Novéna ke Zvěstování Panny Marie

Kategorie: AktualityLiturgické texty

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó Duchu pře­sva­tý (Cyri­lo­me­to­děj­ský kan­ci­o­nál č. 112, tzv. Jed­not­ný kan­ci­o­nál č. 422, Dě­dic­tví otců č. 333).

Veni Sanc­te Spi­ri­tus

Veni, Sanc­te Spí­ri­tus,
et emít­te cǽlitus
lucis tuæ rá­di­um.

Veni, pater pá­u­per­um,
veni, dator múne­rum,
veni, lumen córdium.

Con­so­lá­tor óptime,
dul­cis hospes ánimæ,
dulce ref­ri­gé­ri­um.

In labóre ré­quies,
in æstu tem­pé­ries,
in fletu so­lá­ci­um.

O lux be­a­tís­si­ma,
reple cor­dis ín­ti­ma
tuórum fi­déli­um.

Sine tuo nú­mi­ne,
nihil est in hómine
nihil est innóxium.

Lava quod est sórdi­dum,
riga quod est ári­dum,
sana quod est sáu­ci­um.

Flec­te quod est rí­gi­dum,
fove quod est frí­gi­dum,
rege quod est dé­vi­um.

Da tuis fi­déli­bus,
in te con­fi­dén­ti­bus,
sa­crum sep­te­nári­um.

Da vir­t­útis mé­ri­tum,
da sa­l­útis éxi­tum,
da pe­rén­ne gáu­di­um.

Amen.

Přijď, ó Duchu pře­sva­tý

Přijď ó Duchu pře­sva­tý,
rač pa­prsek bo­ha­tý
svět­la svého v nás vylít.

Při­jdi, Otče ne­bo­hých,
dárce darů přemno­hých,
rač nám mysli osví­tit.

Bož­ský Utě­ši­te­li,
něžný duší pří­te­li
rač nás mile zo­ta­vit.

V práci libý po­ko­ji,
smi­ři­te­li v roz­bro­ji
rač nás v pláči uti­šit.

Svět­lo duši bla­ží­cí,
srdce v Tebe vě­ří­cí
rač mi­lost­ně na­pl­nit.

Člo­věk bez Tvé po­mo­ci
sláb­ne a je bez moci,
vše mu může uško­dit.

Skvr­ny z na­šich duší smaž
a vy­prah­lá srdce svlaž,
ra­ně­né rač vy­ho­jit.

Srov­nej co je zkři­ve­no,
za­hřej co je stu­de­no
a nedej nám za­blou­dit.

Rač nás v Tebe vě­ří­cí,
vrouc­ně Tebe pro­sí­cí
dary sedmi po­dě­lit.

Uděl v ctnos­ti pro­spě­chu,
V smrti dodej útě­chu
A dej v ra­dost věč­nou vjít.

Amen.

Mod­lit­by na jed­not­li­vé dny

I. den (ob­vykle 16.3.)

Ctím a ob­di­vu­ji Tě, ó nej­svě­těj­ší Panno Maria, která jsi ze všech tvorů před Bohem ta nej­po­kor­něj­ší. Ctím tě v tu dobu, kdy v den Tvého zvěs­to­vá­ní Tě On po­vý­šil do nej­vzne­še­něj­ší dů­stoj­nos­ti své Matky. Ach dej, ó vzne­še­ná Panno, ať já bídný hříš­ník po­znám, že nejsem nic a nechť se už ko­neč­ně rád ze srdce po­ko­řu­ji kaž­dé­mu.

II. den (ob­vykle 17.3.)

Ó nej­svě­těj­ší Panno Maria, když jsi byla pozdra­ve­na zvěs­tu­jí­cím ar­chan­dě­lem Gab­rie­lem a od Boha po­vý­še­na nad veš­ke­ré sbory an­děl­ské, na­zva­la ses slu­žeb­ni­cí Páně, řkouc: „Ejhle, dívka Páně“. Ach, vy­pros i mně pravé po­ko­ry a oprav­do­vé čis­to­ty an­děl­ské, abych žil ta­ko­vým ži­vo­tem, jímž bych si vždy za­slu­ho­val po­žeh­ná­ní Bo­ží­ho.

III. den (ob­vykle 18.3.)

Ra­du­ji se s Tebou, Panno nej­bla­ho­sla­ve­něj­ší, jež na pouhé „sta­niž se“, s ta­ko­vu po­ní­že­nos­tí pro­ne­se­né, do lůna jsi Slovo Boží při­ja­la z lůna Otce věč­né­ho. Ach, drž vždy mé srdce vzhů­ru k Pánu Bohu a s Bohem v mém srdci Jeho mi­lost udrž, abych vždy sr­deč­ně mohl bla­ho­sla­vi­ti Tvé „sta­niž se“, ří­ka­je ná­bož­ně: „Ó mocné sta­niž se, ó ve­le­po­moc­né sta­niž se, ó sta­niž se nad každé jiné cti nej­hod­něj­ší“ (sv. Tomáš z Villa­no­vy).

IV. den (ob­vykle 19.3.)

Ó vzne­še­ná Panno Maria, kte­rou v den zvěs­to­vá­ní ar­chan­děl Gab­riel tak ochot­nou na­le­zl a tak ode­vzda­nou do vůle Boží, která jsi s ocho­tou vy­pl­ni­la tužbu nej­svě­těj­ší Tro­ji­ce, jež na vy­kou­pe­ní světa žá­da­la Tvého svo­le­ní, ó dej mi, abych v kaž­dém pří­pa­du, ve šťast­ném i v ne­šťast­ném, k Pánu Bohu se ob­rá­til a do Jeho svaté vůle se ode­vzdá­va­je, abych ří­ká­val: „Sta­niž se, sta­niž se mi podle slova Tvého“.

V. den (ob­vykle 20.3.)

Dobře chápu, ó nej­svě­těj­ší Panno Maria, že svou pod­daj­nos­tí tak úzce jsi se spo­ji­la s Pánem Bohem, kte­réž­to vzne­še­né spo­je­ní tvoru ji­né­mu není možné: „Více s Bohem ne­moh­la se slou­či­ti, leč by sama byla Bohem“, říká sv. Al­bert Ve­li­ký; avšak já za­rdí­vám se, vida, že já svými hří­chy tak ve­li­ce jsem od Pána Boha od­lou­čen. Ach! Matko dob­ro­ti­vá, Ty budiž mně ná­po­moc­nou, ať sr­deč­ně toho ože­lím, abych zase v jedno byl slou­čen s Tvým dra­hým Je­ží­šem.

VI. den (ob­vykle 21.3.)

Ježto Ty, ó nej­svě­těj­ší Panno Maria, která jsi se ve své styd­li­vos­ti ulek­la při zje­ve­ní sv. Gab­rie­la ar­chan­dě­la v ko­můr­ce své, sty­dím se já nyní za svou pýchu a hr­dost, s jakou ob­je­vil jsem se před Tebou, pro­čež pro Tvou po­ko­ru, které není rovno, „která lidem po­ro­di­la Boha, ote­vře­la nebe a duše z pekla vy­svo­bo­di­la“ (sv. Au­gustin), žádám Tebe, abys mne vy­trh­la z hlu­bi­ny mých hříchů a při­ved­la mne ke spa­se­ní.

VII. den (ob­vykle 22.3.)

Ač ne­čis­tý mám jazyk, ó Panno nej­čis­těj­ší, přece se stále opo­va­žu­ji pozdra­vo­vat Tě slovy: „Zdrá­vas, zdrá­vas mi­los­ti plná“ a sr­deč­ně Tě žádám, abys duši mé aspoň troš­ku udě­li­la z té pře­hoj­né mi­los­ti, kte­rou jsi na­pl­ně­na byla, když se­stou­pil v Tebe Duch svatý.

VIII. den (ob­vykle 23.3.)

Věřím, ó nej­svě­těj­ší Panno Maria, že Pán Bůh vše­mo­hou­cí, jenž vždy byl s Tebou od po­če­tí Tvého – „Pán s Tebou“ – nyní tím více je s Tebou spo­jen v jedno, vtě­len z Tvého nej­čist­ší­ho lůna, i žádám Tebe, dej mi, ať celým srd­cem jsem vždy spo­jen s tímže Pánem, s dra­hým mým Je­ží­šem, ať mne s Ním slou­čí mi­lost po­svě­cu­jí­cí.

IX. den (ob­vykle 24.3.)

Ó po­žeh­nej mé srdce, po­žeh­nej mou duši, ó nej­svě­těj­ší Panno Maria, jako Tebe Pán Bůh na­vždy po­žeh­nal mezi všemi že­na­mi „po­žeh­na­ná Tys mezi že­na­mi“; neboť dů­vě­řu­ji na­jis­to, jestli­že Ty, drahá moje Matko, po­žeh­náš mne nyní v ži­vo­tě, že po­žeh­nán budu pak i po smrti ve slávě věčné.

Závěr

Zdrá­vas Maria…

Lo­re­tán­ské li­ta­nie

Pane, smi­luj se nad námi.
Pane, smi­luj se nad námi.

Kris­te, smi­luj se nad námi.
Kris­te, smi­luj se nad námi.

Pane, smi­luj se nad námi.
Pane, smi­luj se nad námi.

Kris­te, uslyš nás.
Kris­te, uslyš nás.

Kris­te, vy­slyš nás.
Kris­te, vy­slyš nás.

Otče s nebes, Bože, smi­luj se nad námi. Synu, Vy­ku­pi­te­li světa, Bože, smi­luj se nad námi. Duchu, Svatý, Bože, smi­luj se nad námi. Svatá Tro­ji­ce, jeden Bože, smi­luj se nad námi.

Svatá Maria, oro­duj za nás.
Svatá Boží Ro­dič­ko, oro­duj za nás.
Svatá Panno panen, oro­duj za nás.
Matko Kris­to­va, oro­duj za nás.
Matko Církve, oro­duj za nás.
Matko bož­ské mi­los­ti, oro­duj za nás.
Matko nej­čist­ší, oro­duj za nás.
Matko nej­cud­něj­ší, oro­duj za nás.
Matko ne­po­ru­še­ná, oro­duj za nás.
Matko ne­po­sk­vr­ně­ná, oro­duj za nás.
Matko pře­mi­lá, oro­duj za nás.
Matko ob­di­vu­hod­ná, oro­duj za nás.
Matko dobré rady, oro­duj za nás.
Matko Stvo­ři­te­lo­va, oro­duj za nás.
Matko Spa­si­te­lo­va, oro­duj za nás.

Panno nej­mou­dřej­ší, oro­duj za nás.
Panno cti­hod­ná, oro­duj za nás.
Panno slav­ná, oro­duj za nás.
Panno mocná, oro­duj za nás.
Panno dob­ro­ti­vá, oro­duj za nás.
Panno věrná, oro­duj za nás.
Zr­ca­dlo spra­ve­dl­nos­ti, oro­duj za nás.
Sto­li­ce moud­ros­ti, oro­duj za nás.
Pří­či­no naší ra­dos­ti, oro­duj za nás.
Stán­ku du­chov­ní, oro­duj za nás.
Stán­ku cti­hod­ný, oro­duj za nás.
Vzne­še­ný stán­ku zbož­nos­ti, oro­duj za nás.
Růže ta­jem­ná, oro­duj za nás.
Věži Da­vi­do­va, oro­duj za nás.
Věži z kosti slo­no­vé, oro­duj za nás.
Dome zlatý, oro­duj za nás.
Archo úmlu­vy, oro­duj za nás.
Bráno ne­beská, oro­duj za nás.
Hvězdo jitř­ní, oro­duj za nás.
Uzdra­ve­ní ne­moc­ných, oro­duj za nás.
Úto­čiš­tě hříš­ní­ků, oro­duj za nás.
Tě­ši­tel­ko za­rmou­ce­ných, oro­duj za nás.
Po­moc­ni­ce křes­ťa­nů, oro­duj za nás.

Krá­lov­no an­dě­lů, oro­duj za nás.
Krá­lov­no pa­tri­ar­chů, oro­duj za nás.
Krá­lov­no pro­ro­ků, oro­duj za nás.
Krá­lov­no apoš­to­lů, oro­duj za nás.
Krá­lov­no mu­čed­ní­ků, oro­duj za nás.
Krá­lov­no vy­zna­va­čů, oro­duj za nás.
Krá­lov­no panen, oro­duj za nás.
Krá­lov­no všech sva­tých, oro­duj za nás.
Krá­lov­no po­ča­tá bez po­skvr­ny hří­chu pr­vot­né­ho, oro­duj za nás.
Krá­lov­no na nebe vzatá, oro­duj za nás.
Krá­lov­no po­svát­né­ho rů­žen­ce, oro­duj za nás.
Krá­lov­no rodin, oro­duj za nás.
Krá­lov­no míru, oro­duj za nás.

Be­rán­ku Boží, jenž sní­máš hří­chy světa, od­pusť nám Pane. Be­rán­ku Boží, jenž sní­máš hří­chy světa, vy­slyš nás Pane. Be­rán­ku Boží, jenž sní­máš hří­chy světa, smi­luj se nad námi.

Uznej mě za hodna chvá­li­ti Tebe, Panno pře­sva­tá.
Dej mi sílu proti Tvým ne­přá­te­lům.

Mod­le­me se:

Uděl nám, mi­lo­srd­ný Bože, ochra­nu v naší křeh­kos­ti, abychom, sla­ví­ce pa­mát­ku svaté Boží Ro­dič­ky, na její přímlu­vu po­vsta­li ze svých ne­pra­vos­tí. Skrze téhož Kris­ta, Pána na­še­ho.
Amen.

Anděl Páně zvěs­to­val Panně Marii.
A Ona po­ča­la z Ducha sva­té­ho.

Mod­le­me se:

Bože, jenž jsi chtěl, aby ze ži­vo­ta bla­ho­sla­ve­né Panny Marie Slovo Tvé, an­dě­lem zvěs­to­va­né, tělem uči­ně­no bylo: dej nám, pro­sí­cím Tebe, kteří Ro­dič­ku Boží oprav­du osla­vu­je­me, ať nám u Tebe svým oro­do­vá­ním po­má­há. Amen.

Šmýd, T.: Po­klad církve svaté, Praha, 1877 (mírně ja­zy­ko­vě upra­ve­no)

text li­ta­nií: Cyri­lo­me­to­děj­ský kan­ci­o­nál č. 233 (viz také Dě­dic­tví otců č. 564 a 931 la­tin­sky a tzv. Jed­not­ný ka­ci­o­nál č. 67

Dnes je…

 • úterý 26. 9. 2023
 • úterý 25. týdne v mezidobí
  Liturgická barva: zelená
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Kosma a Damián
  • v občanském kalendáři: Andrea
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Ezd 6,7-8.12b.14-20
  • Žalm: Zl 122
  • Evangelium: Lk 8,19-21
Biblický citát na dnešní den
Do domu Hospodinova půjdeme s radostí. (Ž 122,1)

Citát na dnešní den

Nikdy nezahyne národ,

dokud bratr bude bratru odpouštět...

Tento odkaz sv. Václava 
je velmi konkrétní,
pro každého z nás.

Nakolik je však praktický,
natolik je těžko uskutečnitelný.
Kdo z nás se nepotýkal s tím,
že odpuštění "prostě nejde"?! (více)

www.pastorace.cz

Nové články

Čtvrteční adorace za kněze a duchovní povolání – 31. 8. od 9 do 17 hodin

30.8.2023

Už po několikáté jste zváni k osobní modlitbě před Nejsvětější Svátostí oltářní, […]

Litomyšlské dny barokní tradice – úvodní mše sv. 13. 8. 2023

31.7.2023

http://www.baroknilitomysl.cz/2023.php

Pozvánka na mši sv. 14. 8. 2023 náš kostel

31.7.2023

POZVÁNKA NA MŠI SV. 14. 8. 2023