celý svět.
Svatý Václave, oroduj za nás a za celý svět.
(Můžeme přidat prosby ke svým patronům)
Všichni svatí pomocníci a patroni, orodujte za nás a za celý svět.
Pane, žehnej naší zemi. Ať světlo tvé milosti svítí všemu jejímu lidu.
Ochraň ho před každým zlem, které ho ohrožuje, posiluj v něm vzájemnou lásku a dej, ať pozná, jak dobré je v síle modlitby nést každou radost i bolest. Amen.
Jako součást novény je navrhována modlitba celého růžence (radostného, bolestného a slavného; případně i světla).
9. den 25. 3. – Začátek novény je stejný, jako je uveden před 1. dnem.
Stojíme před volbou nového začátku nebo nerozhodnutí se pro Boha, které provází vnitřní prázdnota a absence pravé radosti.
Dnes je na prvním místě slavnost Zvěstování Panně Marii. U ní vidíme ten nejlepší postoj k Božím požadavkům, kterému se potřebujeme stále učit. Bohu i jí jde o naši spásu, o záchranu každého člověka. Svoboda však představuje otázku přijetí milosti, kterou, jako každý, i ona měla možnost odmítnout. Spolupráce s milostí znamená překonávání obav, někdy i přijímání utrpení k dosažení něčeho většího. V poselství Panny Marie z 25. 3. 2014 za výzvou k boji proti hříchu a k úsilí o svatost následuje příslib: „Láska Boží poteče přes vás do světa, mír zavládne ve vašich srdcích a Boží požehnání vás naplní.“
Neváhejme o ně prosit. Neváhejme prosit o milosti zvláště v této době potřebné pro nás i pro celý svět.
Prosíme o ně pro velikost Boží lásky zjevené v Kristově kříži, k slávě Nejsvětější Trojice, k radosti mateřského srdce Královny nebe a svatých, které prosíme o přímluvu:
Milostiplná Panno Maria, oroduj za nás a za celý svět.
Matko Ukřižovaného Syna a Matko naše, oroduj za nás a za celý svět.
Svatý Josefe, oroduj za nás a za celý svět.
Svatá Lucie Filippini a sv. Dulo (dnes připomínané), orodujte za nás a za celý svět.
Svatá Zdislavo, patronko rodin a českého národa, oroduj za nás a za celý svět.
Svatá Anežko Česká, oroduj za nás a za celý svět.
Svatý Václave, oroduj za nás a za celý svět.
(Můžeme přidat prosby ke svým patronům)
Všichni svatí pomocníci a patroni, orodujte za nás a za celý svět.
Pane, žehnej naší zemi. Ať světlo tvé milosti svítí všemu jejímu lidu.
Ochraň ho před každým zlem, které ho ohrožuje, posiluj v něm vzájemnou lásku a dej, ať pozná, jak dobré je v síle modlitby nést každou radost i bolest. Amen.
Jako součást novény je navrhována modlitba celého růžence (radostného, bolestného a slavného; případně i světla).
Autor článku:
Tereza Myslilová

Dnes je…

 • sobota 20. 4. 2024
 • sobota 3. velikonočního týdne
  Liturgická barva: bílá
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Hugo
  • v občanském kalendáři: Marcela
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Sk 9,31-42
  • Žalm: Zl 116
  • Evangelium: Jan 6,60-69
Biblický citát na dnešní den
Pane, ty máš slova věčného života. (J 6,68)

Citát na dnešní den

Nepodlehněte pokušení myslet si,

že zlo je silnější!

„Nikdy se nenechte odradit,
nikdy nepodlehněte pokušení myslet si,
že zlo je silnější,
že to nejhorší nikdy nemá konce
a že vaše úsilí je zbytečné."

(papež František k italským karabinierům 16.9.2023)

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna k Božímu milosrdenství

29.3.2024

Novéna začíná vždy na Velký pátek a končí v sobotu před svátkem […]

Křížová cesta – neděle 24. 3. ve 14 hodin

23.3.2024

Pozvání na křížovou cestu v našem kostele

Mše sv. k sv. Josefu – 19. 3. 2024 v našem kostele – 17:30

12.3.2024

V úterý 19. 3. 2024 bude v našem kostele sv. Petra a […]

Křížová cesta v našem kostele – neděle 10. 3. od 14 hodin

8.3.2024

Zveme na křížovou cestou naším kostelem v neděli 10. 3. 2024 od […]

Modlitby vhodné pro postní dobu

22.2.2024

K Nejdražší Krvi Páně
Růženec k Svaté Tváři
Pobožnost k Nejsvětějším ranám