Důvěra v Pána vysvobozuje z otroctví a z pokušení světské moci – homilie papeže na sv. Petra a Pavla v bazilice sv. Petra

Kategorie: AktualityLiturgické texty

30.6.2014


Na slavnost svatých apoštolů Petra a Pavla, hlavních římských patronů, s radostí a vděčností vítáme delegaci, kterou vyslal ekumenický patriarcha, ctihodný a milovaný bratr Bartoloměj, a je vedena metropolitou Ioannisem. Prosme Pána, aby také tato návštěva mohla posílit naše bratrské svazky na cestě k plnému společenství dvou sesterských církví, po kterém tolik toužíme.

„Pán poslal svého anděla a vytrhl mně z Herodových rukou“ (Sk 12,11). V počátcích Petrovy služby byl v jeruzalémské křesťanské obci ještě velký strach kvůli pronásledování, které Herodes rozpoutal proti některým členům církve. Nejprve zabil Jakuba a nyní, aby se zalíbil lidu, uvěznil samotného Petra. Ten však ve vězení a spoutaný zaslechl hlas anděla, který mu pravil: „Rychle vstaň… Opásej se a obuj si opánky… Přehoď si plášť a pojď za mnou!“ (Sk 12,7-8). Řetězy mu spadly z rukou a brána vězení se sama otevřela. Petr zjistil, že jej Pán „vytrhl z Herodových rukou“. Uvědomil si, že Bůh jej vysvobodil ze strachu a okovů. Ano, Pán nás vysvobozuje z každého strachu a veškerých okovů, abychom mohli být opravdu svobodní. Dnešní liturgická slavnost dobře vyjadřuje tuto skutečnost antifonou responsoriálního Žalmu: „Pán mě vysvobodil ze všech mých obav“.

A to je náš problém: strach a pastorační útulky.
Kladu si otázku, drazí bratři biskupové: máme strach? Z čeho máme strach?A pokud jej máme, jaké útulky ve svém pastoračním životě hledáme, abychom byli v bezpečí? Hledáme snad oporu u mocných tohoto světa? Anebo se necháváme svádět pýchou, která hledá vyznamenání a uznání, v nichž se nám zdá, že jsme v bezpečí? Do čeho vkládáme svou jistotu?

Svědectví apoštola Petra nám připomíná, že naším pravým útulkem je důvěra v Boha. Ta zahání každý strach a osvobozuje nás z každého otroctví a z každého světského pokušení. Římský biskup spolu s ostatními biskupy a zvláště metropolity, kteří obdrželi pallium, dnes cítí, že nás zasahuje příklad svatého Petra, abychom obnovili svoji důvěru v Pána.

Petr tuto důvěru znovu nalezl, když mu Ježíš třikrát za sebou řekl: „Pas moje ovce“ (Jan 21,15.16.17). A současně on, Šimon, třikrát vyznal svoji lásku k Ježíši a odčinil tak trojí zapření, jehož se dopustil při Umučení. Petr v sobě dosud palčivě cítil ránu onoho zklamání, které způsobil Pánu v noci, kdy byl zrazen. Nyní se jej Pán táže: „Miluješ mne?“. Petr se nesvěřuje sám sobě a svým silám, nýbrž Ježíšovi a Jeho milosrdenství: „Pane, ty víš všechno – ty víš, že tě miluji“ (Jan 21,17). A tady mizí strach, nejistota a zbabělost.

Petr zakusil, že věrnost Boží je větší než naše nevěrnosti a silnější než naše zapření. Uvědomuje si, že věrnost Páně zahání náš strach a překonává každou lidskou představu. Také nás se dnes Ježíš ptá: „Miluješ mne?“. Činí tak právě proto, že zná naše obavy a naše námahy. Petr nám ukazuje cestu: svěřit se Tomu, který o nás „ví všechno“, a důvěřovat nikoli vlastní schopnosti být věrní, ale spíše Jeho nezlomné věrnosti. Ježíš nás neopouští nikdy, protože nemůže zapřít sám sebe (srov. 2 Tim 2,13). On je věrný. Věrnost, kterou nepřetržitě potvrzuje Bůh také ve vztahu k nám pastýřům, nehledě na naše zásluhy, je zdrojem naší důvěry a našeho pokoje. Pánova věrnost ve vztahu k nám v nás ustavičně uchovává planoucí touhu sloužit Jemu a bratřím v lásce.

Ježíšova láska musí Petrovi stačit. Nesmí podléhat pokušení zvědavosti a závisti jako při pohledu na Jana, když Ježíšovi klade otázku: „Pane, a co on?“ (Jan 21,21). Ježíš mu na tato pokušení odpovídá: „Proč se o to staráš? Ty mě následuj“ (Jan 21,22). Tato Petrova zkušenost je poselstvím, které je důležité také pro nás, drazí bratři arcibiskupové. Pán dnes opakuje mně, vám a všem pastýřům: Ty mě následuj! Neztrácej čas zbytečnými otázkami nebo řečmi, nezdržuj se druhotnými věcmi, ale hleď si podstatného a následuj mě. Následuj mě navzdory těžkostem. Následuj mě kázáním evangelia. Následuj mě svědectvím života odpovídajícího daru milosti křtu a svěcení. Následuj mě mluvením o mně s těmi, se kterými žiješ, den za dnem, v pracovních námahách, dialogu a přátelství. Následuj mě hlásáním evangelia všem, zejména těm posledním, aby nikdo nebyl připraven o Slovo života, které vysvobozuje z každého strachu a dává důvěru ve věrnost Boží. Ty mě následuj.

Homilie papeže na sv. Petra a Pavla, baz. sv. Petra

Přeložil Milan Glaser

http://radiovaticana.cz/clanek.php4?id=20457

Dnes je…

 • pátek 24. 3. 2023
 • pátek 4. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Kateřina Švédská
  • v občanském kalendáři: Gabriel
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Mdr 2,1a.12-22
  • Žalm: Zl 34
  • Evangelium: Jan 7,1-2.10.25-30
Biblický citát na dnešní den
Bůh zachraňuje ty, jejichž duch je zdeptán. (Ž 34,19)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]

Výročí + P. Josefa Krajíčka + 27. 2. 2020

27.2.2023

 
P.Krajíček_data_ovečky