Novéna jako příprava k slavnosti Neposkvrněného Početí Panny Marie – doporučena od 29. 11. do 7. 12.

Kategorie: Aktuality

29.11.2019

Novéna k Neposkvrněnému Početí Panny Marie

Ó nejčistší Panno! Bez hříchu počatá a od prvního okamžiku života plná krásy a bez poskvrny, slavná Panno Maria, plná milosti a Matko mého Boha, královno andělů a všech svatých. Pokorně Tě ctím jako Matku svého Vykupitele, který ač Bohem, dal nám svou úctou a poddajností k Tobě příklad, který máme následovat.

Prosím, přijmi tuto devítidenní pobožnost se všemi prosbami. Ty jsi jisté útočiště kajících hříšníků, a proto právem se k Tobě utíkám. Tys Matka milosrdenství, smiluj se nad mou ubohostí. Tys po Bohu má jediná naděje, nemůžeš jinak jednat, než vyslyšet moji dětinnou důvěru, se kterou se k Tobě utíkám.

Učiň mne hodného znát se Tvým dítětem, abych s důvěrou mohl/a volat: „ Ukaž, že jsi Matkou mou!“

 

(Modlí se denně)

 

Všechna krásná jsi, ó Maria a Poskvrny hříchu není na Tobě!

Tys sláva Jeruzaléma, Tys radost Izraele, Tys čest národa našeho, Tys přímluvkyně hříšníků!

Ó Maria, Panno nejmoudřejší, Matko nejmilejší, oroduj za nás!

Buď naší orodovnicí u Pána našeho Ježíše Krista!

V Početí svém zůstala jsi bez poskvrny!

Pros za nás Otce, jehož Syna jsi porodila!

 

Modleme se: Ó Bože, který jsi Neposkvrněným početím přesvaté Panny Marie svému Synu připravil

důstojný příbytek, dej nám, prosíme, abychom i my na její orodování čistí k Tobě přišli. Amen.

 

Litanie k Neposkvrněnému Početí Panny Marie

 

Pane, smiluj se! Pane, smiluj se!
Kriste, smiluj se! Kriste, smiluj se!
Pane, smiluj se! Pane, smiluj se!
Kriste, uslyš nás! Kriste, vyslyš nás!
Otče, s nebes Bože, Smiluj se nad námi!
Synu, Vykupiteli světa Bože,        –  „  –
Duchu Svatý, Bože,        –  „  –
Svatá Trojice, jeden Bože,        –  „  –
Svatá Maria, Oroduj za nás!
Svatá Panno panen,

Neposkvrněná Panno, něžná růže panenské stydlivosti,

Neposkvrněná Panno, vonná fialko hluboké pokory,

Neposkvrněná Panno, květnatá zahrado všech ctností,

Neposkvrněná Panno, spanilý vzore všech ženství,

Neposkvrněná Panno, vzácný démante nevinností,

Neposkvrněná Panno, přeslavná Královno andělů,

Neposkvrněná Panno, sladká útěcho všech trpících,

Neposkvrněná Panno, nejkrásnější vzore duší, Bohu zasvěcených,

Neposkvrněná Panno, mocná přímluvkyně naše u Boha,

Neposkvrněná Panno, po Bohu naše největší radosti,

Neposkvrněná Panno,

Abychom srdce čisté zachovali,

Abychom své smysly bedlivě střežili,

Abychom v pokušení proti čistotě k Tobě o pomoc volali,

Abychom svaté svátosti vždy hodně přijímali,

Abychom Tvé mocné přímluvy zvláště v hodině smrti zakusili,

Abychom na Tvé orodování co nejdříve z očistce vysvobozeni byli,

Abychom Tvé Neposkvrněné Početí věčně v nebi oslavovat mohli.

 

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, odpusť nám, Pane!

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, uslyš nás, Pane!

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi!

Kriste, uslyš nás! Kriste, vyslyš nás!

Modleme se:

Svatá Maria, Královno nebeská, Matko našeho Pána Ježíše Krista a Paní světa, která nikoho neopouštíš a žádným nepohrdáš, shlédni na mě dobrotivě okem smilování a vypros mi u svého milovaného Syna odpuštění všech hříchů, abych se zbožnou myslí Tvé Neposkvrněné Početí uctívaje někdy věčného blahoslavenství došel/a. Prosím o to skrze našeho Pána Ježíše Krista, kterého jsi, Panno, porodila, a který s Otcem a Duchem žije a kraluje v jednotě dokonalé, Bůh na věky věků. Amen.

 

Závěrečná modlitba:  (Mění se každý den)

 

 1. den

Ó Panno bez poskvrny, pohleď na mne, klečící u Tvých svatých nohou. Velmi se raduji, že jsi vyvolená od věčnosti za Matku věčného Slova a ochráněna dědičného hříchu. Děkuji a pěji chválu Nejsvětější Trojici, která Tě obohatila předností Neposkvrněného Početí, a v pokoře úpěnlivě volám: Vyžádej mně milost zvítězit nad smutnými následky dědičného hříchu! Pomoz mi je přemoci a Boha stále milovat! Amen.

 

 1. den

Ó Maria, Neposkvrněná lilie čistoty! Raduji se z Tvého štěstí, že jsi od svého Početí milostí naplněna a že jsi potřela bludná učení světa. Klaním se a děkuji Nejsvětější Trojici za udělení tak vznešených darů Tobě a zahanben/a stojím před Tebou, chudý/á na milosti. Ó Ty, která jsi plností nebeských milostí zahrnuta, dej, abych i já měl/a účast na pokladech Tvého Neposkvrněného Početí. Amen.

 

 1. den.

Ó Maria, růže tajemná! Raduji se z Tvého slavného vítězství, kterého jsi svým Neposkvrněným Početím dobyla nad pekelným hadem. Děkuji a pěji chválu z celého srdce Nejsvětější Trojici za propůjčení této velké přednosti Tobě a prosím, vypros mi odvahu a sílu čelit všem nástrahám zlého ducha, abych zachoval/a duši bez poskvrny hříchu. Pomoz v každý čas a stůj při mě, abych dosáhl/a vždy vítězství nad našim společným nepřítelem. Amen.

 

 1. den.

Zrcadlo čistoty, Neposkvrněná Panno Maria! Hruď má se plní radostí nad Tvým velkým štěstím, kterého se Ti dostalo, neboť již od Tvého početí Tě obdařil Duch Svatý nejen svými dary, ale i milostmi v nejvyšší míře. Chválu a čest vzdávám Nejsvětější Trojici za udělení těchto předností a prosím Tě, nejdobrotivější Matko, vypros mi touhu a lásku ke ctnostem, abych byl/a hoden/a milostí Ducha Svatého. Amen.

 

 1. den.

Ó Maria, záštito čistoty! Raduji se z velikého štěstí, kterým Tě Bůh obdařil, neboď tajemstvím Neposkvrněného Početí byl položen základ k záchraně a radosti lidstva. Chvála, čest a sláva Nejsvětější Trojici, která Tebe tak vyvýšila a oslavila. Prosím Tě vroucně, vyžádej mi milost, abych měl/a v hojné míře účast na zásluhách života a smrti Tvého Ježíše a Krev Jeho, prolitá na dřevě kříže, aby mi byla zdrojem spásy. Amen.

 

 1. den.

Ó Maria Ty zářná hvězdo čistoty! Raduji se z nepopsatelného jásotu andělů, k němuž dalo podnět Tvé Neposkvrněné Početí. Děkuji a pěji chválu Nejsvětější Trojici, která Tě obdařila touto velikou předností. Prosím snažně, vyžádej mi milost, abych také já jednou v jejich společenství Tebe mohl/a chválit a velebit. Amen.

 

 1. den.

Ó Maria, vycházející červánku skvoucí se jasem a čistotou! Raduji se s Tebou a v němém úžasu obdivuji pevnost, s jakou jsi od počátku svého Neposkvrněného Početí zakořeněna v milostech a uchráněna osobního hříchu. Dobrořečím Nejsvětější Trojici za to Tvoje vyznamenání a prosím Tě, vypros mi čistotu srdce a velký odpor k sebemenšímu hříchu. Raději umřít, než hřešit. Amen.

 

 1. den.

Ó panno Maria, slunce bez poskvrny! Raduji se z plnosti Tobě propůjčených milostí, která Tě vyvýšila nad kůry andělů a zástupy svatých. Oslavuji vděčně a obdivuji nejvyšší štědrost Nejsvětější Trojice za toto Tvoje vyznamenání. Vypros mi, abych spolupůsobil/a s milostí Boží a nikdy jí nezneužil/a. Proměň moje srdce, abych se poznal/a a polepšil/a. Amen.

 

 1. den.

Zářící světlo svatosti a čistoty, Neposkvrněná Panno a Matko Maria! V nejhlubší pokoře jsi oslavovala Boha a Tvým spolupůsobením je smazána vina. Bůh opět zahrnul dítky Adamovy požehnáním. Prosím Tě, pro toto požehnání vzbuď v mém srdci horoucí lásku k mému Pánu. Zapal mé srdce, abych jej zde stále miloval/a a jednou v nebi s Ním věčně přebýval/a. Pro tyto přednosti chci s největší vroucností Bohu věčně děkovat a v nebeské slávě s Tebou, korunou ozdobenou, se radovat. Amen.

 

Panno Neposkvrněná, Ach Maria, strážkyně touhy, sílo mé řeky, peřeji splavná, nedělní radosti, tajemství Kristovu znalá.

Ty jediná!

Totus tuus. Sest. K. Orlita

 

Dnes je…

 • pátek 14. 6. 2024
 • pátek 10. týdne v mezidobí
  Liturgická barva: zelená
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Anastáz
  • v občanském kalendáři: Roland
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: 1Kral 19,9a.11-16
  • Žalm: Zl 27
  • Evangelium: Mt 5,27-32
Biblický citát na dnešní den
Důvěřuj v Hospodina, buď silný. (Ž 27,14)

Citát na dnešní den

Jestliže čteš Ježíše,

naplní tvé nitro...

Papež František připomněl slova svatého Antonína z Padovy:
„Jestli čteš Ježíše, naplní tvé nitro“. 

Papež dodal: „Proto povzbuzuji každého z vás,
abyste rozjímali nad Písem svatým.
Skrze něj Ježíš posiluje a osvěcuje náš život.“ 

www.pastorace.cz

Nové články

Pozvánka na poutní mši sv. 29. 6. 2024

11.6.2024

POUTNÍ MŠE SV_2024
Zveme na  
POUTNÍ MŠI SV.
v kostele sv. apoštolů Petra a […]

Pozvánka na mši sv. a přednášku PhDr. R. Malého – úterý 7. 5. 2024

28.4.2024

V úterý 7. 5. bude v našem kostele sloužena MŠE SV. od […]

Novéna k Božímu milosrdenství

29.3.2024

Novéna začíná vždy na Velký pátek a končí v sobotu před svátkem […]

Křížová cesta – neděle 24. 3. ve 14 hodin

23.3.2024

Pozvání na křížovou cestu v našem kostele

Mše sv. k sv. Josefu – 19. 3. 2024 v našem kostele – 17:30

12.3.2024

V úterý 19. 3. 2024 bude v našem kostele sv. Petra a […]

Křížová cesta v našem kostele – neděle 10. 3. od 14 hodin

8.3.2024

Zveme na křížovou cestou naším kostelem v neděli 10. 3. 2024 od […]