Modlitba za obrácení hříšníka

Kategorie: AktualityLiturgické texty

21.2.2015

Kdyby se svévolník odvrátil ode všech svých hříchů, jichž se dopouštěl, a dbal by na všechna má nařízení a jednal podle práva a spravedlnosti, jistě bude žít, nezemře. Žádná jeho nevěrnost, jíž se dopustil, mu nebude připomínána, bude žít pro svou spravedlnost, podle níž jednal. Což si libuji v smrti svévolníka? je výrok Panovníka Hospodina. Zdalipak nechci, aby se odvrátil od svých cest a byl živ? (Ezechiel 18:21-23)
Modlitba za obrácení hříšníka
Matko Ustavičné Pomoci, ty nejlépe znáš úžasnou cenu duše. Víš, že každá duše je vykoupena krví Tvého Božského Syna. Proto neodmítneš mou prosbu za obrácení ubohého hříšníka. Milosrdná Matko, Ty víš o jeho bídě, o jeho bezbožném životě. Nezapomínej, že jsi Útočiště hříšníků, že Bůh Ti dal moc obrátit i nejzatvrzelejšího člověka. Moje úpěnlivé prosby zůstávají v jeho srdci bez odezvy. Když nepomůžeš Ty, dobrotivá Panno, bude padat hlouběji a hlouběji do propasti. Vypros mu milost, která jím zatřese a přivede ho k Bohu. A kdyby bylo potřeba, pošli mu i nějaké soužení, aby šel do sebe, zamyslel se nad sebou a udělal konec žalostné cestě bez Boha a proti Bohu.
Nejlaskavější Orodovnice, Tys už obrátila mnoho hříšníků na úpěnlivé prosby jejich příbuzných a přátel. Ať Tě pohne i má modlitba. Obrať mého hříšníka! Maria, pomoz mi! Prosím Tě o to každou žilkou svého srdce. Matko milosrdenství, pomoz! Amen.

www.vojtechkodet.cz

Dnes je…

 • čtvrtek 23. 3. 2023
 • čtvrtek 4. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Turibius z Mongroveja
  • v občanském kalendáři: Ivona
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Ex 32,7-14
  • Žalm: Zl 106
  • Evangelium: Jan 5,31-47
Biblický citát na dnešní den
Bůh byl pohnut lítostí a nedopustí neštěstí. (Ex 32,14)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]

Výročí + P. Josefa Krajíčka + 27. 2. 2020

27.2.2023

 
P.Krajíček_data_ovečky