Duchovní slovo na téma Eucharistie – P. Josef Krajíček

Kategorie: AktualityLiturgické texty

22.2.2013

Chválena a velebena buď Nejsvětější Svátost oltářní, též Neposkvrněné Početí nejblahoslavenější Panny Marie.“

Tak začínají modlitby řeholních sester v Kongregaci Nejsvětější Svátosti na začátku každého dne. Začínají pozdravem a chválou k Pánu Ježíši svátostnému, přítomnému ve Svátosti Lásky. Věříme v Jeho přítomnost mezi námi. Je dobré, že je takto pozdraven a chválen za svoji lásku, kterou nám věnuje a celý se nám dává. Věříme v Jeho přítomnost v Eucharistii. On ve svatostánku čeká na každého, kdo k Němu přijde, aby Ho pozdravil, aby Ho chválil a Jemu děkoval. Vždyť On je Láska a nám se zcela vydává.

Zaslouží si, abychom o této lásce rozjímali a také vydávali svědectví. V evangeliu sv. Jana Pán Ježíš řekl: „Já jsem Chléb života. Kdo přichází ke Mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve Mne, nebude nikdy žíznit.“ Ale židé těmto slovům nevěřili. Ježíš pokračuje: „Všichni, které Mi Otec dává, přijdou ke Mně a toho, kdo ke Mně přijde, toho nevyženu ven, neboť jsem sestoupil z nebe, ne abych činil vůli svou, ale abych činil vůli Toho, který Mě poslal. A Jeho vůle jest, abych neztratil nikoho z těch, které Mi dal, ale vzkřísil je v poslední den.“

„Abych neztratil nikoho z těch, které Mi dal.“ Jsou to slova lásky našeho Pána, zvláště pro nás, kdy my často chybujeme a děláme něco, co bychom dělat neměli. Nebo neděláme to, co bychom měli konat. Ježíš už před tím, než trpěl a ustanovil Svátost oltářní, připravuje své učedníky na to, že budou přijímat Jeho Tělo a Krev, proměněné z chleba a vína.

„Když to Jeho učedníci slyšeli, mnozí z nich řekli: ,To je hrozná řeč. Kdo to může poslouchat?‘ Od té chvíle Ho mnoho Jeho učedníků opustilo a už s Ním nechodili. Ježíš řekl Dvanácti: ,I vy chcete odejít?‘ Šimon Petr Mu odpověděl: ,Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. A my jsme uvěřili a poznali, že Ty jsi ten Svatý Boží.‘“

I my chceme dále věřit v Boží Lásku. Tuto víru chceme dále rozvíjet zvláště teď, když prožíváme Rok víry, jak jej ustanovil Svatý Otec Benedikt XVI. Svatý Otec Benedikt XVI. říká: „ Ve svatém Přijímání můžeme tak říkajíc pít rovnou z pramene života. On k nám přichází a sjednocuje se s každým z nás.“

Otec biskup Josef Hlouch, který byl v domácím vězení v Koclířově, napsal Minutěnku. V ní se zmiňuje o Bohu Lásce, která se dává světu.

„,Bůh je Láska. Kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm.‘ (1Jan 4,16) Denně bychom si měli připomínat tuto nejzávažnější pravdu života. Snadno se staráme o mnohé a zapomínáme na jedno potřebné. Mějme odvahu a sílu propracovat se k nejryzejší, nejčistší lásce! Zapomínat na lásku je jeden z žalostných následků hříchů. A vlastnost dokonalých je vejít v lásku, osvojit si lásku, život učinit láskou, při všem si počínat jako pozorovaný Láskou, myslet co možná nejčastěji na lásku Boží. Tím je duše stále vystavena dotekům a přílivu Boží Lásky. Tak je stále v zaměstnání ve službě Lásky. Je to perla, za kterou je možno všechno dát, poklad, za který je hodno všechno obětovat.“
Bůh Otec nám lidem dal ve svém Synu mnoho darů. Nejvzácnějším darem je Eucharistie.

Svátostný Spasiteli, pokorně Tě prosíme: Dej, aby každé setkání s Tebou ve svatém Přijímání nás učinilo lepšími. Vždyť působí-li na nás blahodárně styk s dobrým člověkem, mělo by každodenní setkání s Tebou zůstat bez odezvy?

Dej, Pane, aby každé svaté Přijímání bylo nejen obrazem, ale i začátkem věčného spojení s Tebou.

Chvála, díky buď bez ustání Nejsvětější Svátosti oltářní.


                                                                                    P. Josef Krajíček – Albrechtice u Lanškrouna

Dnes je…

 • pátek 24. 5. 2024
 • pátek 7. týdne v mezidobí
  Liturgická barva: zelená
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Vincent Lerinský
  • v občanském kalendáři: Jana
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Jak 5,9-12
  • Žalm: Zl 103
  • Evangelium: Mk 10,1-12
Biblický citát na dnešní den
Když řeknete ano, ať je to ano. (Jk 5,12)

Citát na dnešní den

Pokora nás zachraňuje

před Zlým.

Pokora je nepřemožitelnou silou...

www.pastorace.cz

Nové články

Pozvánka na mši sv. a přednášku PhDr. R. Malého – úterý 7. 5. 2024

28.4.2024

V úterý 7. 5. bude v našem kostele sloužena MŠE SV. od […]

Novéna k Božímu milosrdenství

29.3.2024

Novéna začíná vždy na Velký pátek a končí v sobotu před svátkem […]

Křížová cesta – neděle 24. 3. ve 14 hodin

23.3.2024

Pozvání na křížovou cestu v našem kostele

Mše sv. k sv. Josefu – 19. 3. 2024 v našem kostele – 17:30

12.3.2024

V úterý 19. 3. 2024 bude v našem kostele sv. Petra a […]

Křížová cesta v našem kostele – neděle 10. 3. od 14 hodin

8.3.2024

Zveme na křížovou cestou naším kostelem v neděli 10. 3. 2024 od […]

Modlitby vhodné pro postní dobu

22.2.2024

K Nejdražší Krvi Páně
Růženec k Svaté Tváři
Pobožnost k Nejsvětějším ranám