Exsultet – velikonoční chvalozpěv

Kategorie: AktualityK zamyšlení

8.4.2012

http://www.youtube.com/  latinský zpěv – přímo z Vatikánu

Velikonoční Exsultet

Zajásejte již, zástupy andělů v nebi!
Zaskvějte se v slávě, božská tajemství!
K vítězství tak mocného Krále
zazni polnice a zvěstuj spásu!


Raduj se i ty, země,
zalitá tak oslnivou září
a tonoucí v jasu věčného Krále,
pohleď, jak na celém světě
rychle zmizely temnoty!


Raduj se i ty, matko Církvi,
zkrášlená leskem tak jasného světla!
A v mohutném zpěvu lidu
ať tento svatý dům Boží zní ozvěnou té radosti!

 

Pán s vámi.
I s tebou.
Vzhůru srdce.
Máme je u Pána.
Vzd
ávejme díky Bohu, našemu Otci.
Je to důstojné a spravedlivé.

 

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
abychom neviditelného Boha, všemohoucího Otce
i jeho jednorozeného Syna, našeho Pána Ježíše Krista
oslavovali radostným zpěvem
a celou vroucností srdce i ducha.
Neboť Kristus za nás splatil věčnému Otci dluh Adamův
a svou krví z lásky prolitou zrušil dlužní úpis dávného hříchu.

 

Dnes je slavnost veliké noci,
kdy se zabíjí onen pravý Beránek,
jehož krev posvěcuje veřeje věřících.

 

To je ta noc,
ve které jsi, Bože, naše praotce,
Izraelovy děti, kdysi vyvedl z Egypta;
Rudým mořem jsi je pak převedl suchou nohou.

 

To je tedy ta noc,
kdy jas oslnivého sloupu zahnal temnotu hříchu.

 

To je ta noc,
která dnes na celém světě vzdaluje věřící v Krista
od nepravostí světa a od tmy hříchu,
vrací k milosti, sdružuje ve svaté společenství.

 

To je ta noc,
v níž Kristus pouta smrti rozlomil
a jako vítěz vystoupil z hrobu.
Nic by nám neprospělo, že jsme se narodili,
kdybychom nebyli vykoupeni.

 

Ó, jak obdivuhodně se sklání k nám tvá otcovská dobrota!
Jak nedocenitelný to projev tvé lásky:
Syna jsi vydal, abys vykoupil služebníka!
Vpravdě nezbytný byl hřích Adamův,
který Kristus zahladil svou smrtí.

 

Ó šťastná vina,
pro kterou přišel Vykupitel tak vznešený a veliký!

 

Ó vskutku blažená noc,
ta jediná směla znát čas i hodinu,
kdy Kristus vstal z říše zemřelých!

 

To je ta noc, o které bylo psáno:
„Noc jako den se rozjasní“
a „Noc je mým světlem ve všech mých radostech“.
A tak posvěcená tato noc zahání hříchy,
smývá viny,
hříšníkům vrací nevinnost
a zarmouceným radost;
zahání nenávist,
vytváří jednotu srdcí
a pokořuje zlé moci.

 

V této milostiplné noci,
přijmi tedy, Otče svatý, tento chvalozpěv
jako večerní oběť, kterou ti přináší přesvatá církev,
když rukama svých služebníků
slavně obětuje tuto svíci ze včelího vosku.
Již jsme slyšeli chvalozpěv na tuto svíci,
kterou ke cti Boží rozsvítil planoucí oheň.
Ačkoli se její plamen dělí a rozdává světlo,
přece ho neubývá.
Napájí se totiž tajícím voskem,
který pro tuto vzácnou svíci připravila pilná včela.

 

Ó vpravdě blahodárná noc,
která spojila zemi s nebem,
člověka s Bohem.

 

Prosíme tě tedy, Bože,
ať tato svíce,
ke cti tvého jména posvěcená,
stále svítí neslábnoucím jasem,
aby rozehnala temnotu této noci.
Přijmi ji jako líbeznou vůni
a dej, aby zářila jako světla na nebi.

 

Plamen její ať spatří jitřní Vládce světla.
Onen totiž Vládce světla, který nezná západu.
Ten, který se vrátil z říše zemřelých
a jasně zazářil lidskému rodu:
tvůj Syn, Ježíš Kristus,
který s tebou žije a kraluje na věky věků.

 

Amen.

Dnes je…

 • sobota 23. 9. 2023
 • sobota 24. týdne v mezidobí
  Liturgická barva: zelená
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Konstanc z Ankony, sv. Pio z Pietrelciny
  • v občanském kalendáři: Berta
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: 1Tim 6,13-16
  • Žalm: Zl 100
  • Evangelium: Lk 8,4-15
Biblický citát na dnešní den
Služte Hospodinu s radostí. (Ž 100,2)

Citát na dnešní den

Nezapomínejte na chudé, milujte je,

protože v nich je ukřižovaný Ježíš,

který čeká na své zmrtvýchvstání.

Nezapomínejte na chudé,
protože právě oni vám otevřou dveře do nebe.

Papež František 20. září 2023

www.pastorace.cz

Nové články

Čtvrteční adorace za kněze a duchovní povolání – 31. 8. od 9 do 17 hodin

30.8.2023

Už po několikáté jste zváni k osobní modlitbě před Nejsvětější Svátostí oltářní, […]

Litomyšlské dny barokní tradice – úvodní mše sv. 13. 8. 2023

31.7.2023

http://www.baroknilitomysl.cz/2023.php

Pozvánka na mši sv. 14. 8. 2023 náš kostel

31.7.2023

POZVÁNKA NA MŠI SV. 14. 8. 2023