Novéna ke sv. Josefovi

Kategorie: AktualityLiturgické texty

9.3.2019

Výsledek obrázku pro sv. josefNabízíme Novénu ke svatému Josefovi, která začíná v neděli 10. března a končí v pondělí 18. března. Slavnost sv. Josefa slavíme 19. března.

Modlitba k sv. Josefovi na začátku novény

Chvályhodný svatý Josefe, snoubenče Panny Marie, vezmi mě pod svou otcovskou ochranu. Žádám tě o to pro Nejsvětější Srdce Pána Ježíše a pro Neposkvrněné Srdce Mariino. Ty, který mocně pomáháš ve všech životních situacích a dokážeš pomoci i tehdy, když si nikdo neví rady, obrať svůj otcovský zrak na záležitosti svých dětí. V obtížích, v utrpení, které mě tíží, utíkám se k tobě s důvěrou. Vezmi prosím, do svých laskavých dlaní tu závažnou a obtížnou záležitost, která je příčinou mého nepokoje. Učiň, aby její šťastné vyřešení přineslo chválu Bohu a prospělo tvému oddanému ctiteli. Milovaný svatý Josefe, ty jsi nikdy nebyl nadarmo vzývaný, přimlouvej se za mne u Ježíše, pros Marii. Buď mým orodovníkem u božského Syna, jemuž jsi byl na zemi otcem, živitelem, milujícím a věrným ochráncem. Buď mým orodovníkem u Marie, které jsi byl tak hluboce milujícím a navzájem milovaným snoubencem. Přidej k celé své chvále i jméno orodovníka v těžké záležitosti, kterou ti svěřuji. Věřím z celého srdce, že můžeš vyslyšet mou prosbu (…..) a zbavit mě starostí, které mě tíží, a hořkostí, kterou je naplněna má duše. Mám velkou důvěru, že v ničem neopomeneš pomoci mně ztrápenému, jenž tě snažně žádá o přispění. Klečím u tvých nohou, dobrý svatý Josefe, a naléhavě tě žádám, shlédni na moje prosby a na moje slzy a křikryj mě pláštěm své ochrany. Amen.
1. den – Patron a vzor snoubenců
Úvaha
Bůh zjevil sv. Josefovi skrze anděla tajemství příchodu Syna Božího na svět. Svatý Josef, poslušný vnuknutí Božího, přijal pod svou střechu Marii v požehnaném stavu. Tím poskytl přístřeší samému Ježíši- Vykupiteli světa, kterého Maria přinesla pod svým srdcem do jeho domu. Svěřme Bohu a ochraně sv. Josefa všechny snoubence a ty, kteří mají v úmyslu založit rodinu.
Modlitba novény: Prosíme tě, Bože, pro zásluhy sv. Josefa, snoubence Nejsvětější Bohorodičky a Ochránce sv. Rodiny, požehnej snoubencům, kteří touží založit rodinný krb. Naplň jejich srdce duchem lásky, oběti a zbožnosti. Když na sebe berou tento úkol, ať tak činí podle vzoru sv. Josefa a svěřují s důvěrou budoucnost vznikající rodiny do milujících rukou Božích. Svatý Josefe, ubytuj se v jejich domě spolu s Ježíšem a Marií. Amen
Litanie k svatému Josefovi (viz níže) ,Otče náš, Zdravás Maria.
Svatý Josefe, patrone snoubenců……………oroduj za nás.
Litanie ke svatému Josefovi
Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se.
Bože, nás nebeský Otče……….smiluj se nad námi.
Bože, Synu, Vykupiteli světa…..smiluj se nad námi.
Bože, Duchu svatý…………………smiluj se nad námi.
Bože, v Trojici jediný………………smiluj se nad námi.
Svatá Maria,…………………………oroduj za nás.
Svatý Josefe,………………………..oroduj za nás.
Slavný potomku Davidův………..oroduj za nás.
Světlo patriarchů,…………………oroduj za nás.
Snoubenče Boží rodičky,………..oroduj za nás.
Přečistý strážce svaté Panny,…oroduj za nás.
Živiteli Syna Božího, …………….oroduj za nás.
Starostlivý ochránce Kristův…..oroduj za nás.
Hlavo svaté Rodiny, ……………..oroduj za nás.
Josefe nejspravedlivější,………..oroduj za nás.
Josefe nejčistší,……………………oroduj za nás.
Josefe nejrozvážnější,………….oroduj za nás.
Josefe nejmužnější,…………….oroduj za nás.
Josefe nejposlušnější,…………oroduj za nás.
Josefe nejvěrnější………………oroduj za nás.
Zrcadlo trpělivosti,……………..oroduj za nás.
Milovníku chudoby,…………….oroduj za nás.
Vzore pacujících,……………….oroduj za nás.
Ozdobo rodinného života……oroduj za nás.
Ochránce panen, ………………oroduj za nás.
Útěcho nešťastných……………oroduj za nás.
Naděje nemocných……………..oroduj za nás.
Patrone umírajících……………..oroduj za nás.
Postrachu zlých duchů,…………oroduj za nás.
Ochránce Církve,………………..oroduj za nás.
Beránku Boží, tys na sebe vzal hříchy svět- smiluj se nad námi (3x)
V: ustanovil ho pánem domu svého
O: a správcem veškerého statku svého
Modleme se: Bože, který jsi v nevýslovné Prozřetelnosti vybral svatého Josefa za Snoubence Panny Marie, přesvaté Rodičky svého Syna, uděl nám, prosíme, abychom si zasloužili jeho orodování v nebi, když ho jako svého Ochránce vzýváme na zemi. Který žiješ a kraluješ na věky věků.
2. den – Ochránce lidí bez domova
Úvaha
Svatého Josefa velmi bolelo, že nemůže v Betlémě nalézt důstojné místo pro narození očekávaného Spasitele. Tu bolest však snášel mlčky, pokorně odevzdaný do vůle Boží, plný živé důvěry v Boží Prozřetelnost. Bez reptání snášel všechny nesnáze a obtíže, které ho v životě potkaly. Svěřme Bohu a ochraně svatého Josefa rodiny bez domova, hledající byt a strádající pro nepostačující bydlení.
Modlitba novény:
Svatý Josefe, ty znáš bolesti a utrpení vzešlé ze starostí o střechu nad hlavou. Sám jsi to zakusil jak v Betlémě, tak na útěku v Egyptě. Vezmi pod svou ochranu rodiny, které nemají byt, zvláště pak matky s malými dětmi a ty všechny, kteří jsou nuceni žít za hranicemi své vlasti. Postarej se o matky v požehnaném stavu a všechny rodiny, čekající na narození dítěte. Nauč je snášet v tichosti a pokojně nejistotu zítřka a všechny životní nesnáze s důvěrou v Boží Prozřetelnost.
Litanie k svatému Josefovi (viz výše), Otče náš, Zdrávas Maria
Svatý Josefe, ochránce lidí bez domova……oroduj za nás.
3. den-  Patron otců rodin
Úvaha
Svatý Josef očekával s velkým dojetím narození Ježíše Krista. Klaněl se Božímu Dítěti, které bylo v Betlémě položeno do chudých jeslí na slámu. Ve vyhnanství v Egyptě bděl nad jeho bezpečím, v Nazaretě obstarával všechny životní potřeby Syna Božího. Jako pěstoun Pána Ježíše byl stále u něho, bydlil, pracoval, modlil se s ním. Ježíš pak, když byl dítětem a mladíkem, miloval svatého Josefa a vážil si ho jako dobré dítě. Modleme se za otce, kteří plní svou otcovskou úlohu s obtížemi, a to ne vždy z vlastní viny. Nechť s pomocí svatého Josefa zodpovědně plní povinnosti hlavy rodiny.
Modlitba novény: Svatý Josefe, vzore a patrone všech otců rodin, nauč je křesťansky chápat povinnosti. Naplňuj opravdovou radostí srdce rodičů, kteří předávají život svým dětem. Nechť se otcové starají o své rodiny tak, jako ty jsi pečoval o svatou rodinu v Nazaretě. Ať žijí svůj rodinný život s Ježíšem. Vypros jim, aby je žádné životní překážky nedokázaly vzdálit od Boha a ochladit jejich vzájemnou lásku. Svatý Josefe, poruč Bohu všechny otce, kteří se starají o své rodiny, a zvláště ty, kteří své povinnosti vykonávají jen s obtížemi. Amen.
Litanie ke sv. Josefovi (viz výše), Otče náš, Zdrávas Maria
Svatý Josefe, patrone otců rodin….oroduj za nás.
4. den – Ochránce chudých
Úvaha
Svatá Rodina se počítala mezi chudé. Neměli majetek kromě toho, co těžkou prací získal svatý Josef. Ten jako hlava rodiny jistě těžce nesl, že Kristu nemůže zajistit blahobyt a podmínky hodné jeho osoby. Ale Pán Ježíš chtěl bydlet a žít právě v takové rodině. Nemůžeme pochybovat, že svatý Josef vynikal mezi svými sousedy a příbuznými. Jistě byl ochotný, štědrý a starostlivý o dobro druhých. Byl vždy připraven pomáhat a přispět dobrou radou. Nemohl přece jednat jinak, když plnil tak vznešený úkol a čestnou povinnost. Modleme se za chudé rodiny a za ty, kdo se o své hmotné statky dokáží dělit s těmi, kteří jsou chudší než oni.
Modlitba novény:
Svatý Josefe, ty jsi byl chudý a nestyděl ses za svou bídu, bez reptání jsi žil ve shodě s vůlí Boží. Posiluj v našich srdcích živou víru, že Bůh nikdy neopustí ty, kteří v něj doufají a věrmě mu slouží. Vypros potřebné milosti všem, kdo trpí nedostatkem. Těm pak, kteří spěchají pomoci chudým rodinám duchovně, i hmotně a dělí se o svůj majetek, nechť Bůh dá štěstí v životě a bohatou odměnu na věčnosti. Amen.
Litanie ke sv. Josefovi (viz výše), Otče náš, Zdrávas Maria
Svatý Josefe, ochránce chudých….oroduj za nás.
5. den – Vzor pracujících
Úvaha:
Práce je povinností každého člověka, a ani svatý Josef, když ho Bůh vybral za pěstouna Syna Božího, nebyl od ní osvobozen. Jako tesař těžce pracoval, aby uživil svatou Rodinu. Zakusil nejistotu zítřka i tíhu podstoupených námah. Pán Ježíš nepochbyně pomáhal svému pěstounovi jako dorůstající mladík i jako dospělý muž. Modleme se za lidi, kteří těžce pracují, aby uživili sebe a své rodiny. Prosme Boha zvláště za nezaměstnané, aby dokázali zajistit výživu u svých nejbližších nalezením dobrého zaměstnání.
Modlitba novény: Svatý Josefe, který znáš cenu dřiny a pot těžké práce, kterou jsi vykonával, abys svaté Rodině zajistil důstojné životní podmínky, prosíme tě, zahrň péčí svým starostlivým otcovským srdcem všechny těžce pracující. Vezmi je pod svou ochranu. Nechť všichni obdrží spravedlivou mzdu za svou práci, aby jejich rodiny netrpěly hladem a nežily v nedostatku. Nezapomínej, živiteli svaté Rodiny, na ty, kteří nemají práci a marně ji hledají.
Litanie ke sv. Josefovi (viz výše), Otče náš, Zdrávas Maria.
Svatý Josefe, vzore pracujících…oroduj za nás.
6. den- Příklad modlitby
Úvaha
Svatý Josef, Ježíšův pěstoun žil, pracoval a modlil se v jeho přítomnosti. Vědomí, že všechno koná pro Boha, když pečuje o jeho Syna, dávalo mu sílu a vytrvalost. Tím spíše, že téměř na každém kroku odměňovala Ježíšova přítomnost vynaložené úsilí a oběti, které ve svém životě přinášel. Žil s ním den po dni, opatřoval výživu a oděv tomu, na kterého čekali proroci a toužili jej spatřit a aspoň se ho dotknout. Modleme se, abychom stejně jako svatý Josef všechno konali v Ježíšově přítomnosti, prožívali jeho blízkost v hlubokém ponoření do modlitby, a byli si vědomi Boží přítomnosti.
Modlitba novény:
Svatý Josefe, ty jsi žil, pracoval a modlil se v Ježíšově přítomnosti. Hleděl jsi na něj s vírou a z jeho blízkosti jsi čerpal sílu k horlivému plnění každodenních úkolů. Nauč nás neustále pamatovat na přítomnost Boží v našem životě, abychom žili a plnili své povinnosti s myšlenkou na to, že Ježíš je přítomen v našich domovech a v našich srdcích. Prosíme tě za všechny, kdo svou každodenní práci provázejí zbožnou modlitbou, i za nás a za naše nejbližší, abychom uměli spojovat veškerou svou činnost s vroucí modlitbou a s vědomím toho, že Bůh vidí všechno a neustále nás provází svou ochranou. Amen.
Litanie ke sv. Josefovi (viz výše), Otče náš, Zdrávas Maria
Svatý Josefe, příklade modlitby…..oroduj za nás
7. den – Věrně v Boha doufající
Úvaha
V životě svatého Josefa obdivujeme jeho velkou víru a důvěru v Pána Boha. Jak vroucně a poslušně uskutečňuje vůli Boží! Pán Bůh rozptýlil jeho pochybnosti a odměnil jeho víru, když přijímá Marii do svého domu. Poslušně zachraňuje Dítě Ježíše útěkem do Egypta, z vůle Boží se navrací do Nazareta. S bolestí v srdci hledá Ježíše během pouti do Jeruzaléma. V duchu víry, důvěry, poslušnosti a zbožnosti uskutečňuje životní úkol, který mu Bůh určil. Při všech událostech svého života důvěřuje dobrému Bohu, že všechno, co je mu uloženo vykonat, je z jeho vůle. Prosme svatého Josefa, aby nás naučil věrnosti; ve zbožné důvěře v Boha, nechť podpírá ty, kteří jsou nedůvěřiví, nebo důvěru ztratili v těžkostech života.
Modlitba novény
Svatý Josefe, náš vzore a patrone, jsi pro nás zvláštním příkladem jak přijímat vůli Boží ve všedním životě. Nemáme ji nikdy pustit ze zřetele. Přebýval jsi, svatý Josefe, v blízkosti Ježíše a Marie ve své všední každodennosti. Řídil ses vždycky vůlí Božího při svém rozhodování, a doufal jsi bezmezně hlasu, který jsi uslyšel v hloubi svého srdce. Nauč nás naslouchat hlasu Prozřetelnosti, kterým Bůh řídí náš život a naše kroky v pozemském životě a obrací je k životu věčnému. Amen.
Litanie ke svatému Josefovi (viz výše), Otče náš, Zdrávas Maria
Svatý Josefe, věrně doufající v Boha, oroduj za nás.
8. den – Patron umírajících
Úvaha
Svatý Josef jako hlava svaté Rodiny umíral podle tradice v přítomnosti Ježíše a Marie. Celý život se staral o jejich bezpečí. Namáhal se, aby jim zajistil náležité životní podmínky. Svoje povinnosti hlavy rodiny plnil svědomitě a poctivě. Není možné pochybovat, že Ježíš i Maria chovali úctu a lásku ke svému živiteli. Tím spíše ho svou péčí zahrnovali v závěru jeho pozemských dnů. Jak bezpečně cítil se tehdy svatý Josef, když u svého smrtelného lůžka viděl ty Nejsvětější Osoby! Svěřme všechny, kteří se blíží konci svého života, umírající a také hodinu své smrti orodování svatého Josefa, patrona šťastně umírajících.
Modlitba novény: Svatý Josefe, který jsi pozemský život zakončil na rukou Ježíše a Marie, vypros nám vytrvalou lásku k Bohu do konce našeho pozemského putování, a spolu s Ježíšem a Marií přijď pro nás v poslední hodině našeho života, abychom mohli šťastně vejít do království světla a pokoje. Svěřujeme ti všechny, kteří se blíží konci svého pozemského putování. Ať šťastně odejdou z tohoto světa v přítomnosti Ježíšově, Mariině a tvé, patrone umírajících!
Litanie ke svatému Josefovi (viz výše), Otče náš, Zdrávas Maria
Svatý Josefe, patrone umírajících, oroduj za nás!
9. den – Orodovník v nebi
Úvaha
Bůh, který svěřil svatému Josefovi ochranu svého Syna, Ježíše a jeho Neposkvrněné matky na zemi, hojně mu odplatil tu věrnou službu štěstím v nebi. A my, kteří vzhlížíme k osobě tohoto svatého muže jako ke svému vzoru zde na zemi, považujeme jej také za svého orodovníka před Božím trůnem v nebi. Obracíme se k němu s prosbou o pomoc, abychom, když žijeme podle jeho příkladu pokorně jako on, umírali jednou také v přítomnosti Ježíše a Marie a hleděli spolu s ním na tvář Boží. Svěřujme se vždycky orodování svatého Josefa, zvláště v různých potřebách a obtížných životních situacích.
Modlitba novény: Svatý Josefe, ty jsi jako muž spravedlivý a zbožný, milující snoubenec Mariin, jako ochránce a pěstoun Ježíšův byl v nebi zvláště oslaven. Buď vždycky naším orodovníkem před tváří Boží, abychom s Tvou pomocí svatě žili šťastně umírali a od Boha obdrželi věčnou radost. Pomoz nám, abychom po své smrti obdrželi z rukou samotného Otce našeho v nebi příbytek, který nám Ježíš připravil ve svém království. Amen.
Litanie ke svatému Josefovi (viz výše), Otče náš, Zdrávas Maria.
Svatý Josefe, orodovníku v nebi….přimlouvej se za nás!
Zakončení novény

Svatý Josefe, Pomocníku ve všech potřebách a Těšiteli zarmoucených, trpících, ukřivděných a pokořených, přijmi laskavě tuto novénu modliteb, které vysíláme k samému Bohu v nebi skrze tebe jako svého mocného zastánce. Můj Ochránce, vyslyše moje volání a předlož Kristu moje prosby. Bůh ti na zemi určil úlohu Ochránce svého Syna. Máš tedy zvláštní dar snadného přístupu k Srdci našeho Spasitele. Pro všechny přednosti, kterými jsi byl vyznamenán, prosím tě pokorně: měj ohled na mou slabost a vypros mi tu milost, aby mě Bůh ve svém milosrdenství vyslyšel v záležitostech, ve kterých se na něho obracím s důvěrou tvým prostřednictvím, pokud splnění mých proseb není na škodu mému spasení. Nechť moje volání, podpořené tvou přímluvou, dojde k Bohu. Já pak, slabý člověk, vyslyšený ve své záležitosti (…..), učiním všechno, abych svým životem za to děkoval Bohu i tobě, můj svatý patrone a ochránce. Amen.
Zdroj: Novéna ke svatému Josefu, Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří, 2001

Dnes je…

 • pátek 14. 6. 2024
 • pátek 10. týdne v mezidobí
  Liturgická barva: zelená
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Anastáz
  • v občanském kalendáři: Roland
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: 1Kral 19,9a.11-16
  • Žalm: Zl 27
  • Evangelium: Mt 5,27-32
Biblický citát na dnešní den
Důvěřuj v Hospodina, buď silný. (Ž 27,14)

Citát na dnešní den

Jestliže čteš Ježíše,

naplní tvé nitro...

Papež František připomněl slova svatého Antonína z Padovy:
„Jestli čteš Ježíše, naplní tvé nitro“. 

Papež dodal: „Proto povzbuzuji každého z vás,
abyste rozjímali nad Písem svatým.
Skrze něj Ježíš posiluje a osvěcuje náš život.“ 

www.pastorace.cz

Nové články

Pozvánka na poutní mši sv. 29. 6. 2024

11.6.2024

POUTNÍ MŠE SV_2024
Zveme na  
POUTNÍ MŠI SV.
v kostele sv. apoštolů Petra a […]

Pozvánka na mši sv. a přednášku PhDr. R. Malého – úterý 7. 5. 2024

28.4.2024

V úterý 7. 5. bude v našem kostele sloužena MŠE SV. od […]

Novéna k Božímu milosrdenství

29.3.2024

Novéna začíná vždy na Velký pátek a končí v sobotu před svátkem […]

Křížová cesta – neděle 24. 3. ve 14 hodin

23.3.2024

Pozvání na křížovou cestu v našem kostele

Mše sv. k sv. Josefu – 19. 3. 2024 v našem kostele – 17:30

12.3.2024

V úterý 19. 3. 2024 bude v našem kostele sv. Petra a […]

Křížová cesta v našem kostele – neděle 10. 3. od 14 hodin

8.3.2024

Zveme na křížovou cestou naším kostelem v neděli 10. 3. 2024 od […]