Litanie za zemřelé

Kategorie: AktualityLiturgické texty

2.11.2013

LITANIE__ZA__ZEMŘELÉ.doc


Pane, smiluj se nad nimi.                                                                              Pane, smiluj se nad nimi.

Kriste, smiluj se nad nimi.                                                                            Kriste, smiluj se nad nimi.

Pane, smiluj se nad nimi.                                                                              Pane, smiluj se nad nimi.

Kriste, uslyš nás.                                                                                             Kriste, uslyš nás.

Kriste, vyslyš nás.                                                                                           Kriste, vyslyš nás.

Svatá Maria,                                                                                                     oroduj (te) za ně.

Všichni svatí andělé a archandělé,

Všichni svatí řeholníci,

Všichni svatí patriarchové a proroci,

Všichni svatí apoštolové a evangelisté,

Všichni svatí učedníci Páně,

Všechny svaté nevinné děti,

Všichni svatí mučedníci,

Všichni svatí biskupové a vyznavači,

Všichni svatí církevní učitelé,

Všichni svatí kněží a jáhnové,

Všichni svatí mniši a poustevníci,

Všechny svaté panny a vdovy,

Všichni svatí a světice Boží,

Milostiv jim buď,                                                                                             odpusť jim, Pane.

Milostiv jim buď,                                                                                             vysvoboď je , Pane.

Od muk očistcových                                                                                      vysvoboď je, Pane.

Pro své svaté vtělení,

Pro své narození,

Pro křest a půst svůj,

Pro svůj kříž a své utrpení,

Pro svou smrt a svůj pohřeb,

Pro své svaté vzkříšení,

Pro své podivuhodné nanebevstoupení,

Pro příchod Utěšitele Ducha svatého,

My hříšníci,                                                                                                     prosíme Tě, vyslyš nás.

Abys duším zemřelých odpustil,

Abys jim prominul zbylé tresty za hříchy,

Abys je vysvobodil z muk očistcových,

Abys je přijal k patření na svou Božskou tvář,

Ježíši, Synu Boží,

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,                                                  smiluj se nad námi.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,                                                  smiluj se nad námi.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,                                                  smiluj se nad námi.

Kriste, uslyš nás.                                                                                           Kriste, uslyš nás.

Kriste, vyslyš nás.                                                                                         Kriste, vyslyš nás.

Pane, smiluj se nad nimi.                                                                            Pane, smiluj se nad nimi.

Kriste, smiluj se nad nimi.                                                                           Kriste, smiluj se nad nimi.

Pane, smiluj se nad nimi.                                                                            Pane, smiluj se nad nimi.

Otče náš,…

Zdrávas, Maria…

Odpočinutí věčné, dej jim, Pane,                                                               a světlo věčné ať jim svítí.

Ať odpočívají ve svatém pokoji.                                                                 Amen.

Pane, vyslyš modlitbu mou,                                                                        a mé volání přijď k Tobě.

Modleme se :

Bože, Stvořiteli a Vykupiteli všech lidí, odpusť duším zemřelých tresty za spáchané hříchy, aby byly vysvobozeny z muk očistcových, mohly na Tebe patřit, Tebe milovat a Tebe věčně chválit. Neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věků.                                                           Amen.

Bože, jenž rád odpouštíš a chceš všechny lidi přivést ke spasení, pokorně vzýváme Tvé neskonalé milosrdenství, abys duše rodičů, bratrů, sester, příbuzných a dobrodinců našich, kteří nás předešli na věčnost, na přímluvu blahoslavené Panny Marie a všech svatých Tvých učinil účastnými věčné blaženosti. Skrze Krista, našeho Pána.                                  Amen.

Odpočinutí věčné dej jim, Pane,                                                                a světlo věčné ať jim svítí.

Ať odpočívají ve svatém pokoji.                                                                                        Amen.

Kéž duše všech věrných zemřelých pro milosrdenství Boží odpočívají v pokoji.       Amen.

,

 

 

 

Dnes je…

 • čtvrtek 30. 3. 2023
 • čtvrtek 5. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Jan Klimak
  • v občanském kalendáři: Arnošt
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Gn 17,3-9
  • Žalm: Zl 105
  • Evangelium: Jan 8,51-59
Biblický citát na dnešní den
Kdo zachovává Boží slovo, nezemře navěky! (Jn 8,51)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]