Novéna ke sv. Petrovi

Kategorie: AktualityLiturgické texty

19.6.2023

Novéna spoutaných hříchem, strachem, nemocemi, závislostí, neodpuštěním, negativními vztahy…

Najít na zemi člověka bez hříchu, bez nemoci a slabostí, tedy bez pout a okovů temnoty v různých podobách, je nemožné. Naše „okovy“ nás svazují, znepříjemňují nám každodenní život nebo ztěžují cestu ke svatosti. Vnitřní „osten“ v různých podobách je známý každému člověku. Obírá nás o svobodu těla, ducha či duše, ať už má v našem životě podobu nemoci, neustále se opakujícího hříchu, slabostí, strachu nebo závislosti na určitých látkách či osobách, neodpuštění apod. Náš Pán, Ježíš Kristus, nám může darovat úplné osvobození ze všech našich pout, když jsme ochotní přijmout jeho lásku jako věrní učedníci a když chceme kráčet životem spolu s ním, naslouchat jeho slovu a zachovávat ho, zachovávat jeho Zákon a následovat jeho příklad. On, vtělená Boží moc, zná naše okovy a ví o všem, co nás tak bolestně spoutává a brání nám být svobodnými Božími dětmi. Na naší cestě k vnitřní svobodě nám ukazuje, jak přeměnit vše, co nás svazuje, na „lehké břemeno“.

Ježíš, náš Spasitel a Zachránce, nám představuje mocného přímluvce všech „spoutaných“ v osobě svatého Petra, který sám – jako učedník – neustále bojoval se svou přirozeností. Zažil pády těla i ducha. Tento svatý muž byl, navzdory svým slabostem, Kristem obzvlášť milovaný. Díky své upřímné oddanosti Bohu se stal vyvoleným mužem, kterému sám Pán svěřil celou církev. Svatý Petr je symbolem vnitřního boje každého křesťana – boje mezi tělesným a duchovním člověkem v nás. Tento „ohnivý muž“ zůstává až do příchodu Ducha Svatého spoutaný svým příliš lidským uvažováním, strachem, neodpuštěním, zapřením Mesiáše…

Po seslání Ducha se však stává zcela svobodným a jako apoštol Ježíše Krista přináší Boží svobodu do všech koutů světa. Jeho zázračné vysvobození ze zajetí se stalo symbolem každého lidského osvobození, které působí Boží moudrost a všemohoucnost. Svatý Petr zná Cestu k osvobození, je živým svědkem Pravdy a horlivým ohlašovatelem Života. Prosme ho, aby i nás provázel svou mocnou přímluvou a vyprošoval nám dar vnitřní svobody.

 

Svatý Petře, oroduj za nás!

 

1. den – „Pojď za mnou!“ (Pouta modloslužby)

2. den – Uzdravující dotyk Boha (Pouta nemoci, nezdaru a každého zla)

3. den – „Ať se ti stane, jak jsi uvěřil.“ (Pouta strachu a malověrnosti)

4. den – „Tak dlouho jsem s vámi, a neznáte mě?“ (Pouta duchovní nevědomosti)

5. den – „Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí!“ (Pouta neodpuštění)

6. den – „Kdo se poníží jako toto dítě, ten je v Božím království největší.“ (Pouta pýchy)

7. den – „Zůstaňte v mé lásce!“ (Pouta nevěry, klamu a zrady)

8. den – „Vezmi svůj kříž a následuj mě.“ (Pouta tělesnosti a odmítání kříže)

9. den – „Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás.“ (Pouta nenávisti a přání zlého)

 

Závěr

„V té době král Herodes začal zle zakročovat proti některým členům církevní obce. Janova bratra Jakuba dal popravit mečem. Když viděl, že se to židům líbí, dal zatknout také Petra. Byly právě Velikonoce. Zmocnil se ho, dal ho zavřít do žaláře a hlídat od čtyřnásobné stráže vždycky po čtyřech vojácích. Měl v úmyslu, že ho po Velikonocích dá popravit. Tak byl Petr hlídán ve vězení; církevní obec se však naléhavě za něho modlila k Bohu. V noci před tím dnem, kdy ho chtěl Herodes popravit, spal Petr mezi dvěma vojáky a byl spoután dvěma řetězy. I přede dveřmi stála stráž. Najednou se objevil anděl Páně a v kobce zazářilo světlo. Strčil Petra do boku, vzbudil ho a řekl: ‘Rychle vstaň!’ Tu mu spadly řetězy z rukou. Pak mu anděl řekl: ‘Opásej se a obuj si opánky!’ Udělal to. Dále mu nařídil: ‘Přehoď si plášť a pojď za mnou!’ Šel tedy za ním ven, ale nevěděl, že je to skutečnost, co se dělo skrze anděla. Myslel, že má vidění. Přešli pak první i druhou stráž a došli k železné bráně, která vede do města. Ta se jim sama od sebe otevřela. Vyšli tedy ven a šli dál jednou ulicí. A hned nato anděl zmizel.“ (Sk 12,1–10)

 

Modlitba:

Pane Ježíši Kriste, ty jsi svatého Petra vysvobodil z nepřátelských okovů a ze smrti. Prosím tě, na přímluvu tohoto prvního pastýře církve, kterého jsi ty sám vyvolil a učinil vůdcem svého stáda, osvoboď i mě ze všech pout, která mi přinášejí nesvobodu a smrt ducha, duše i těla.

Dej mi milost, Ježíši, ať jako svatý Petr trpělivě čekám a věřím ve tvou moc a lásku vůči mně. Ať v pokoře poslouchám tvé příkazy a plním tvůj Zákon, tak jako Petr poslouchal anděla a každý jeho rozkaz. Dej, ať se vytrvale modlím a konám skutky lásky, abych šířil tvé království svým životem a upevňoval ho ve svém srdci. Ty sám jsi řekl, že Bůh vyslyší ty, kdo plní jeho vůli. Vyznávám, že na přímluvu svatého Petra, všech svých patronů a anděla strážného chci plnit tvou vůli, Pane. Zříkám se všeho, co mě od ní vzdaluje a přivádí na cestu tmy a hříchu.

Smiluj se nade mnou, milosrdný a laskavý Ježíši, a daruj mi svého Svatého Ducha – tak, jako jsi ho daroval apoštolům, jako jsi ho daroval svatému Petrovi. Ať mě tvůj Duch přetvoří podle tvého Božského Srdce, ať mě posilní a vysvobodí z vězení tělesného člověka. O to prosím na mocnou přímluvu naší svaté Matky, Panny Marie. Amen.

 

Svatý Petře, oroduj za nás!

Ježíši, důvěřuji ti!

 

Litanie k svatému Petrovi

Pane, smiluj se nad námi. Pane smiluj se nad námi.
Kriste, smiluj se nad námi. Kriste, smiluj se nad námi.
Pane, smiluj se nad námi. Pane smiluj se nad námi.

Kriste, uslyš nás. Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás. Kriste, vyslyš nás.

Otče, z nebes Bože, smiluj se nad námi.
Synu, Vykupiteli světa, Bože,
Duchu Svatý, Bože
Svatá Trojice, jeden Bože,

Svatá Maria, Matko církve, oroduj za nás.
Svatý Petře, rybáři povolaný samotným Bohem, oroduj za nás.
Svatý Petře, milovaný apoštole Ježíše Krista,
Svatý Petře, svědku Ježíšových zázraků,
Svatý Petře, Kristem uzdravený ze strachu,
Svatý Petře, uzdravený z malověrnosti,
Svatý Petře, přetvořený Duchem Božím,
Svatý Petře, vzore kajícnosti,
Svatý Petře, vzore pokory,
Svatý Petře, skálo Kristovy církve,
Svatý Petře, první křesťanský papeži,
Svatý Petře, odhodlaný ohlašovateli evangelia,
Svatý Petře, vůdce zbožného lidu,
Svatý Petře, neochvějný šiřiteli Boží pravdy,
Svatý Petře, apoštole zázraků,
Svatý Petře, poslušný nástroji Božího Ducha,
Svatý Petře, následovníku Boží vůle,
Svatý Petře, zrcadlo pravé víry,
Svatý Petře, Bohem osvobozený z okovů nepřítele,
Svatý Petře, patrone spoutaných,
Svatý Petře, patrone duchovního osvobození,
Svatý Petře, ochránce církve,
Svatý Petře, vzore kněží,
Svatý Petře, horlivý misionáři,
Svatý Petře, obdařený Boží moudrostí a silou,
Svatý Petře, vzore svatosti,
Svatý Petře, oporo pronásledovaných,
Svatý Petře, vůdce putující církve,

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, odpusť nám, Pane.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, vyslyš nás, Pane.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi, Pane.

Modleme se:

Pane Ježíši Kriste, tys svatého Petra ustanovil prvním náměstkem církve – svého těla, prosíme tě, na jeho mocnou přímluvu sešli na nás a na celou církev svého Ducha Oživovatele a přetvoř naše srdce, mysli i životy. Osvoboď nás od každého zla viditelného i neviditelného, abychom s pravou vírou a láskou a ve svobodě Božích dětí mohli svým životem šířit tvé evangelium a dosáhnout tak věčné spásy a radosti nebeského království. Amen.

 

Mária Vicenová

Novéna ke sv. Petrovi


Dnes je…

  • 25. 2. 2024
  • 2. neděle postní
    Liturgická barva: fialová
  • Připomínáme si:
    • v církevním kalendáři: sv. Valburga
    • v občanském kalendáři: Liliana
  • Liturgické čtení:
Biblický citát na dnešní den
Důvěřuji, i když jsem velmi sklíčen! (Ž 116,10)

Citát na dnešní den

Otevřená nebesa osvěcují mé životní putování.

Když se zahledím do těchto zářivých nebes, dostávám odvahu 

projít temnotou, nenechat se přemoci strachem...

www.pastorace.cz

Nové články

Modlitby vhodné pro postní dobu

22.2.2024

K Nejdražší Krvi Páně
Růženec k Svaté Tváři
Pobožnost k Nejsvětějším ranám

Výsledek Tříkrálové sbírky v Rudolticích: 40 169 Kč

9.1.2024

Letos se při TKS 6. 1. 2024 vykoledovalo pro účely Oblastní Charity […]

Tříkrálová sbírka 2024 – 6. ledna

4.1.2024

plakátek TKS_2024
Tříkrálová sbírka startuje v České republice již po dvacáté čtvrté. Výtěžek ze […]

Betlémské světlo – u nás v kostele

23.12.2023

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
přivezené skauty přímo z místa narození Ježíše Krista
je možné si […]

Pozvánka na adventní mši sv. 19. 12. 2023 v našem kostele – od 17:30

2.12.2023

V ÚTERÝ 19. PROSINCE BUDE SLOUŽIT MŠI SV. S ADVENTNÍMI ZPĚVY P. […]