Novéna ke Zvěstování Panny Marie

Kategorie: AktualityLiturgické texty

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó Duchu pře­sva­tý (Cyri­lo­me­to­děj­ský kan­ci­o­nál č. 112, tzv. Jed­not­ný kan­ci­o­nál č. 422, Dě­dic­tví otců č. 333).

Veni Sanc­te Spi­ri­tus

Veni, Sanc­te Spí­ri­tus,
et emít­te cǽlitus
lucis tuæ rá­di­um.

Veni, pater pá­u­per­um,
veni, dator múne­rum,
veni, lumen córdium.

Con­so­lá­tor óptime,
dul­cis hospes ánimæ,
dulce ref­ri­gé­ri­um.

In labóre ré­quies,
in æstu tem­pé­ries,
in fletu so­lá­ci­um.

O lux be­a­tís­si­ma,
reple cor­dis ín­ti­ma
tuórum fi­déli­um.

Sine tuo nú­mi­ne,
nihil est in hómine
nihil est innóxium.

Lava quod est sórdi­dum,
riga quod est ári­dum,
sana quod est sáu­ci­um.

Flec­te quod est rí­gi­dum,
fove quod est frí­gi­dum,
rege quod est dé­vi­um.

Da tuis fi­déli­bus,
in te con­fi­dén­ti­bus,
sa­crum sep­te­nári­um.

Da vir­t­útis mé­ri­tum,
da sa­l­útis éxi­tum,
da pe­rén­ne gáu­di­um.

Amen.

Přijď, ó Duchu pře­sva­tý

Přijď ó Duchu pře­sva­tý,
rač pa­prsek bo­ha­tý
svět­la svého v nás vylít.

Při­jdi, Otče ne­bo­hých,
dárce darů přemno­hých,
rač nám mysli osví­tit.

Bož­ský Utě­ši­te­li,
něžný duší pří­te­li
rač nás mile zo­ta­vit.

V práci libý po­ko­ji,
smi­ři­te­li v roz­bro­ji
rač nás v pláči uti­šit.

Svět­lo duši bla­ží­cí,
srdce v Tebe vě­ří­cí
rač mi­lost­ně na­pl­nit.

Člo­věk bez Tvé po­mo­ci
sláb­ne a je bez moci,
vše mu může uško­dit.

Skvr­ny z na­šich duší smaž
a vy­prah­lá srdce svlaž,
ra­ně­né rač vy­ho­jit.

Srov­nej co je zkři­ve­no,
za­hřej co je stu­de­no
a nedej nám za­blou­dit.

Rač nás v Tebe vě­ří­cí,
vrouc­ně Tebe pro­sí­cí
dary sedmi po­dě­lit.

Uděl v ctnos­ti pro­spě­chu,
V smrti dodej útě­chu
A dej v ra­dost věč­nou vjít.

Amen.

Mod­lit­by na jed­not­li­vé dny

I. den (ob­vykle 16.3.)

Ctím a ob­di­vu­ji Tě, ó nej­svě­těj­ší Panno Maria, která jsi ze všech tvorů před Bohem ta nej­po­kor­něj­ší. Ctím tě v tu dobu, kdy v den Tvého zvěs­to­vá­ní Tě On po­vý­šil do nej­vzne­še­něj­ší dů­stoj­nos­ti své Matky. Ach dej, ó vzne­še­ná Panno, ať já bídný hříš­ník po­znám, že nejsem nic a nechť se už ko­neč­ně rád ze srdce po­ko­řu­ji kaž­dé­mu.

II. den (ob­vykle 17.3.)

Ó nej­svě­těj­ší Panno Maria, když jsi byla pozdra­ve­na zvěs­tu­jí­cím ar­chan­dě­lem Gab­rie­lem a od Boha po­vý­še­na nad veš­ke­ré sbory an­děl­ské, na­zva­la ses slu­žeb­ni­cí Páně, řkouc: „Ejhle, dívka Páně“. Ach, vy­pros i mně pravé po­ko­ry a oprav­do­vé čis­to­ty an­děl­ské, abych žil ta­ko­vým ži­vo­tem, jímž bych si vždy za­slu­ho­val po­žeh­ná­ní Bo­ží­ho.

III. den (ob­vykle 18.3.)

Ra­du­ji se s Tebou, Panno nej­bla­ho­sla­ve­něj­ší, jež na pouhé „sta­niž se“, s ta­ko­vu po­ní­že­nos­tí pro­ne­se­né, do lůna jsi Slovo Boží při­ja­la z lůna Otce věč­né­ho. Ach, drž vždy mé srdce vzhů­ru k Pánu Bohu a s Bohem v mém srdci Jeho mi­lost udrž, abych vždy sr­deč­ně mohl bla­ho­sla­vi­ti Tvé „sta­niž se“, ří­ka­je ná­bož­ně: „Ó mocné sta­niž se, ó ve­le­po­moc­né sta­niž se, ó sta­niž se nad každé jiné cti nej­hod­něj­ší“ (sv. Tomáš z Villa­no­vy).

IV. den (ob­vykle 19.3.)

Ó vzne­še­ná Panno Maria, kte­rou v den zvěs­to­vá­ní ar­chan­děl Gab­riel tak ochot­nou na­le­zl a tak ode­vzda­nou do vůle Boží, která jsi s ocho­tou vy­pl­ni­la tužbu nej­svě­těj­ší Tro­ji­ce, jež na vy­kou­pe­ní světa žá­da­la Tvého svo­le­ní, ó dej mi, abych v kaž­dém pří­pa­du, ve šťast­ném i v ne­šťast­ném, k Pánu Bohu se ob­rá­til a do Jeho svaté vůle se ode­vzdá­va­je, abych ří­ká­val: „Sta­niž se, sta­niž se mi podle slova Tvého“.

V. den (ob­vykle 20.3.)

Dobře chápu, ó nej­svě­těj­ší Panno Maria, že svou pod­daj­nos­tí tak úzce jsi se spo­ji­la s Pánem Bohem, kte­réž­to vzne­še­né spo­je­ní tvoru ji­né­mu není možné: „Více s Bohem ne­moh­la se slou­či­ti, leč by sama byla Bohem“, říká sv. Al­bert Ve­li­ký; avšak já za­rdí­vám se, vida, že já svými hří­chy tak ve­li­ce jsem od Pána Boha od­lou­čen. Ach! Matko dob­ro­ti­vá, Ty budiž mně ná­po­moc­nou, ať sr­deč­ně toho ože­lím, abych zase v jedno byl slou­čen s Tvým dra­hým Je­ží­šem.

VI. den (ob­vykle 21.3.)

Ježto Ty, ó nej­svě­těj­ší Panno Maria, která jsi se ve své styd­li­vos­ti ulek­la při zje­ve­ní sv. Gab­rie­la ar­chan­dě­la v ko­můr­ce své, sty­dím se já nyní za svou pýchu a hr­dost, s jakou ob­je­vil jsem se před Tebou, pro­čež pro Tvou po­ko­ru, které není rovno, „která lidem po­ro­di­la Boha, ote­vře­la nebe a duše z pekla vy­svo­bo­di­la“ (sv. Au­gustin), žádám Tebe, abys mne vy­trh­la z hlu­bi­ny mých hříchů a při­ved­la mne ke spa­se­ní.

VII. den (ob­vykle 22.3.)

Ač ne­čis­tý mám jazyk, ó Panno nej­čis­těj­ší, přece se stále opo­va­žu­ji pozdra­vo­vat Tě slovy: „Zdrá­vas, zdrá­vas mi­los­ti plná“ a sr­deč­ně Tě žádám, abys duši mé aspoň troš­ku udě­li­la z té pře­hoj­né mi­los­ti, kte­rou jsi na­pl­ně­na byla, když se­stou­pil v Tebe Duch svatý.

VIII. den (ob­vykle 23.3.)

Věřím, ó nej­svě­těj­ší Panno Maria, že Pán Bůh vše­mo­hou­cí, jenž vždy byl s Tebou od po­če­tí Tvého – „Pán s Tebou“ – nyní tím více je s Tebou spo­jen v jedno, vtě­len z Tvého nej­čist­ší­ho lůna, i žádám Tebe, dej mi, ať celým srd­cem jsem vždy spo­jen s tímže Pánem, s dra­hým mým Je­ží­šem, ať mne s Ním slou­čí mi­lost po­svě­cu­jí­cí.

IX. den (ob­vykle 24.3.)

Ó po­žeh­nej mé srdce, po­žeh­nej mou duši, ó nej­svě­těj­ší Panno Maria, jako Tebe Pán Bůh na­vždy po­žeh­nal mezi všemi že­na­mi „po­žeh­na­ná Tys mezi že­na­mi“; neboť dů­vě­řu­ji na­jis­to, jestli­že Ty, drahá moje Matko, po­žeh­náš mne nyní v ži­vo­tě, že po­žeh­nán budu pak i po smrti ve slávě věčné.

Závěr

Zdrá­vas Maria…

Lo­re­tán­ské li­ta­nie

Pane, smi­luj se nad námi.
Pane, smi­luj se nad námi.

Kris­te, smi­luj se nad námi.
Kris­te, smi­luj se nad námi.

Pane, smi­luj se nad námi.
Pane, smi­luj se nad námi.

Kris­te, uslyš nás.
Kris­te, uslyš nás.

Kris­te, vy­slyš nás.
Kris­te, vy­slyš nás.

Otče s nebes, Bože, smi­luj se nad námi. Synu, Vy­ku­pi­te­li světa, Bože, smi­luj se nad námi. Duchu, Svatý, Bože, smi­luj se nad námi. Svatá Tro­ji­ce, jeden Bože, smi­luj se nad námi.

Svatá Maria, oro­duj za nás.
Svatá Boží Ro­dič­ko, oro­duj za nás.
Svatá Panno panen, oro­duj za nás.
Matko Kris­to­va, oro­duj za nás.
Matko Církve, oro­duj za nás.
Matko bož­ské mi­los­ti, oro­duj za nás.
Matko nej­čist­ší, oro­duj za nás.
Matko nej­cud­něj­ší, oro­duj za nás.
Matko ne­po­ru­še­ná, oro­duj za nás.
Matko ne­po­sk­vr­ně­ná, oro­duj za nás.
Matko pře­mi­lá, oro­duj za nás.
Matko ob­di­vu­hod­ná, oro­duj za nás.
Matko dobré rady, oro­duj za nás.
Matko Stvo­ři­te­lo­va, oro­duj za nás.
Matko Spa­si­te­lo­va, oro­duj za nás.

Panno nej­mou­dřej­ší, oro­duj za nás.
Panno cti­hod­ná, oro­duj za nás.
Panno slav­ná, oro­duj za nás.
Panno mocná, oro­duj za nás.
Panno dob­ro­ti­vá, oro­duj za nás.
Panno věrná, oro­duj za nás.
Zr­ca­dlo spra­ve­dl­nos­ti, oro­duj za nás.
Sto­li­ce moud­ros­ti, oro­duj za nás.
Pří­či­no naší ra­dos­ti, oro­duj za nás.
Stán­ku du­chov­ní, oro­duj za nás.
Stán­ku cti­hod­ný, oro­duj za nás.
Vzne­še­ný stán­ku zbož­nos­ti, oro­duj za nás.
Růže ta­jem­ná, oro­duj za nás.
Věži Da­vi­do­va, oro­duj za nás.
Věži z kosti slo­no­vé, oro­duj za nás.
Dome zlatý, oro­duj za nás.
Archo úmlu­vy, oro­duj za nás.
Bráno ne­beská, oro­duj za nás.
Hvězdo jitř­ní, oro­duj za nás.
Uzdra­ve­ní ne­moc­ných, oro­duj za nás.
Úto­čiš­tě hříš­ní­ků, oro­duj za nás.
Tě­ši­tel­ko za­rmou­ce­ných, oro­duj za nás.
Po­moc­ni­ce křes­ťa­nů, oro­duj za nás.

Krá­lov­no an­dě­lů, oro­duj za nás.
Krá­lov­no pa­tri­ar­chů, oro­duj za nás.
Krá­lov­no pro­ro­ků, oro­duj za nás.
Krá­lov­no apoš­to­lů, oro­duj za nás.
Krá­lov­no mu­čed­ní­ků, oro­duj za nás.
Krá­lov­no vy­zna­va­čů, oro­duj za nás.
Krá­lov­no panen, oro­duj za nás.
Krá­lov­no všech sva­tých, oro­duj za nás.
Krá­lov­no po­ča­tá bez po­skvr­ny hří­chu pr­vot­né­ho, oro­duj za nás.
Krá­lov­no na nebe vzatá, oro­duj za nás.
Krá­lov­no po­svát­né­ho rů­žen­ce, oro­duj za nás.
Krá­lov­no rodin, oro­duj za nás.
Krá­lov­no míru, oro­duj za nás.

Be­rán­ku Boží, jenž sní­máš hří­chy světa, od­pusť nám Pane. Be­rán­ku Boží, jenž sní­máš hří­chy světa, vy­slyš nás Pane. Be­rán­ku Boží, jenž sní­máš hří­chy světa, smi­luj se nad námi.

Uznej mě za hodna chvá­li­ti Tebe, Panno pře­sva­tá.
Dej mi sílu proti Tvým ne­přá­te­lům.

Mod­le­me se:

Uděl nám, mi­lo­srd­ný Bože, ochra­nu v naší křeh­kos­ti, abychom, sla­ví­ce pa­mát­ku svaté Boží Ro­dič­ky, na její přímlu­vu po­vsta­li ze svých ne­pra­vos­tí. Skrze téhož Kris­ta, Pána na­še­ho.
Amen.

Anděl Páně zvěs­to­val Panně Marii.
A Ona po­ča­la z Ducha sva­té­ho.

Mod­le­me se:

Bože, jenž jsi chtěl, aby ze ži­vo­ta bla­ho­sla­ve­né Panny Marie Slovo Tvé, an­dě­lem zvěs­to­va­né, tělem uči­ně­no bylo: dej nám, pro­sí­cím Tebe, kteří Ro­dič­ku Boží oprav­du osla­vu­je­me, ať nám u Tebe svým oro­do­vá­ním po­má­há. Amen.

Šmýd, T.: Po­klad církve svaté, Praha, 1877 (mírně ja­zy­ko­vě upra­ve­no)

text li­ta­nií: Cyri­lo­me­to­děj­ský kan­ci­o­nál č. 233 (viz také Dě­dic­tví otců č. 564 a 931 la­tin­sky a tzv. Jed­not­ný ka­ci­o­nál č. 67

Dnes je…

 • středa 29. 5. 2024
 • středa 8. týdne v mezidobí
  Liturgická barva: zelená
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Maximin
  • v občanském kalendáři: Maxmilián
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: 1Pt 1,18-25
  • Žalm: Zl 147
  • Evangelium: Mk 10,32-45
Biblický citát na dnešní den
Slovo Páně trvá navěky. (1P 1,25)

Citát na dnešní den

Pokora nás zachraňuje

před Zlým.

Pokora je nepřemožitelnou silou...

www.pastorace.cz

Nové články

Pozvánka na mši sv. a přednášku PhDr. R. Malého – úterý 7. 5. 2024

28.4.2024

V úterý 7. 5. bude v našem kostele sloužena MŠE SV. od […]

Novéna k Božímu milosrdenství

29.3.2024

Novéna začíná vždy na Velký pátek a končí v sobotu před svátkem […]

Křížová cesta – neděle 24. 3. ve 14 hodin

23.3.2024

Pozvání na křížovou cestu v našem kostele

Mše sv. k sv. Josefu – 19. 3. 2024 v našem kostele – 17:30

12.3.2024

V úterý 19. 3. 2024 bude v našem kostele sv. Petra a […]

Křížová cesta v našem kostele – neděle 10. 3. od 14 hodin

8.3.2024

Zveme na křížovou cestou naším kostelem v neděli 10. 3. 2024 od […]

Modlitby vhodné pro postní dobu

22.2.2024

K Nejdražší Krvi Páně
Růženec k Svaté Tváři
Pobožnost k Nejsvětějším ranám