Důvěra v Pána vysvobozuje z otroctví a z pokušení světské moci – homilie papeže na sv. Petra a Pavla v bazilice sv. Petra

Kategorie: AktualityLiturgické texty

30.6.2014


Na slavnost svatých apoštolů Petra a Pavla, hlavních římských patronů, s radostí a vděčností vítáme delegaci, kterou vyslal ekumenický patriarcha, ctihodný a milovaný bratr Bartoloměj, a je vedena metropolitou Ioannisem. Prosme Pána, aby také tato návštěva mohla posílit naše bratrské svazky na cestě k plnému společenství dvou sesterských církví, po kterém tolik toužíme.

„Pán poslal svého anděla a vytrhl mně z Herodových rukou“ (Sk 12,11). V počátcích Petrovy služby byl v jeruzalémské křesťanské obci ještě velký strach kvůli pronásledování, které Herodes rozpoutal proti některým členům církve. Nejprve zabil Jakuba a nyní, aby se zalíbil lidu, uvěznil samotného Petra. Ten však ve vězení a spoutaný zaslechl hlas anděla, který mu pravil: „Rychle vstaň… Opásej se a obuj si opánky… Přehoď si plášť a pojď za mnou!“ (Sk 12,7-8). Řetězy mu spadly z rukou a brána vězení se sama otevřela. Petr zjistil, že jej Pán „vytrhl z Herodových rukou“. Uvědomil si, že Bůh jej vysvobodil ze strachu a okovů. Ano, Pán nás vysvobozuje z každého strachu a veškerých okovů, abychom mohli být opravdu svobodní. Dnešní liturgická slavnost dobře vyjadřuje tuto skutečnost antifonou responsoriálního Žalmu: „Pán mě vysvobodil ze všech mých obav“.

A to je náš problém: strach a pastorační útulky.
Kladu si otázku, drazí bratři biskupové: máme strach? Z čeho máme strach?A pokud jej máme, jaké útulky ve svém pastoračním životě hledáme, abychom byli v bezpečí? Hledáme snad oporu u mocných tohoto světa? Anebo se necháváme svádět pýchou, která hledá vyznamenání a uznání, v nichž se nám zdá, že jsme v bezpečí? Do čeho vkládáme svou jistotu?

Svědectví apoštola Petra nám připomíná, že naším pravým útulkem je důvěra v Boha. Ta zahání každý strach a osvobozuje nás z každého otroctví a z každého světského pokušení. Římský biskup spolu s ostatními biskupy a zvláště metropolity, kteří obdrželi pallium, dnes cítí, že nás zasahuje příklad svatého Petra, abychom obnovili svoji důvěru v Pána.

Petr tuto důvěru znovu nalezl, když mu Ježíš třikrát za sebou řekl: „Pas moje ovce“ (Jan 21,15.16.17). A současně on, Šimon, třikrát vyznal svoji lásku k Ježíši a odčinil tak trojí zapření, jehož se dopustil při Umučení. Petr v sobě dosud palčivě cítil ránu onoho zklamání, které způsobil Pánu v noci, kdy byl zrazen. Nyní se jej Pán táže: „Miluješ mne?“. Petr se nesvěřuje sám sobě a svým silám, nýbrž Ježíšovi a Jeho milosrdenství: „Pane, ty víš všechno – ty víš, že tě miluji“ (Jan 21,17). A tady mizí strach, nejistota a zbabělost.

Petr zakusil, že věrnost Boží je větší než naše nevěrnosti a silnější než naše zapření. Uvědomuje si, že věrnost Páně zahání náš strach a překonává každou lidskou představu. Také nás se dnes Ježíš ptá: „Miluješ mne?“. Činí tak právě proto, že zná naše obavy a naše námahy. Petr nám ukazuje cestu: svěřit se Tomu, který o nás „ví všechno“, a důvěřovat nikoli vlastní schopnosti být věrní, ale spíše Jeho nezlomné věrnosti. Ježíš nás neopouští nikdy, protože nemůže zapřít sám sebe (srov. 2 Tim 2,13). On je věrný. Věrnost, kterou nepřetržitě potvrzuje Bůh také ve vztahu k nám pastýřům, nehledě na naše zásluhy, je zdrojem naší důvěry a našeho pokoje. Pánova věrnost ve vztahu k nám v nás ustavičně uchovává planoucí touhu sloužit Jemu a bratřím v lásce.

Ježíšova láska musí Petrovi stačit. Nesmí podléhat pokušení zvědavosti a závisti jako při pohledu na Jana, když Ježíšovi klade otázku: „Pane, a co on?“ (Jan 21,21). Ježíš mu na tato pokušení odpovídá: „Proč se o to staráš? Ty mě následuj“ (Jan 21,22). Tato Petrova zkušenost je poselstvím, které je důležité také pro nás, drazí bratři arcibiskupové. Pán dnes opakuje mně, vám a všem pastýřům: Ty mě následuj! Neztrácej čas zbytečnými otázkami nebo řečmi, nezdržuj se druhotnými věcmi, ale hleď si podstatného a následuj mě. Následuj mě navzdory těžkostem. Následuj mě kázáním evangelia. Následuj mě svědectvím života odpovídajícího daru milosti křtu a svěcení. Následuj mě mluvením o mně s těmi, se kterými žiješ, den za dnem, v pracovních námahách, dialogu a přátelství. Následuj mě hlásáním evangelia všem, zejména těm posledním, aby nikdo nebyl připraven o Slovo života, které vysvobozuje z každého strachu a dává důvěru ve věrnost Boží. Ty mě následuj.

Homilie papeže na sv. Petra a Pavla, baz. sv. Petra

Přeložil Milan Glaser

http://radiovaticana.cz/clanek.php4?id=20457

Dnes je…

 • sobota 23. 9. 2023
 • sobota 24. týdne v mezidobí
  Liturgická barva: zelená
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Konstanc z Ankony, sv. Pio z Pietrelciny
  • v občanském kalendáři: Berta
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: 1Tim 6,13-16
  • Žalm: Zl 100
  • Evangelium: Lk 8,4-15
Biblický citát na dnešní den
Služte Hospodinu s radostí. (Ž 100,2)

Citát na dnešní den

Nezapomínejte na chudé, milujte je,

protože v nich je ukřižovaný Ježíš,

který čeká na své zmrtvýchvstání.

Nezapomínejte na chudé,
protože právě oni vám otevřou dveře do nebe.

Papež František 20. září 2023

www.pastorace.cz

Nové články

Čtvrteční adorace za kněze a duchovní povolání – 31. 8. od 9 do 17 hodin

30.8.2023

Už po několikáté jste zváni k osobní modlitbě před Nejsvětější Svátostí oltářní, […]

Litomyšlské dny barokní tradice – úvodní mše sv. 13. 8. 2023

31.7.2023

http://www.baroknilitomysl.cz/2023.php

Pozvánka na mši sv. 14. 8. 2023 náš kostel

31.7.2023

POZVÁNKA NA MŠI SV. 14. 8. 2023