Novéna ke sv. Josefovi – 10. – 18. 3.

Kategorie: Aktuality

10.3.2021

Novena_ke_sv._Josefovi

 

 

Josef Hrdlička

 

NOVÉNA

k svatému Josefovi

 

 

 

Karmelitánské nakladatelství

2015

 

 

 1. DEN

„Hle, služebník věrný a prozíravý, kterého Pán ustanovil nad svou rodinou.“

Lk 12,42

Krátké rozjímání

Ze všech rodin, které kdy žily v průběhu lid­ských dějin na naší zemi, je jedna jediná rodina právem nazývána Svatou rodinou: patří do ní Ježíš, Boží Syn, dokonale svatý, vtělený Bůh mezi námi. Ojedinělým zjevem v celém stvoření je i jeho mat­ka Maria, žena plná milosti a bez poskvrny hříchu. Spolu s nimi je součástí rodiny Josef, prostý tesař z Nazareta, člověk podobný i nám. Měl jistě i své lidské slabosti, prožíval své boje a nejistoty, ale evangelium nám ho představuje jako „muže spra­vedlivého“. Nekonečný Bůh se svěřuje právě do jeho péče. Josefa „ustanovuje nad svou rodinou“. Svěřuje mu svůj nejcennější poklad. Nejen tehdy, ale i dnes a stále. Vždyť i církev je svatá rodina Božích dětí, tvořících Kristovo Tělo. Od počátku církve se věřící s velkou důvěrou obracejí k svatému Josefovi jako k tomu, kdo žil s Ježíšem a Marií ve skryté a lásky­plné jednotě a blízkosti, chránil je, sloužil jim a oni tvořili smysl jeho života.

Také my, křesťané současnosti, se k tomuto muži obracíme ve svých potřebách a modlitbách. Když se sám nejvyšší Bůh mohl na Josefa spolehnout a on ho nikdy nezklamal, i my se na něho plně spoléhá­me a doufáme v jeho přímluvu.

 

Modlitba

Svatý Josefe, pomoz nám poznávat Boží vůli a při­jmout ji. Dej nám odvahu nabídnout se do Božích služeb. Uč nás vždy a všude dávat přednost Bohu před sebou a vším ostatním. Svěřuji ti zejména úmysl této novény. Dej, ať Boží Duch zcela pronikne celé mé smýšlení. Aby i mně umožnil říci totéž ANO, které vyslovila Maria, když Bůh vstoupil do jejího života, totéž ANO, které jsi mlčky a beze slov vyslovil i ty, když tě Bůh pozval k účasti na díle spásy světa. Je psáno, že pokaždé ses „probudil ze spánku a udělal, co ti on přikázal“.

Dej, ať i naše modlitby v tyto dny provází po­kojná důvěra a jasné vědomí, že nejlepším životním postojem křesťana je chtít to, co chce Bůh, naslou­chat mu, souhlasit s ním a nechat se vést. Kéž o to usilujeme v Duchu a pravdě. Amen.

 

Píseň

Kancionál č. 821 – píseň k sv. Josefovi

(text lze zpívat nebo recitovat jako modlitbu)

 

Dělníku Boží z královské krve,

tys k dílu spásy byl povolán,

když svého Syna a Pannu matku,

svůj dvojí poklad svěřil ti Pán.

Nad jesličkami v betlémské noci

jak Boží stráž jsi s anděly bděl,

námahy denní lidského díla

s tebou poznával náš Spasitel.

 

 

 1. DEN

„Vždyť on je naším společným otcem – jak to stojí v Písmu: Ustanovil jsem tě za otce mnoha národů‘ – protože mu bylo řečeno: Tak četné bude tvé potomstvo!‘ A proto mu to bylo uznáno za spravedlnost.“

Řím 4,16-18.22

Krátké rozjímání

„Blaze těm, kdo přebývají v tvém domě, Pane, stále tě mohou chválit.“ Tak jako je Boží Syn bra­trem, přítelem, sourozencem všech, kdo v něj uvěří, a všem dává podíl na svém životě, tak jako je Ma­ria matkou Ježíše a zároveň matkou všech, kdo jsou s ním spojeni, tak se smíme i k svatému Josefovi obracet v důvěrnosti vztahu, který obsahuje láska otce k dítěti a naopak. Ježíšovým Otcem je věčný

Bůh sám, zástupným otcem v pozemské rodině se stal Josef, chudý tesař z Nazareta. I my tušíme silné pouto vztahu, který toužíme objevit a prohloubit a který i nám otevře nové netušené obzory našeho lidství, naší víry a lásky k Otci nejvyššímu. A také‘ ke světci, jehož Boží láska důvěrně spojila i s námi, Božími dětmi.

 

Modlitba

Svatý Josefe, důvěrná blízkost Boha Spasitele a jeho, matky, tvé snoubenky, nám pomáhá vstoupit do hlubin Boží lásky i do života Svaté rodiny. V pohle­du na tebe, svatý Josefe, věříme, že i nám jsi otcem, bratrem, pěstounem, přítelem. I my patříme k tvé­mu potomstvu. Svěřuji ti vše, co mi leží na srdci. Věřím, že mé volání nezůstane bez odpovědi. Vždyť Bůh slyší každý hlas; a rozumí každé řeči, i tomu nejskrytějšímu a nevy­slovitelnému volání. Odpovídá nám a dává ještě víc, než jsme schopni pochopit, a víc, než si zasluhuje­me. Svatý Josefe, otče mnoha národů, ty, který víš lépe než my sami, čeho je nám třeba, pros za nás v našich potřebách! V tvém srdci a poslání vzácně souzněla tvrdá realita světa a čistý, pokojný, Bohem zcela naplněný postoj věrného služebníka. I my se ti v tom chceme podobat. Amen.

 

Píseň

Kancionál č. 821 – píseň k sv. Josefovi

(text lze zpívat nebo recitovat jako modlitbu)

 

Dělníku Boží, tesaři věrný,

tys Pánu světa zbudoval krov

a v domku chudém slyšel´s ty první

posvátnou hudbu Kristových slov.

Měla zvuk lidský a moudrost Boží

a tys jí duši otvíral rád.

Nauč nás také, pěstoune tichý,

pravdám posvátným své srdce vzdát.

 

 

 1. DEN

Závěr rodokmenu Ježíše Krista, syna Davidova,

podle Matouše: „… Eleazar byl otcem Mattana, Mattan otcem Jakuba, Jakub byl otcem Josefa, muže Marie, ze které se narodil Ježíš, nazývaný Kristus.“

Mt1,15

Krátké rozjímání

Známe dlouhou řadu jmen dávného Spasitelova rodokmenu, sledujeme tajemný řetězec předávání života, kde nechybí ani lidé slabí a hříšní. V závěru vynikají tři jména: Josef, Maria a Ježíš. Bůh vstupuje do lidstva zraněného hříchem a přináší záchranu.

I náš osobní rodokmen obsahuje mnoho jmen a životních příběhů našich předků, kam ani nedo­hlédneme. Ale i on končí jménem Ježíš, jehož život jsme přijali ve křtu, kdy jsme se stali jeho bratry i přáteli. I my cítíme dar blízké a důvěrné jedno-;y s ním, Bohem našich otců. A také s Marií, jeho i naší matkou, a se svatým Josefem, jemuž Bůh svě­řil Svatou rodinu. I my do ní skrze církev patříme. Tento rodokmen námi nekončí. Má pokračovat až do konce časů v našich rodinách, v daru předávání života a Božích hodnot, i v plodivé síle Boží milos­ti. Ta v nás utváří a prohlubuje Boží obraz, mění tvář světa a pomáhá uzdravit vše, co zranil hřích. Kéž tento Kristův rodokmen pokračuje dál i skrze nás, ať se i díky naší spoluúčasti na Božím díle blíží Kristovo konečné vítězství, jeho příchod a dovršení spásy.

 

Modlitba

Svatý Josefe, vzore tiché mlčenlivosti, ale i činorodé účasti na tom, k čemu tě Bůh volá. Pomoz nám po­dobat se ti všude tam, kde i po nás Bůh žádá oběť, sebedarování, ochotu a odvážnou účast při naplňování díla spásy. A to i za cenu toho, že ustoupíme od svých krátkozrakých plánů a dáme přednost tobě V této novéně tě prosíme abychom se i my stávali „pěstouny“ Krista, jeho život máme v sobě rozvíjet, zušlechťovat, pěstovat a chránit. Ptám se: Jak pěstuji modlitbu ve svém životě, ve své rodině, v církvi, ve farnosti? Oživu i můj dialog s Bohem a umění naslouchat jeho hlasu. Posiluj i mou dobrou vůli nechat se na cestě životem tebou vést a krok za krokem se blížit k cíli Amen.

 

Píseň

Kancionál č. 821 – píseň k sv. Josefovi

(text lze zpívat nebo recitovat jako modlitbu)

 

Dělníku Boží, pro Dítě s matkou

denní chléb chystáš lopotou svou,

nečekáš za ni odměny jiné

než úsměv díků v tváři těch dvou.

Ve službě věrné, ve službě stálé

Bohu tak dáváš všechno, co máš;

podej i za nás na oltář svatý

trpký i sladký každý den náš.

 

 

 1. DEN

„Josefe, synu Davidův, neboj se k sobě vzít svou manželku Marii. Vždyť dítě, které počala, je z Ducha Svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš.“ Když se Josef  probudil ze spánku, udělal, jak mu anděl Páně přikázal. Vzal svou ženu k sobě…“

Mt 1,20.24

Krátké rozjímání

Josefa třikrát oslovil Bůh prostřednictvím anděla ve třech důležitých a odlišných situacích. V dialog s Bohem vystupuje Josef jako ten, kdo naslouchá nemluví, zato se třikrát probudí, vstane a mlčky udělá, co mu bylo od Boha řečeno. Pokaždé obstál a v ničem neselhal. Poprvé, když ho Bůh vyzval, aby nepropouštěl Marii, svou manželku, a vzal ji k sobě. Podruhé, když se blížili Herodovi vrahové dětí, aby zabili Božího Syna. Potřetí, když po skončeném vyhnanství nastal čas návratu do Svaté země. Josef pokaždé poslechl Boha. Učí nás, že i v našem životě jedná správně jen ten, kdo je schopen uslyšet Boží hlas, v pravý čas se probudit a splnit, co po něm Bůh chce. On nás potřebuje, povolává a každému svěřuje jeho vlastní úkol v plánu spásy. Josefova snoubenka a manželka Maria hovoří v evangeliích jen několika stručnými větami. Co se týče svatého Josefa, nenajdeme v Písmu ani jedinou větu či slův­ko, které by řekl. Jen tichou mlčenlivost a spolehlivé splnění všeho, co od něho žádal Bůh.

 

Modlitba

Svatý Josefe, pomoz i mně být silnější ve skutcích než ve slovech. I v této chvíli, kdy se modlím tuto nové­nu, si uvědomuji, co znamená výzva našeho Pána: „Proste, a dostanete! Každý, kdo prosí, dostává!“ Nikdo neodchází s prázdnou. Smím dokonce prosit vytrvale, neodbytně, naléhavě. A vždy způsobem, kdy dávám jasnou přednost tvé vůli před svou vlastní. Nauč i mne, svatý Josefe, naslouchat tvému slovu a jako ty umět se v pravou chví „probudit, vstát a vykonat, co chce Bůh“. Amen.

 

Píseň

Kancionál č. 821 – píseň k sv. Josefovi

(text lze zpívat nebo recitovat jako modlitbu)

 

Dělníku Boží, tvým celým domem

den za dnem stále vál Boží dech;

přesto jsi spěchal s Rodinou svatou

do chrámu Páně v svátečních dnech.

Kázal tak zákon, toužila duše

po slavném Božím shromáždění,

k němuž se snáší z pahorků věčných

Hospodin, Bůh všech pokolení.

 

 

 1. DEN

„Pastýři pospíchali clo Betléma a nalezli Marii, Josefa i děťátko položené v jeslích. Když ho uviděli, vypravovali, co jim bylo o tom dítěti pověděno. Maria to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom.“

Lk 2,16-17.20

Krátké rozjímání

Svatý Josef je jmenovitě zmíněn ve zprávě o na­rození Mesiáše. I on zakusil chvíle bezradnosti. Chtěl se s Marií rozejít. Nechtěl stát v cestě Božím plánům s Marií, kterým nerozuměl. Ale i on prožil ve snu své osobní zvěstování, kdy Boží hlas rozptýlil jeho nejistotu a pozval ho do svých služeb. I v tem­né noci, v bídě a nepohodlí jeskyně, kde se narodil Boží Syn, plní Josef úkol muže, zástupného otce Bo­žího Syna, a je spolehlivým ochráncem Svaté rodiny.

Právě v Betlémě vidíme, že nejhlubší bohatství se zjevuje na pozadí chudoby. Temnota dává vyniknout síle světla. Každá křesťanská rodina, i naše, má být místem růstu milosti a svatosti, malou církví kde je přítomen Ježíš, kde nemůže chybět neustálá a láskyplná pozornost Panny Marie i otcovské srdce toho, který bdí a střeží poklad zvaný Emanuel to je: Bůh mezi námi. Proto tolik stojíme o pomoc a blízkost svatého Josefa a jako on toužíme přijmou sílu pro náročné i těžké chvíle. Víme, co pro nás zde na zemi znamená přátelství s dobrými lidmi. O co víc znamená vztah s tím, kdo je pěstounem Krista a sleduje i naše životní kroky z nadhledu nebe!

 

Modlitba

Svatý Josefe, díky, že tě můžeme i my přizvat do všech úmyslů svých životů i svých rodin, ve kterých toužíme hledat, nacházet i plnit vůli Otce, zejména v situacích, kdy lidská pomoc selhává a nevíme si rady. I nyní prosíme o tvou pomoc, pozornou bdělost a ochranu toho, co máme konat, aby poklad víry v nás nesl stále hoj­nější ovoce. Aby i naše temné noci naplnilo světlo z nebe a my poznali, jak je i nám Bůh blízko. Uč nás jako Maria „rozjímat o tom ve svém srdci“. I dnes, zde a nyní, platí, že všude tam, kde se vzdává „slá­va na výsostech Bohu“, přichází i na zemi „pokoj lidem dobré vůle“. Ani v našem životě nemůže na­stat situace, kdy by bylo třeba „rozejít se s Marií“. Naopak, stejně jako ty, svatý Josefe, i myji toužíme „vzít k sobě“. Vždyť ona nese Krista a je nám pro­střednicí všech Božích milostí. Amen.

 

Píseň

Kancionál č. 821 – píseň k sv. Josefovi

(text lze zpívat nebo recitovat jako modlitbu)

 

Pěstoune Kristův, příteli Boží,

u tvého stolu jídal Bůh sám,

ty nás veď nyní k hostině svaté,

v níž tělo své on podává nám.

Ať spojen s námi, se svojí církví,

kterou dal tobě do ochrany,

svůj život vlévá haluzím suchým,

on, vinný keř, nám zvěstovaný.

 

 

 1. DEN

„Jakmile mudrci uviděli hvězdu, zaradovali se nevýslovnou radostí. Vstoupili do domu a spatřili dítě s jeho matkou Marií, padli na zem a klaněli se mu. Otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.“

Mt 2,10-11

Krátké rozjímání

V Matoušově zprávě o příchodu mudrců není Josef přímo zmíněn. Hovoří se v ní, že mudrci spat­řili dítě s jeho matkou Marií, padli na zem, klaněli se a předali mu dary. Ale ihned po jejich odchodu anděl Páně ve snu vyzval právě Josefa, aby se Svatou rodinou utekl do Egypta. Vidíme, že Josef „se vyskytuje“ všude tam, kde je třeba zásadního a mužného postoje k ochraně Svaté rodiny a Dítěte. Jinak zůstává skromně a pokorně spíše v pozadí.

Tak nás učí nezaměřovat svůj pohled na sebe, ale na toho, kdo je Bůh a Spasitel. I my se máme učit pokoře a umění žít ve skrytosti, zato tím věrně­ji naplňovat službu Kristu, a to zejména tehdy, kdy je třeba napnout všechny síly i odvahu a dát se do boje, ve kterém jde o život a o všechno. I zde je nám Josef vzácným příkladem obětavé statečnosti. A my sami víme, jak často ji postrádáme.

 

Modlitba

Svatý Josefe, také nyní je ohroženo mnoho rodin rozpadem, ztrátou věrnosti, nedostatkem mravní síly a vůle k obětem. I dnes hyne mnoho dětí, kte­rým ani není dopřáno se narodit a jsou zabíjeny již v lůně matek. A mnoha dalším dětem, které se na­rodí, není předán dar víry, štěstí Božích dětí a život věčný. Pomoz všem otcům pochopit, co znamená pravé otcovství, dej jim odvahu zachránit ohrože­né rodiny, nepodlehnout klamným modlám doby a zachovat pravou víru a věrnost. Pomoz, ať se napl­ní Boží vůle i v úmyslu, za který prosíme v této novéně. Uč nás obstát jako pokorní a spíše nenápadní dělníci Boží, ale bude-li třeba, ať se osvědčíme i jako odvážní svědkové tvého evan­gelia ve svých rodinách, na pracovištích i ve svých farnostech. A to i za cenu jakýchkoliv obětí!

 

Píseň

Kancionál č. 821 – píseň k sv. Josefovi

(text lze zpívat nebo recitovat jako modlitbu)

 

Dělníku Boží, Josefe svatý,

mlčenlivý a spolehlivý,

jsi mužem činu, ve slovech střídmý,

pracovitý a spravedlivý!

Vypros všem otcům rozvahu moudrou

a matkám mírnost snoubenky své

u Boha, Dárce všech dobrých darů,

jenž všechny s láskou volá a zve.

 

 

 1. DEN

„Když mudrci odešli, zjevil se Josefovi ve snu anděl Páně a řekl: ‚Vstaň, vezmi clíte i jeho matku, uteč do Egypta a zůstaň tam, dokud ti neřeknu‘ … Vstal tecly, vzal v noci dítě a jeho matku, odebral se do Egypta a byl tam až do Herodovy smrti.“

Mt 2,13-14

Krátké rozjímání

Na útěku do Egypta šlo o život, o nebezpečné ohrožení dítěte i Svaté rodiny. Bezmocné dítě chrá­nila pevná, milující náruč matky, ale osud celé Svaté rodiny a tím i osud lidstva čekajícího na Spasitele vyžadoval veškerou odvahu, statečnost, spoluúčast a odhodlanost ze strany svatého Josefa. Opět sledu­jeme, jak dokonale obstál tento Boží muž a statečný ochránce. Podobně obstojí každý, kdo se věrně opírá o Boha. Stane se silnějším než všechny úklady ďábla. I v našem životě se vyskytují situace, kdy se síla zla snaží zmařit Boží dílo a udusit v nás Boží život. I v našem životě může někdy platit, že útěk znamená záchranu. Není výrazem zbabělosti, ale může být i hrdinstvím. Svatý Josef je i v takových situacích ukazatelem správného směru a rozváž­ným, odpovědným vůdcem pro všechny, kdo u něj hledají pomoc.

 

Modlitba

Svatý Josefe, ty jsi v Ježíši, Synu Boha věčného Otce, poznal i křehkost lidského dítěte, které jsi ochránil v nebezpečí smrti. Víme, že také náš život je nároč­ná cesta k nebi, na níž procházíme úseky ohrožení, úskalími pochyb a bojů, na níž je třeba plného na­sazení a stálé bdělosti. I my tě prosíme o statečnost ve chvílích, kdy je vše v sázce, kdy ztrácíme dech a docházejí nám síly, kdy strach a slabost mohou zmařit Boží záměr a ochromit nás. Víme, že „milu­jícím Boha všechno napomáhá k dobrému“ a není nic, co by nás mohlo vyrvat z jeho náruče. Věříme, že „všechno můžeme v tom, který nám dává sílu“. A to se týká i úmyslu, který v té­to novéně svěřujeme tvé přímluvě. Amen.

 

Píseň

Kancionál č. 821 – píseň k sv. Josefovi

(text lze zpívat nebo recitovat jako modlitbu)

 

Dělníku Boží, bdělý jsi strážce,

za noci slyšíš varovný hlas:

Vstaň, vezmi dítě i matku jeho,

rodinu zachraň, zní Boží vzkaz.

Ty beze slova a bez váhání

vykonáš vše, oč žádá tě Pán,

i naše zkoušky změň v požehnání,

k cíli nás veda od zlého chraň!

 

 

 1. DEN

„Po třech dnech ho našli v chrámě … a jeho matka mu řekla: ‚Dítě, proč jsi nám to udělal? Hle, tvůj otec i já jsme tě s bolestí hledali.‘ Odpověděl jim: ‚Proč jste mě hledali? Nevěděli jste, že já musím být v tom, co je mého Otce?'“

Lk 2,46.4-8-4-9

Krátké rozjímání

Známe jistě řadu lidí, kteří „hledají Boha“, avšak z různých důvodů ho nenacházejí. Někdy i proto, že příklad křesťanů se jim nezdá dosti přesvědčivý a v církvi neobjeví to, po čem ve skrytu duše touží. To je jistě výzva i pro nás, křesťany. Dnešní úryvek nám dokonce ukazuje Svatou rodinu v nesnázích. Když Maria nalezla ztraceného chlapce Ježíše, říká: „S bolestí jsme tě hledali.“ A chlapcova odpověď nesená božskou moudrostí jim sděluje: „Jak to, že jste mě hledali? Cožpak nevíte, že budu tam, kde je můj Otec?“ Maria a Josef ušli den cesty v domnění, že Ježíš jde „s jinými“. Tento „jeden den bez Ježíše“ zname­nal ztrátu dalších pěti dnů (cesta nazpět do Jeruza­léma, tři dny hledání a opět úsek nazpět na cestě domů). Zde vidíme, jak ztrátový je každý den „bez Ježíše“.

Nikdy se nemáme spokojit jen s tím, že „Ježíš jde s jinými“. On musí jít se mnou, s tebou, s každým z nás. Učme se „mít ho na očích“ stále. I pro nás platí, že při „ztrátě Ježíše“ máme jít nejrychlejší ces­tou do chrámu. Chrám je místem oltáře, svatostán­ku, zpovědnice, tam zní Boží slovo, tam je i spole­čenství živého Kristova Těla. To je nejspolehlivější způsob, jak rychle nalézt toho, který i nám někdy „zmizí z dohledu“.

 

Modlitba

Svatý Josefe, pomoz našim mužům, otcům rodin i biskupům, kněžím a jáhnům ve službách Božímu lidu, ať objeví posvátný rozměr svého poslání, ať jsou moudrými muži, kteří staví domy i domovy na skále, ať jsou živiteli a ochránci všech „malých církví“ svých vlastních rodin. Ať dovedou po tvém vzoru vytvořit zázemí svým manželkám v jejich po­žehnaném úkolu stát se matkami a vychovatelkami, vytvářet srdce domova plné lásky podle příkladu Panny Marie. Buď členem i naší rodiny, přítelem, pomocníkem i pěstounem Krista v srdci všech, kdo jsou nám svěřeni. Amen.

 

Píseň

Kancionál č. 821 – píseň k sv. Josefovi

(text lze zpívat nebo recitovat jako modlitbu)

 

Dělníku Boží, Syna jsi hledal

na pouti v slavný Jeruzalém.

Našel´s ho v chrámě, jak slovem vroucím

Otcovu slávu zjevuje všem.

Pomoz nám najít vtělené Slovo

a věřit z hloubi upřímnosti,

že na nás čeká s toužebnou láskou

sám živý Kristus ve svátosti.

 

 

 1. DEN

„Blaze těm, kdo přebývají v tvém domě, Pane, stále tě mohou chválit… Smlouvu jsem sjednal se svým vyvoleným … Navěky zajistím tvůj rod … navěky mu zachovám svou milost. Má smlouva s nim platit nepřestane.“

Žl 84-(83),5; 89(88),4-.5.29

Krátké rozjímání

Svatý Josef je po staletí ctěn i jako patron šťast­né smrti. Kdo jiný jím může být než ten, který žil i umíral v důvěrné blízkosti Ježíše a Panny Marie! Na jakém výsluní milosti se jeho život odvíjel a na­plňoval! V každodenním pohledu na Syna, jehož mu svěřil do péče sám nebeský Otec, a na ženu, matku, z níž vyzařovala čistota nebe.

Vše, co zakoušel pokorný a věrný tesař Josef v životě i ve chvíli své smrti, si toužíme vyprosit i my sami sobě a všem, kdo jsou nám drazí a blízcí, i všem, kdo tuto milost potřebují. Svátost nemoc­ných nám nabízí dar sjednocení s Kristem a vtisku-je znamení, že k němu navždy patříme i za prahem smrti.

V každém zdrávasu růžence výslovně zveme Marii do chvíle své smrti slovy: „pros za nás hříš­né, nyní i v hodinu smrti naší.“ Jak by tam mohla Maria chybět! A ve vzpomínce na svatého Josefa prosíme, aby v naší poslední chvíli patron šťast­né smrti objal i nás. Jak plyne každému čas života a blíží se konec, stává se nám postava svatého Jose­fa aktuálnější, zřetelnější, bližší. Právě věk, nemoci, bolesti stáří, samota a strach ze smrti dávají tušit, že patron šťastné smrti je jistě bytost nad jiné sou­citná, nebesky chápající a laskavá. Kéž i pro nás je pohled tváří v tvář tomuto nebešťanovi zážitkem stále hlubší a zralejší naděje, zářící útěchy a Božího pokoje.

 

Modlitba

Svatý Josefe, i my býváme sevřeni údělem smrtel­nosti a strachu z vlastního konce. Věříme však, že Syn věčného Otce, který ti byl svěřen do otcovské péče, je vítězem i nad smrtí. I když neznám mís­to, čas a způsob své smrti, vím jistě, že Maria, tvá nejčistší a přesvatá snoubenka, matka Spasitele, při ní nemůže chybět. A s tebou, muži spravedlivý, svatý Josefe, strážce mostů mezi smrtí a životem, mezi zemí a nebem, i já se modlím s myšlenkou na úmysl této novény (jeho připomenutí) slova žalmu, který zněl jistě i v modlitbách Svaté rodiny v domku v Nazarete: „Jen jedno od Hospodina žádám a po tom toužím, abych směl přebývat v Hospodinově domě po všechny dny svého života, abych požíval Hospodinovy něhy a patřil na jeho chrám“ (Žl 27/ 26,4).

 

Píseň

Kancionál č. 821 – píseň k sv. Josefovi

(text lze zpívat nebo recitovat jako modlitbu)

 

Dělníku Boží, po díle dobrém

tělo i duši Bohu jsi dal;

v hodince smrti, tiché a zralé,

sám Boží Syn ti u lože stál.

Pros nyní za nás v království věčném,

na němž ti Pán dal královský díl,

aby i v naší hodině smrti

Kristus, Pán míru, přítomen byl.

Dnes je…

 • úterý 16. 4. 2024
 • úterý 3. velikonočního týdne
  Liturgická barva: bílá
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Bernadetta Soubirousová
  • v občanském kalendáři: Irena
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Sk 7,51-8,1a
  • Žalm: Zl 31
  • Evangelium: Jan 6,30-35
Biblický citát na dnešní den
Já jsem chléb života. (J 6,35)

Citát na dnešní den

Nepodlehněte pokušení myslet si,

že zlo je silnější!

„Nikdy se nenechte odradit,
nikdy nepodlehněte pokušení myslet si,
že zlo je silnější,
že to nejhorší nikdy nemá konce
a že vaše úsilí je zbytečné."

(papež František k italským karabinierům 16.9.2023)

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna k Božímu milosrdenství

29.3.2024

Novéna začíná vždy na Velký pátek a končí v sobotu před svátkem […]

Křížová cesta – neděle 24. 3. ve 14 hodin

23.3.2024

Pozvání na křížovou cestu v našem kostele

Mše sv. k sv. Josefu – 19. 3. 2024 v našem kostele – 17:30

12.3.2024

V úterý 19. 3. 2024 bude v našem kostele sv. Petra a […]

Křížová cesta v našem kostele – neděle 10. 3. od 14 hodin

8.3.2024

Zveme na křížovou cestou naším kostelem v neděli 10. 3. 2024 od […]

Modlitby vhodné pro postní dobu

22.2.2024

K Nejdražší Krvi Páně
Růženec k Svaté Tváři
Pobožnost k Nejsvětějším ranám