Litanie za zemřelé

Kategorie: AktualityLiturgické texty

2.11.2013

LITANIE__ZA__ZEMŘELÉ.doc


Pane, smiluj se nad nimi.                                                                              Pane, smiluj se nad nimi.

Kriste, smiluj se nad nimi.                                                                            Kriste, smiluj se nad nimi.

Pane, smiluj se nad nimi.                                                                              Pane, smiluj se nad nimi.

Kriste, uslyš nás.                                                                                             Kriste, uslyš nás.

Kriste, vyslyš nás.                                                                                           Kriste, vyslyš nás.

Svatá Maria,                                                                                                     oroduj (te) za ně.

Všichni svatí andělé a archandělé,

Všichni svatí řeholníci,

Všichni svatí patriarchové a proroci,

Všichni svatí apoštolové a evangelisté,

Všichni svatí učedníci Páně,

Všechny svaté nevinné děti,

Všichni svatí mučedníci,

Všichni svatí biskupové a vyznavači,

Všichni svatí církevní učitelé,

Všichni svatí kněží a jáhnové,

Všichni svatí mniši a poustevníci,

Všechny svaté panny a vdovy,

Všichni svatí a světice Boží,

Milostiv jim buď,                                                                                             odpusť jim, Pane.

Milostiv jim buď,                                                                                             vysvoboď je , Pane.

Od muk očistcových                                                                                      vysvoboď je, Pane.

Pro své svaté vtělení,

Pro své narození,

Pro křest a půst svůj,

Pro svůj kříž a své utrpení,

Pro svou smrt a svůj pohřeb,

Pro své svaté vzkříšení,

Pro své podivuhodné nanebevstoupení,

Pro příchod Utěšitele Ducha svatého,

My hříšníci,                                                                                                     prosíme Tě, vyslyš nás.

Abys duším zemřelých odpustil,

Abys jim prominul zbylé tresty za hříchy,

Abys je vysvobodil z muk očistcových,

Abys je přijal k patření na svou Božskou tvář,

Ježíši, Synu Boží,

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,                                                  smiluj se nad námi.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,                                                  smiluj se nad námi.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,                                                  smiluj se nad námi.

Kriste, uslyš nás.                                                                                           Kriste, uslyš nás.

Kriste, vyslyš nás.                                                                                         Kriste, vyslyš nás.

Pane, smiluj se nad nimi.                                                                            Pane, smiluj se nad nimi.

Kriste, smiluj se nad nimi.                                                                           Kriste, smiluj se nad nimi.

Pane, smiluj se nad nimi.                                                                            Pane, smiluj se nad nimi.

Otče náš,…

Zdrávas, Maria…

Odpočinutí věčné, dej jim, Pane,                                                               a světlo věčné ať jim svítí.

Ať odpočívají ve svatém pokoji.                                                                 Amen.

Pane, vyslyš modlitbu mou,                                                                        a mé volání přijď k Tobě.

Modleme se :

Bože, Stvořiteli a Vykupiteli všech lidí, odpusť duším zemřelých tresty za spáchané hříchy, aby byly vysvobozeny z muk očistcových, mohly na Tebe patřit, Tebe milovat a Tebe věčně chválit. Neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věků.                                                           Amen.

Bože, jenž rád odpouštíš a chceš všechny lidi přivést ke spasení, pokorně vzýváme Tvé neskonalé milosrdenství, abys duše rodičů, bratrů, sester, příbuzných a dobrodinců našich, kteří nás předešli na věčnost, na přímluvu blahoslavené Panny Marie a všech svatých Tvých učinil účastnými věčné blaženosti. Skrze Krista, našeho Pána.                                  Amen.

Odpočinutí věčné dej jim, Pane,                                                                a světlo věčné ať jim svítí.

Ať odpočívají ve svatém pokoji.                                                                                        Amen.

Kéž duše všech věrných zemřelých pro milosrdenství Boží odpočívají v pokoji.       Amen.

,

 

 

 

Dnes je…

 • úterý 26. 9. 2023
 • úterý 25. týdne v mezidobí
  Liturgická barva: zelená
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Kosma a Damián
  • v občanském kalendáři: Andrea
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Ezd 6,7-8.12b.14-20
  • Žalm: Zl 122
  • Evangelium: Lk 8,19-21
Biblický citát na dnešní den
Do domu Hospodinova půjdeme s radostí. (Ž 122,1)

Citát na dnešní den

Nikdy nezahyne národ,

dokud bratr bude bratru odpouštět...

Tento odkaz sv. Václava 
je velmi konkrétní,
pro každého z nás.

Nakolik je však praktický,
natolik je těžko uskutečnitelný.
Kdo z nás se nepotýkal s tím,
že odpuštění "prostě nejde"?! (více)

www.pastorace.cz

Nové články

Čtvrteční adorace za kněze a duchovní povolání – 31. 8. od 9 do 17 hodin

30.8.2023

Už po několikáté jste zváni k osobní modlitbě před Nejsvětější Svátostí oltářní, […]

Litomyšlské dny barokní tradice – úvodní mše sv. 13. 8. 2023

31.7.2023

http://www.baroknilitomysl.cz/2023.php

Pozvánka na mši sv. 14. 8. 2023 náš kostel

31.7.2023

POZVÁNKA NA MŠI SV. 14. 8. 2023